Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Právne informácie

Podmienky používania internetových stránok Správy slovenských jaskýň
Upozornenie

Vážený návštevník, vstupom na webovú stránku Správy slovenských jaskýň (ďalej SSJ), jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať. SSJ môže podmienky kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tohto oznámenia. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.

Používanie stránok

SSJ umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že budú zachované neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Kopírovanie, distribúcia, akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na internetových stránkach SSJ je možná iba s predchádzajúcim písomným súhlasom SSJ v súlade s platným Autorským zákonom na území SR a za predpokladu, že žiadny z dokumentov nebude nijako upravovaný. Používanie na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané zákonom.

Bez výslovného súhlasu SSJ nie je povolené z internetovej stránky SSJ kopírovať, napodobovať, ani prenášať žiadne texty, logá, grafické prvky, ochranné známky, zvuk ani obraz, ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie materiálov na webových stránkach SSJ je porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok a možností kopírovania a ďalšieho šírenia týchto materiálov konzultujte s Úsekom prevádzky jaskýň a marketingu.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje SSJ a ich účelom je informovať najmä o ponuke produktov SSJ, ako aj aktivitách SSJ. Informácie publikované v prostredí internetu na webovej stránke SSJ majú informatívny charakter.Správa slovenských jaskýň vyvíja maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na internetovej stránke SSJ boli korektné a platné v momente ich uvedenia na tejto stránke. Napriek tomu SSJ ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky. SSJ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonať modifikácie, opravy a aktualizácie, ďalej si vyhradzuje právo webovú stránku alebo informácie na nej zverejnené úplne alebo čiastočne zrušiť.
Dokumenty a súvisiaca grafika, publikované na týchto stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. SSJ nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke. Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách webovej stránky SSJ patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa. SSJ taktiež nezodpovedá za žiadne škody ani žiadne ujmy, ktoré by vznikli použitím týchto informácií.

Príspevky používateľov

Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na stránky akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne, pornografické alebo iné materiály.

Prepojenie s webovou stránkou SSJ

SSJ umožňuje vytvárať prepojenia na svoju webovú stránku z iných stránok, ale iba na základe písomného súhlasu organizácie, v súlade s nasledujúcimi Pravidlami prepájania s webovou stránkou SSJ a v súlade s platnými právnymi predpismi. Záujemcovia o prepojenie s webovou stránkou SSJ sú povinní dodržiavať tieto Pravidlá a všetky platné zákony.

Pravidlá prepájania s webovou stránkou SSJ

Stránka, ktorá je prepojená s webovou stránkou SSJ:

  • môže byť prepojená s obsahom SSJ, ale nesmie ho kopírovať,
  • nemôže vytvárať prostredie prehľadávača alebo okraja okolo obsahu SSJ,
  • nemôže naznačovať, že SSJ schvaľuje príslušnú spoločnosť alebo jej produkty,
  • nemôže nesprávne vykladať svoj vzťah s SSJ,
  • nemôže predkladať nepravdivé informácie o produktoch a službách SSJ,
  • nemôže používať logo SSJ bez povolenia zodpovedných zamestnancov SSJ,
  • nemôže ponúkať obsah, ktorý by sa mohol posudzovať ako nepríjemný, urážajúci alebo kontroverzný.

Informácie o autorských právach

Copyright © 2006-2013 Správa slovenských jaskýň. Všetky práva vyhradené.

Aktuality

COVID režim vstupov sprístupnené jaskyne

Vážení návštevníci

vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácií na Slovensku, budeme priebežne informovať o uplatňovaní COVID AUTOMATu pri jednotlivých jaskyniach. Jaskyne budú prevádzkované buď v režime ZÁKLAD alebo OTP. Režim ZÁKLAD znamená vstup všetkých návštevníkov s prípadným obmedzením počtu a režim OTP znamená vstup plne zaočkovaných, negatívne otestovaných a tých, čo prekonali ochorenie COVID pred menej ako 180 dňami. Stupeň ohrozenia zas určí, či je dýchacie cesty nutné prekryť rúškom alebo respirátorom.

100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody

Dňa 2.8.2021 sme si pripomenuli 100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody, ktorú 3.8.1921 objavil moravský učiteľ Alois Král v sprievode Adama Mišuru z Demänovskej doliny. Pri tejto príležitosti bol obnovený náučný chodník vedúci k jaskyni a v kultúrnom programe v Hlbokom dóme pripomenulo atmosféru objavu krátke vystúpenie divadla Gasparego z Liptovského Mikuláša s hudobným sprievodom kapely IM PLANET z Ružomberka pod režijným stvárnením J. Mikuša. Slávnostné zhromaždenie sa konalo za účasti štátneho tajomníka MŽP SR M. Kiču, generálneho riaditeľa ŠOP SR D. Karasku, starostky Demänovskej Doliny Ľ. Klepáčovej, riaditeľa SSJ J. Zuskina a hostí z VÚC Žilinského kraja, úradov životného prostredia, ŠOP SR, urbárov a pod.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo