Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Infraštruktúra jaskýň

Správa slovenských jaskýň na základe štatútu vykonáva starostlivosť o priestory a zariadenia v podzemí a vo vstupných areáloch jaskýň, zabezpečuje ich budovanie, údržbu a bezpečnú prevádzku. Túto činnosť zabezpečuje z vlastných zdrojov, niektoré náročnejšie projekty sú čiastočne alebo úplne financované z prostriedkov Štrukturálnych fondov Európskej únie.

Prehľad projektov budovania alebo rekonštrukcie vstupných areálov sprístupnených jaskýň a infraštruktúry v podzemí, realizovaných v posledných rokoch:

Belianska jaskyňa

Vlajka Európskej únieTechnická infraštruktúra pre Beliansku jaskyňu. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2006-2007.

Technická infraštruktúra pre Beliansku jaskyňu.Technická infraštruktúra pre Beliansku jaskyňuAnotácia: Projekt rieši zabezpečenie základnej ekologickej infraštruktúry pre prevádzku Belianskej jaskyne sprístupnenej Správou slovenských jaskýň. Belianska jaskyňa je národnou prírodnou pamiatkou, ktorá je celoročne otvorená pre verejnosť a patrí medzi štyri najviac navštevované jaskyne na Slovensku. Vstup do jaskyne leží na území národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry a Tatranského národného parku.

V rámci projektu bola vybudovaná nová budova s hygienickými zariadeniami, čistiarňou odpadových vôd, miestnosťou pre zásobovanie pitnou vodou a pomocnou miestnosťou. Bývalý objekt skladu, na mieste ktorého stojí nová budova sociálnych zariadení, bol asanovaný, takisto ako bývalé hygienické zariadenia. Stavba je napájaná vodou pomocou rozvodu ťahaného menšou bočnou dolinkou. Voda je vytláčaná nahor čerpadlami. Vo výkope je okrem vodovodného potrubia umiestnené aj kanalizačné potrubie, ovládací silový kábel pre čerpadlá a slaboprúdový telefónny kábel. Výkop je vedený dostatočne hlboko, aby bola zabezpečená nepretržitá prevádzka jaskyne. Po uložení sietí bol zasypaný a rekultiváciou uvedený do pôvodného stavu. Voda z ČOV je kanalizáciou vyvedená do recipientu – rieky v údolí.

Stavba sociálnych zariadení je vybavená rozvodom teplej a studenej pitnej vody, silnoprúdovou elektroinštaláciou a bleskozvodom. Stavba je vykurovaná elektricky. Objekt je vybavený zabezpečovacím zariadením. Vodovodné potrubie sa využilo aj na zriadenie hydrantu pre protipožiarny zásah. Stavba je umiestnená vo svahu s malou hĺbkou pôdy s blízkosťou kamenného podložia, čo si vyžiadalo výstavbu oporných múrov.

V ďalšom období je naplánovaná rekonštrukcia prevádzkovej budovy (projekt hradený z vlastných zdrojov), čím sa ukončí rekonštrukcia celého areálu Belianskej jaskyne.

Výmena dverí a mreží vo vchodoch

Vlajka Európskej únieVýmena dverí a mreží vo vchodoch do 8 sprístupnených jaskýň. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2005-2007.

Výmena dverí a mreží vo vchodoch do 8 sprístupnených jaskýň.Projekt sa realizoval na základe zmluvy medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Správou slovenských jaskýň o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Výmena dverí a mreží vo vchodoch do sprístupnených jaskýň Slovenska.

Práce vykonala v rokoch 2005 - 2007 firma K+B-AIR Ružomberok. Projekt riešil výmenu vstupných dverí prípadne mreží za nové z nerezového materiálu. Výmena sa uskutočnila vo 8 z 12 sprístupnených jaskýň: Jasovskej jaskyni, jaskyni Domica, Harmaneckej jaskyni, Belianskej jaskyni, Demänovskej jaskyni Slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni, Dobšinskej ľadovej jaskyni a Važeckej jaskyni. Najnáročnejšou časťou projektu bola výmena mreží v Demänovskej ľadovej jaskyni a Dobšinskej ľadovej jaskyni.

Cieľom prác bola výmena korodovateľných a koróziou postihnutých vstupných dverí a mreží do podzemných priestorov ôsmich sprístupnených jaskýň so zreteľom na skvalitnenie životného prostredia, zvýšenie zabezpečenia jaskýň proti nežiaducim vstupom do podzemia, ušetrenie finančných prostriedkov na opakujúce sa údržby a opravy a v neposlednom rade skultúrnenie podzemia sprístupnených jaskýň SR ako národných prírodných pamiatok.

Harmanecká jaskyňa

Výstavba nového vstupného areálu vrátane inžinierskych sietí – 2003-2005

Výstavba nového vstupného areálu vrátane inžinierskych sietí.Výstavba nového vstupného areálu vrátane inžinierskych sietí.

Gombasecká jaskyňa

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v jaskyni, výmena rozvádzačov, elektrických vedení, osvetlenia. Projekt realizovaný v dvoch etapách – 2004-2005.

Vlajka Európskej únieÚpravy vstupu do jaskyne. Prestrešenie terasy, dlažba, výmena dverí a zábradlia. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2005.

Úpravy vstupu do jaskyne.

Jaskyňa Driny

Vybudovanie vodovodnej prípojky a ČOV pre vstupný objekt jaskyne – 2005-2006

Jaskyňa Domica

Vlajka Európskej únieModerné informačné stredisko environmentálnej výchovy na poznávanie a ochranu jaskýň. Vybudovanie prístrešku pri vstupnom areáli a úpravy okolia. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2005.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Vlajka Európskej únieRekonštrukcia prehliadkového chodníka v jaskyni z nerezového materiálu. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2004-2008.

Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v jaskyni z nerezového materiálu.

Demänovská ľadová jaskyňa

Rekonštrukcia vstupného areálu jaskyne. Vybudovanie nadstavby, rozšírenie terasy, stabilizovanie a rozšírenie chodníka ku jaskyni – 2004-2005

Bystrianska jaskyňa

Statické zabezpečenie skalného portálu nad východom z jaskyne – 2004

Jasovská jaskyňa

Zabezpečenie skalného portálu nad areálom a chodníkom. Vybudovanie zábran a odstrel skalnej časti – 2003

Demänovská jaskyňa slobody

Výstavba sociálnych zariadení a bufetu pri jaskyni – 2001-2002

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody - veľký okruh mimo prevádzky / long tour closed

Vážení návštevníci, 

prevádzkovanie veľkého okruhu v Demänovskej jaskyni slobody je dočasne pozastavené kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na priľahlých úsekoch jaskyne. Predpokladané znovuotvorenie je v druhej polovici roka 2024. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Dear visitors,

operation of the long tour in the Demänovska Cave of Liberty is temporarily suspended due to ongoing reconstruction work in adjacent cave parts. We assume reopening in the second half of the year 2024. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby. Ďakujeme za pochopenie.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovky 0€ "Bystrianska jaskyňa"

Podmienky predaja nulovej bankovky 

Bystrianska jaskyňa - náklad: 10000 ks

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky bude 5. 10. 2023 o 9:40 v okienku bufetu Bystrianskej jaskyne.

Limity:

Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja budú umiestnené bankovky od čísla 101 v matematickej postupnosti; predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo