Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Speleoklimatoligický výskum a monitoring

Zákonitosťami pohybu a zmien ovzdušia a jeho vplyvom na krasové procesy sa zaoberá krasová klimatológia. Skúma fyzikálne a chemické procesy na povrchu krasu, ako aj v jaskyniach. Jaskyne predstavujú osobitné prírodné prostredie, ktoré svojou morfológiou a uzavretosťou určuje špecifické mikroklimatické pomery v podzemných priestoroch.

Na povrchu krasu v podmienkach Slovenska sa klimatologický výskum zameriava na monitorovanie zrážok ako najdôležitejšieho činiteľa krasovatenia v miernom klimatickom pásme, striedanie sezónneho typu počasia, charakter vegetačného krytu a režimu výparu.V jaskynnom prostredí je dôraz kladený na skúmanie mikroklimatologických pomerov. Vlastný monitoring základných parametrov jaskynnej klímy je riešený viacerými prístupmi a limitovaný finančnou náročnosťou modernej meracej a záznamovej techniky. Z hľadiska časového rozlišujeme dlhodobý a krátkodobý monitoring.

Dlhodobý kontinuálny monitoring má za cieľ spoznanie chodu dominantných prvkov speleoklímy v jednotlivých, klimaticky odlišných častiach jaskýň a ich systémov za dlhšie časové obdobie (viac rokov). Je realizovaný v jaskyniach s mimoriadne vzácnymi a citlivými aragonitovými a ľadovými výplňami, pri ktorých môžu zohrať významnú negatívnu úlohu globálne zmeny atmosféry, ako aj antropogénny faktor (zmena morfológie podzemných priestorov, otváranie nových vchodov a pod.) Výskum v takýchto jaskyniach je rozšírený o sledovanie prestupu tepla medzi horninou a ovzduším a vedením tepla v hornine, resp. v sekundárnych výplniach (napr. v ľade) a ich vzťahu s prúdením vzduchu ako média transportujúceho teplo so sprievodnými prejavmi.

Krátkodobý kontinuálny monitoring je realizovaný spravidla počas jedného klimatického roku. Vykonáva sa v jaskyniach, kde chýbajú detailné údaje o ich mikroklíme, alebo sa počíta s ich využitím na iné účely (liečebné, náboženské, turistické sprístupnenie a pod.). V rámci krátkodobého monitoringu sú v sprístupnených jaskyniach realizované aj tzv. mikrorežimné pozorovania. Ich cieľom je detailné spoznanie antropogénneho vplyvu na zmeny mikroklímy jaskýň v sekundových intervaloch a času potrebného na ich regeneráciu. Takéto poznatky slúžia k usmerneniu ich prevádzky a stanoveniu miery únosnosti bez trvalých negatívnych zmien.

Kvalitatívne vlastnosti jaskynnej klímy a speleoaerosólu sa vo vytypovaných jaskyniach využívajú na liečebné účely.

Speleoklimatologický výskum a monitoring v jaskyniach na Slovensku zabezpečuje Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Pri riešení niektorých výskumných úloh v ľadových jaskyniach spolupracuje aj so zahraničnými vedeckými inštitúciami, s ktorými má  uzavretú dohodu o spolupráci (najmä s Vroclavskou univerzitou v Poľsku).

Základný prehľad speleoklimatických výskumov a monitoringu

Stiahnuť v PDF

Aktuality

Plavba v Domici v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým prírodným pomerom od 29.4.2023 opäť v prevádzke. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo