Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Geoekologický výskum a ochrana jaskýň

Jaskyne predstavujú špecifické prírodné geosystémy s viacerými špecifickými fyziognomickými črtami komponentov geografickej (krajinnej) sféry, priestorovou organizáciou a prírodnými procesmi. V jaskyniach absentujú pedogenetické procesy a fotosyntéza, charakteristické sú osobitné črty biokomponen­tu, speleoklímy, vody ako časti hydrosféry a litosféry s jaskynným georeliéfom v zóne hypergenézy.

 Jaskynné geosystémy sa vyznačujú priestorovou (vertikálnou a horizontálnou) štruktúrou (speleotopy, speleochory, súbory speleochor) a časovo-priestorovými zmenami (sezónny režim, dynamika podmienená zmenou geoekologického invariantu, evolučný vývoj v geologických dobách). Poznatky o priestorovej štruktúre a časovo-priestorových zmenách jaskynných geosystémov sú dôležité pri riešení rôznych analytických a syntetických úloh, vrátane environmentálnych problémov v krasovej krajine. Jaskynné geosystémy majú silné väzby s povrchovými krajinnými systémami. Z vertikálneho hľadiska ide najmä o priesaky zrážkových vôd, z horizontálneho hľadiska o ponorné autochtónne alebo alochtónne vodné toky.

Mnohé antropogénne aktivity ovplyvňujú prírodné procesy, čím sa narušuje stabilita štruktúry jaskynných geosystémov. Medzi najčastejšie negatívne antropogénne zásahy patrí znečistenie podzemných vôd a poškodenie až zničenie vodnej fauny ponárajúcimi sa alochtónnymi vodnými tokmi znečistenými splaškami zo skládok maštaľného hnoja a agrochemikálií, ako aj priesakom zrážkových vôd kontaminovaných agrochemikáliami alebo priemyselnými exhalátmi, narušenie hydrologického režimu presakujúcich zrážkových vôd do jaskynných priestorov následkom odstránenia vegetačného krytu, splavovanie pôdnych sedimentov do jaskynných priestorov po odlesnení alebo nevhodnej orbe nad jaskyňou a jej povodí, chemická deštrukcia sintrovej výplne vodami agresívnymi v dôsledku antropogénnych vplyvov, ulamovanie sintrovej výplne, vysýpanie odpadu do priepastí, nelegálny zber jaskynnej fauny, osteologických a archeologických nálezov. Známe sú aj prípady zničenia jaskýň ťažbou v lomoch alebo pri stavbe komunikácií. Regeneračná schopnosť krasovej krajiny, vrátane jaskynných geosystémov, je malá, v niektorých prípadoch až nemožná.

Spelomorfochory a súbor speleomorfochor v Ochtinskej aragonitovej jaskyniSpeleomorfotopy v Ochtinskej aragonitovej jaskyniZ hľadiska ochrany jaskýň je dôležitá samoregulácia jaskynných geosystémov a hraničné hodnoty ich odolnosti. Na základe monitorovania týchto zmien sa reguluje a limituje návštevnosť sprístupnených jaskýň. Keďže krasová priepustnosť v rozpustných horninách je spätá s nízkou filtračnou schopnosťou, samočistiaca schopnosť znečistených podzemných vôd v krase je malá, v pokročilom stupni skrasovatenia takmer neexistuje. Stabilita speleotopov, speleochor a súborov speleochor sa ka tegorizuje na základe charakteru hydrologických procesov, stupňa krasovej priepustnosti a charakteru ďalších komponentov jaskynného prostredia.

Prehľad publikácií z geoekologického výskumu

Stiahnuť v PDF

 

Aktuality

Plavba v Domici v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým hydrologickým podmienkam opäť v prevádzke. Upozorňujeme, že prepravná kapacita plavidiel je obmedzená z dôvodu bezpečnostných podmienok plavby. Z uvedeného dôvodu je maximálny počet návštevníkov obmedzený - 48 na jeden vstup. Žiadame o rešpektovanie týchto prevádzkových podmienok a prípadných neuspokojených návštevníkov o pochopenie. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

HĽADÁME SEZÓNNYCH ZAMESTNANCOV - BRIGÁDNIKOV

Z dôvodu nedostatku sezónnych zamestnancov, hľadáme pre prevádzky sprístupnených jaskýň brigádnikov na letnú sezónu. Záujemcovia musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Vzhľadom k náročnosti prevádzok sú miesta vhodné pre fyzicky zdatných uchádzačov, so silným hlasom a vzťahom k práci s ľuďmi. Práca brigádnika na jaskyni je vykonávaná od utorka do nedele, pondelok je voľný deň. Brigádnik sa zoznámi s jaskyňou a sprievodným slovom - zaškolia ho naši pracovníci na jaskyni. Výklad sa poskytuje v slovenčine, ale znalosť cudzích jazykov je vítaná. Záujemcovia sa môžu hlásiť cez kontakty na web stránke priamo na jaskyniach alebo na personálnom úseku Správy slovenských jaskýň: email: daniela.pavellova@sopsr.sk 044/ 5536581, 0911011393.

Voľné pracovné miesto - Demänovská jaskyňa slobody

Hľadáme sprievodcu na dobu neurčitú do Demänovskej jaskyne slobody. Náplňou práce je sprevádzanie návštevníkov jaskyne a poskytovanie odborného výkladu. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a bezúhonnosť. Bližšie informácie poskytne: Mgr. Daniela Pavellová, 0911 011 393, 044 5536 581, email: daniela.pavellova@sopsr.sk. Nástup možný od 1.5.2024.

 

Demänovská jaskyňa slobody - veľký okruh mimo prevádzky / long tour closed

Vážení návštevníci, 

prevádzkovanie veľkého okruhu v Demänovskej jaskyni slobody je dočasne pozastavené kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na priľahlých úsekoch jaskyne. Predpokladané znovuotvorenie je v druhej polovici roka 2024. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Dear visitors,

operation of the long tour in the Demänovska Cave of Liberty is temporarily suspended due to ongoing reconstruction work in adjacent cave parts. We assume reopening in the second half of the year 2024. We apologize for any inconvenience.

15. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th scientific conference "Research, utilization and protection of caves"

Konanie: 24.- 26. september 2024. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na odkaze.

The conference will be held from September 24 to 26, 2024 in Liptovský Mikuláš. More on the link.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo