Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Geoekologický výskum a ochrana jaskýň

Jaskyne predstavujú špecifické prírodné geosystémy s viacerými špecifickými fyziognomickými črtami komponentov geografickej (krajinnej) sféry, priestorovou organizáciou a prírodnými procesmi. V jaskyniach absentujú pedogenetické procesy a fotosyntéza, charakteristické sú osobitné črty biokomponen­tu, speleoklímy, vody ako časti hydrosféry a litosféry s jaskynným georeliéfom v zóne hypergenézy.

 Jaskynné geosystémy sa vyznačujú priestorovou (vertikálnou a horizontálnou) štruktúrou (speleotopy, speleochory, súbory speleochor) a časovo-priestorovými zmenami (sezónny režim, dynamika podmienená zmenou geoekologického invariantu, evolučný vývoj v geologických dobách). Poznatky o priestorovej štruktúre a časovo-priestorových zmenách jaskynných geosystémov sú dôležité pri riešení rôznych analytických a syntetických úloh, vrátane environmentálnych problémov v krasovej krajine. Jaskynné geosystémy majú silné väzby s povrchovými krajinnými systémami. Z vertikálneho hľadiska ide najmä o priesaky zrážkových vôd, z horizontálneho hľadiska o ponorné autochtónne alebo alochtónne vodné toky.

Mnohé antropogénne aktivity ovplyvňujú prírodné procesy, čím sa narušuje stabilita štruktúry jaskynných geosystémov. Medzi najčastejšie negatívne antropogénne zásahy patrí znečistenie podzemných vôd a poškodenie až zničenie vodnej fauny ponárajúcimi sa alochtónnymi vodnými tokmi znečistenými splaškami zo skládok maštaľného hnoja a agrochemikálií, ako aj priesakom zrážkových vôd kontaminovaných agrochemikáliami alebo priemyselnými exhalátmi, narušenie hydrologického režimu presakujúcich zrážkových vôd do jaskynných priestorov následkom odstránenia vegetačného krytu, splavovanie pôdnych sedimentov do jaskynných priestorov po odlesnení alebo nevhodnej orbe nad jaskyňou a jej povodí, chemická deštrukcia sintrovej výplne vodami agresívnymi v dôsledku antropogénnych vplyvov, ulamovanie sintrovej výplne, vysýpanie odpadu do priepastí, nelegálny zber jaskynnej fauny, osteologických a archeologických nálezov. Známe sú aj prípady zničenia jaskýň ťažbou v lomoch alebo pri stavbe komunikácií. Regeneračná schopnosť krasovej krajiny, vrátane jaskynných geosystémov, je malá, v niektorých prípadoch až nemožná.

Spelomorfochory a súbor speleomorfochor v Ochtinskej aragonitovej jaskyniSpeleomorfotopy v Ochtinskej aragonitovej jaskyniZ hľadiska ochrany jaskýň je dôležitá samoregulácia jaskynných geosystémov a hraničné hodnoty ich odolnosti. Na základe monitorovania týchto zmien sa reguluje a limituje návštevnosť sprístupnených jaskýň. Keďže krasová priepustnosť v rozpustných horninách je spätá s nízkou filtračnou schopnosťou, samočistiaca schopnosť znečistených podzemných vôd v krase je malá, v pokročilom stupni skrasovatenia takmer neexistuje. Stabilita speleotopov, speleochor a súborov speleochor sa ka tegorizuje na základe charakteru hydrologických procesov, stupňa krasovej priepustnosti a charakteru ďalších komponentov jaskynného prostredia.

Prehľad publikácií z geoekologického výskumu

Stiahnuť v PDF

 

Aktuality

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby. Ďakujeme za pochopenie.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovky 0€ "Bystrianska jaskyňa"

Podmienky predaja nulovej bankovky 

Bystrianska jaskyňa - náklad: 10000 ks

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky bude 5. 10. 2023 o 9:40 v okienku bufetu Bystrianskej jaskyne.

Limity:

Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja budú umiestnené bankovky od čísla 101 v matematickej postupnosti; predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo