Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Infraštruktúra jaskýň

Správa slovenských jaskýň na základe štatútu vykonáva starostlivosť o priestory a zariadenia v podzemí a vo vstupných areáloch jaskýň, zabezpečuje ich budovanie, údržbu a bezpečnú prevádzku. Túto činnosť zabezpečuje z vlastných zdrojov, niektoré náročnejšie projekty sú čiastočne alebo úplne financované z prostriedkov Štrukturálnych fondov Európskej únie.

Prehľad projektov budovania alebo rekonštrukcie vstupných areálov sprístupnených jaskýň a infraštruktúry v podzemí, realizovaných v posledných rokoch:

Belianska jaskyňa

Vlajka Európskej únieTechnická infraštruktúra pre Beliansku jaskyňu. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2006-2007.

Technická infraštruktúra pre Beliansku jaskyňu.Technická infraštruktúra pre Beliansku jaskyňuAnotácia: Projekt rieši zabezpečenie základnej ekologickej infraštruktúry pre prevádzku Belianskej jaskyne sprístupnenej Správou slovenských jaskýň. Belianska jaskyňa je národnou prírodnou pamiatkou, ktorá je celoročne otvorená pre verejnosť a patrí medzi štyri najviac navštevované jaskyne na Slovensku. Vstup do jaskyne leží na území národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry a Tatranského národného parku.

V rámci projektu bola vybudovaná nová budova s hygienickými zariadeniami, čistiarňou odpadových vôd, miestnosťou pre zásobovanie pitnou vodou a pomocnou miestnosťou. Bývalý objekt skladu, na mieste ktorého stojí nová budova sociálnych zariadení, bol asanovaný, takisto ako bývalé hygienické zariadenia. Stavba je napájaná vodou pomocou rozvodu ťahaného menšou bočnou dolinkou. Voda je vytláčaná nahor čerpadlami. Vo výkope je okrem vodovodného potrubia umiestnené aj kanalizačné potrubie, ovládací silový kábel pre čerpadlá a slaboprúdový telefónny kábel. Výkop je vedený dostatočne hlboko, aby bola zabezpečená nepretržitá prevádzka jaskyne. Po uložení sietí bol zasypaný a rekultiváciou uvedený do pôvodného stavu. Voda z ČOV je kanalizáciou vyvedená do recipientu – rieky v údolí.

Stavba sociálnych zariadení je vybavená rozvodom teplej a studenej pitnej vody, silnoprúdovou elektroinštaláciou a bleskozvodom. Stavba je vykurovaná elektricky. Objekt je vybavený zabezpečovacím zariadením. Vodovodné potrubie sa využilo aj na zriadenie hydrantu pre protipožiarny zásah. Stavba je umiestnená vo svahu s malou hĺbkou pôdy s blízkosťou kamenného podložia, čo si vyžiadalo výstavbu oporných múrov.

V ďalšom období je naplánovaná rekonštrukcia prevádzkovej budovy (projekt hradený z vlastných zdrojov), čím sa ukončí rekonštrukcia celého areálu Belianskej jaskyne.

Výmena dverí a mreží vo vchodoch

Vlajka Európskej únieVýmena dverí a mreží vo vchodoch do 8 sprístupnených jaskýň. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2005-2007.

Výmena dverí a mreží vo vchodoch do 8 sprístupnených jaskýň.Projekt sa realizoval na základe zmluvy medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Správou slovenských jaskýň o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Výmena dverí a mreží vo vchodoch do sprístupnených jaskýň Slovenska.

Práce vykonala v rokoch 2005 - 2007 firma K+B-AIR Ružomberok. Projekt riešil výmenu vstupných dverí prípadne mreží za nové z nerezového materiálu. Výmena sa uskutočnila vo 8 z 12 sprístupnených jaskýň: Jasovskej jaskyni, jaskyni Domica, Harmaneckej jaskyni, Belianskej jaskyni, Demänovskej jaskyni Slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni, Dobšinskej ľadovej jaskyni a Važeckej jaskyni. Najnáročnejšou časťou projektu bola výmena mreží v Demänovskej ľadovej jaskyni a Dobšinskej ľadovej jaskyni.

Cieľom prác bola výmena korodovateľných a koróziou postihnutých vstupných dverí a mreží do podzemných priestorov ôsmich sprístupnených jaskýň so zreteľom na skvalitnenie životného prostredia, zvýšenie zabezpečenia jaskýň proti nežiaducim vstupom do podzemia, ušetrenie finančných prostriedkov na opakujúce sa údržby a opravy a v neposlednom rade skultúrnenie podzemia sprístupnených jaskýň SR ako národných prírodných pamiatok.

Harmanecká jaskyňa

Výstavba nového vstupného areálu vrátane inžinierskych sietí – 2003-2005

Výstavba nového vstupného areálu vrátane inžinierskych sietí.Výstavba nového vstupného areálu vrátane inžinierskych sietí.

Gombasecká jaskyňa

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v jaskyni, výmena rozvádzačov, elektrických vedení, osvetlenia. Projekt realizovaný v dvoch etapách – 2004-2005.

Vlajka Európskej únieÚpravy vstupu do jaskyne. Prestrešenie terasy, dlažba, výmena dverí a zábradlia. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2005.

Úpravy vstupu do jaskyne.

Jaskyňa Driny

Vybudovanie vodovodnej prípojky a ČOV pre vstupný objekt jaskyne – 2005-2006

Jaskyňa Domica

Vlajka Európskej únieModerné informačné stredisko environmentálnej výchovy na poznávanie a ochranu jaskýň. Vybudovanie prístrešku pri vstupnom areáli a úpravy okolia. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2005.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Vlajka Európskej únieRekonštrukcia prehliadkového chodníka v jaskyni z nerezového materiálu. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2004-2008.

Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v jaskyni z nerezového materiálu.

Demänovská ľadová jaskyňa

Rekonštrukcia vstupného areálu jaskyne. Vybudovanie nadstavby, rozšírenie terasy, stabilizovanie a rozšírenie chodníka ku jaskyni – 2004-2005

Bystrianska jaskyňa

Statické zabezpečenie skalného portálu nad východom z jaskyne – 2004

Jasovská jaskyňa

Zabezpečenie skalného portálu nad areálom a chodníkom. Vybudovanie zábran a odstrel skalnej časti – 2003

Demänovská jaskyňa slobody

Výstavba sociálnych zariadení a bufetu pri jaskyni – 2001-2002

Aktuality

COVID režim vstupov sprístupnené jaskyne

Vážení návštevníci

vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácií na Slovensku, budeme priebežne informovať o uplatňovaní COVID AUTOMATu pri jednotlivých jaskyniach. Jaskyne budú prevádzkované buď v režime ZÁKLAD alebo OTP. Režim ZÁKLAD znamená vstup všetkých návštevníkov s prípadným obmedzením počtu a režim OTP znamená vstup plne zaočkovaných, negatívne otestovaných a tých, čo prekonali ochorenie COVID pred menej ako 180 dňami. Stupeň ohrozenia zas určí, či je dýchacie cesty nutné prekryť rúškom alebo respirátorom.

Jasovská jaskyňa - zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že Jasovská jaskyňa bude dňa 29.09.2021 z technických dôvodov ZATVORENÁ. Ďakujeme za porozumenie.

100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody

Dňa 2.8.2021 sme si pripomenuli 100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody, ktorú 3.8.1921 objavil moravský učiteľ Alois Král v sprievode Adama Mišuru z Demänovskej doliny. Pri tejto príležitosti bol obnovený náučný chodník vedúci k jaskyni a v kultúrnom programe v Hlbokom dóme pripomenulo atmosféru objavu krátke vystúpenie divadla Gasparego z Liptovského Mikuláša s hudobným sprievodom kapely IM PLANET z Ružomberka pod režijným stvárnením J. Mikuša. Slávnostné zhromaždenie sa konalo za účasti štátneho tajomníka MŽP SR M. Kiču, generálneho riaditeľa ŠOP SR D. Karasku, starostky Demänovskej Doliny Ľ. Klepáčovej, riaditeľa SSJ J. Zuskina a hostí z VÚC Žilinského kraja, úradov životného prostredia, ŠOP SR, urbárov a pod.

Jasovská Cave closed on 29th September 2021

Dear visitors, the Jasovská Cave will be closed all day on 29th of September 2021, due to technical reasons. We apologize for any inconvenience.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo