Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Speleoklimatoligický výskum a monitoring

Zákonitosťami pohybu a zmien ovzdušia a jeho vplyvom na krasové procesy sa zaoberá krasová klimatológia. Skúma fyzikálne a chemické procesy na povrchu krasu, ako aj v jaskyniach. Jaskyne predstavujú osobitné prírodné prostredie, ktoré svojou morfológiou a uzavretosťou určuje špecifické mikroklimatické pomery v podzemných priestoroch.

Na povrchu krasu v podmienkach Slovenska sa klimatologický výskum zameriava na monitorovanie zrážok ako najdôležitejšieho činiteľa krasovatenia v miernom klimatickom pásme, striedanie sezónneho typu počasia, charakter vegetačného krytu a režimu výparu.V jaskynnom prostredí je dôraz kladený na skúmanie mikroklimatologických pomerov. Vlastný monitoring základných parametrov jaskynnej klímy je riešený viacerými prístupmi a limitovaný finančnou náročnosťou modernej meracej a záznamovej techniky. Z hľadiska časového rozlišujeme dlhodobý a krátkodobý monitoring.

Dlhodobý kontinuálny monitoring má za cieľ spoznanie chodu dominantných prvkov speleoklímy v jednotlivých, klimaticky odlišných častiach jaskýň a ich systémov za dlhšie časové obdobie (viac rokov). Je realizovaný v jaskyniach s mimoriadne vzácnymi a citlivými aragonitovými a ľadovými výplňami, pri ktorých môžu zohrať významnú negatívnu úlohu globálne zmeny atmosféry, ako aj antropogénny faktor (zmena morfológie podzemných priestorov, otváranie nových vchodov a pod.) Výskum v takýchto jaskyniach je rozšírený o sledovanie prestupu tepla medzi horninou a ovzduším a vedením tepla v hornine, resp. v sekundárnych výplniach (napr. v ľade) a ich vzťahu s prúdením vzduchu ako média transportujúceho teplo so sprievodnými prejavmi.

Krátkodobý kontinuálny monitoring je realizovaný spravidla počas jedného klimatického roku. Vykonáva sa v jaskyniach, kde chýbajú detailné údaje o ich mikroklíme, alebo sa počíta s ich využitím na iné účely (liečebné, náboženské, turistické sprístupnenie a pod.). V rámci krátkodobého monitoringu sú v sprístupnených jaskyniach realizované aj tzv. mikrorežimné pozorovania. Ich cieľom je detailné spoznanie antropogénneho vplyvu na zmeny mikroklímy jaskýň v sekundových intervaloch a času potrebného na ich regeneráciu. Takéto poznatky slúžia k usmerneniu ich prevádzky a stanoveniu miery únosnosti bez trvalých negatívnych zmien.

Kvalitatívne vlastnosti jaskynnej klímy a speleoaerosólu sa vo vytypovaných jaskyniach využívajú na liečebné účely.

Speleoklimatologický výskum a monitoring v jaskyniach na Slovensku zabezpečuje Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Pri riešení niektorých výskumných úloh v ľadových jaskyniach spolupracuje aj so zahraničnými vedeckými inštitúciami, s ktorými má  uzavretú dohodu o spolupráci (najmä s Vroclavskou univerzitou v Poľsku).

Základný prehľad speleoklimatických výskumov a monitoringu

Stiahnuť v PDF

Aktuality

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby. Ďakujeme za pochopenie.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovky 0€ "Bystrianska jaskyňa"

Podmienky predaja nulovej bankovky 

Bystrianska jaskyňa - náklad: 10000 ks

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky bude 5. 10. 2023 o 9:40 v okienku bufetu Bystrianskej jaskyne.

Limity:

Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja budú umiestnené bankovky od čísla 101 v matematickej postupnosti; predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo