Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Infraštruktúra jaskýň

Správa slovenských jaskýň na základe štatútu vykonáva starostlivosť o priestory a zariadenia v podzemí a vo vstupných areáloch jaskýň, zabezpečuje ich budovanie, údržbu a bezpečnú prevádzku. Túto činnosť zabezpečuje z vlastných zdrojov, niektoré náročnejšie projekty sú čiastočne alebo úplne financované z prostriedkov Štrukturálnych fondov Európskej únie.

Prehľad projektov budovania alebo rekonštrukcie vstupných areálov sprístupnených jaskýň a infraštruktúry v podzemí, realizovaných v posledných rokoch:

Belianska jaskyňa

Vlajka Európskej únieTechnická infraštruktúra pre Beliansku jaskyňu. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2006-2007.

Technická infraštruktúra pre Beliansku jaskyňu.Technická infraštruktúra pre Beliansku jaskyňuAnotácia: Projekt rieši zabezpečenie základnej ekologickej infraštruktúry pre prevádzku Belianskej jaskyne sprístupnenej Správou slovenských jaskýň. Belianska jaskyňa je národnou prírodnou pamiatkou, ktorá je celoročne otvorená pre verejnosť a patrí medzi štyri najviac navštevované jaskyne na Slovensku. Vstup do jaskyne leží na území národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry a Tatranského národného parku.

V rámci projektu bola vybudovaná nová budova s hygienickými zariadeniami, čistiarňou odpadových vôd, miestnosťou pre zásobovanie pitnou vodou a pomocnou miestnosťou. Bývalý objekt skladu, na mieste ktorého stojí nová budova sociálnych zariadení, bol asanovaný, takisto ako bývalé hygienické zariadenia. Stavba je napájaná vodou pomocou rozvodu ťahaného menšou bočnou dolinkou. Voda je vytláčaná nahor čerpadlami. Vo výkope je okrem vodovodného potrubia umiestnené aj kanalizačné potrubie, ovládací silový kábel pre čerpadlá a slaboprúdový telefónny kábel. Výkop je vedený dostatočne hlboko, aby bola zabezpečená nepretržitá prevádzka jaskyne. Po uložení sietí bol zasypaný a rekultiváciou uvedený do pôvodného stavu. Voda z ČOV je kanalizáciou vyvedená do recipientu – rieky v údolí.

Stavba sociálnych zariadení je vybavená rozvodom teplej a studenej pitnej vody, silnoprúdovou elektroinštaláciou a bleskozvodom. Stavba je vykurovaná elektricky. Objekt je vybavený zabezpečovacím zariadením. Vodovodné potrubie sa využilo aj na zriadenie hydrantu pre protipožiarny zásah. Stavba je umiestnená vo svahu s malou hĺbkou pôdy s blízkosťou kamenného podložia, čo si vyžiadalo výstavbu oporných múrov.

V ďalšom období je naplánovaná rekonštrukcia prevádzkovej budovy (projekt hradený z vlastných zdrojov), čím sa ukončí rekonštrukcia celého areálu Belianskej jaskyne.

Výmena dverí a mreží vo vchodoch

Vlajka Európskej únieVýmena dverí a mreží vo vchodoch do 8 sprístupnených jaskýň. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2005-2007.

Výmena dverí a mreží vo vchodoch do 8 sprístupnených jaskýň.Projekt sa realizoval na základe zmluvy medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Správou slovenských jaskýň o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Výmena dverí a mreží vo vchodoch do sprístupnených jaskýň Slovenska.

Práce vykonala v rokoch 2005 - 2007 firma K+B-AIR Ružomberok. Projekt riešil výmenu vstupných dverí prípadne mreží za nové z nerezového materiálu. Výmena sa uskutočnila vo 8 z 12 sprístupnených jaskýň: Jasovskej jaskyni, jaskyni Domica, Harmaneckej jaskyni, Belianskej jaskyni, Demänovskej jaskyni Slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni, Dobšinskej ľadovej jaskyni a Važeckej jaskyni. Najnáročnejšou časťou projektu bola výmena mreží v Demänovskej ľadovej jaskyni a Dobšinskej ľadovej jaskyni.

Cieľom prác bola výmena korodovateľných a koróziou postihnutých vstupných dverí a mreží do podzemných priestorov ôsmich sprístupnených jaskýň so zreteľom na skvalitnenie životného prostredia, zvýšenie zabezpečenia jaskýň proti nežiaducim vstupom do podzemia, ušetrenie finančných prostriedkov na opakujúce sa údržby a opravy a v neposlednom rade skultúrnenie podzemia sprístupnených jaskýň SR ako národných prírodných pamiatok.

Harmanecká jaskyňa

Výstavba nového vstupného areálu vrátane inžinierskych sietí – 2003-2005

Výstavba nového vstupného areálu vrátane inžinierskych sietí.Výstavba nového vstupného areálu vrátane inžinierskych sietí.

Gombasecká jaskyňa

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v jaskyni, výmena rozvádzačov, elektrických vedení, osvetlenia. Projekt realizovaný v dvoch etapách – 2004-2005.

Vlajka Európskej únieÚpravy vstupu do jaskyne. Prestrešenie terasy, dlažba, výmena dverí a zábradlia. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2005.

Úpravy vstupu do jaskyne.

Jaskyňa Driny

Vybudovanie vodovodnej prípojky a ČOV pre vstupný objekt jaskyne – 2005-2006

Jaskyňa Domica

Vlajka Európskej únieModerné informačné stredisko environmentálnej výchovy na poznávanie a ochranu jaskýň. Vybudovanie prístrešku pri vstupnom areáli a úpravy okolia. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2005.

Dobšinská ľadová jaskyňa

Vlajka Európskej únieRekonštrukcia prehliadkového chodníka v jaskyni z nerezového materiálu. Projekt hradený zo Štrukturálnych fondov Európskej únie – 2004-2008.

Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v jaskyni z nerezového materiálu.

Demänovská ľadová jaskyňa

Rekonštrukcia vstupného areálu jaskyne. Vybudovanie nadstavby, rozšírenie terasy, stabilizovanie a rozšírenie chodníka ku jaskyni – 2004-2005

Bystrianska jaskyňa

Statické zabezpečenie skalného portálu nad východom z jaskyne – 2004

Jasovská jaskyňa

Zabezpečenie skalného portálu nad areálom a chodníkom. Vybudovanie zábran a odstrel skalnej časti – 2003

Demänovská jaskyňa slobody

Výstavba sociálnych zariadení a bufetu pri jaskyni – 2001-2002

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody otvorená od 3.10.2023

Oznamujeme návštevníkom, že Demänovská jaskyňa slobody bude po rekonštrukcii elektroinštácie znovu otvorená od 3.10. 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be opened again from 3rd October 2023 after electric installation reconstruction. We are looking forward to your visit.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovky 0 € "Demänovská jaskyňa slobody"

Začiatok predaja vydania suvenírovej nulovej bankovky „Demänovská jaskyňa slobody“ bude 3. 5. 2022.

Náklad:10 000 ks

Suvenírovú nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Demänovskej jaskyni slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni a Bystrianskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo