Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Geoekologický výskum a ochrana jaskýň

Jaskyne predstavujú špecifické prírodné geosystémy s viacerými špecifickými fyziognomickými črtami komponentov geografickej (krajinnej) sféry, priestorovou organizáciou a prírodnými procesmi. V jaskyniach absentujú pedogenetické procesy a fotosyntéza, charakteristické sú osobitné črty biokomponen­tu, speleoklímy, vody ako časti hydrosféry a litosféry s jaskynným georeliéfom v zóne hypergenézy.

 Jaskynné geosystémy sa vyznačujú priestorovou (vertikálnou a horizontálnou) štruktúrou (speleotopy, speleochory, súbory speleochor) a časovo-priestorovými zmenami (sezónny režim, dynamika podmienená zmenou geoekologického invariantu, evolučný vývoj v geologických dobách). Poznatky o priestorovej štruktúre a časovo-priestorových zmenách jaskynných geosystémov sú dôležité pri riešení rôznych analytických a syntetických úloh, vrátane environmentálnych problémov v krasovej krajine. Jaskynné geosystémy majú silné väzby s povrchovými krajinnými systémami. Z vertikálneho hľadiska ide najmä o priesaky zrážkových vôd, z horizontálneho hľadiska o ponorné autochtónne alebo alochtónne vodné toky.

Mnohé antropogénne aktivity ovplyvňujú prírodné procesy, čím sa narušuje stabilita štruktúry jaskynných geosystémov. Medzi najčastejšie negatívne antropogénne zásahy patrí znečistenie podzemných vôd a poškodenie až zničenie vodnej fauny ponárajúcimi sa alochtónnymi vodnými tokmi znečistenými splaškami zo skládok maštaľného hnoja a agrochemikálií, ako aj priesakom zrážkových vôd kontaminovaných agrochemikáliami alebo priemyselnými exhalátmi, narušenie hydrologického režimu presakujúcich zrážkových vôd do jaskynných priestorov následkom odstránenia vegetačného krytu, splavovanie pôdnych sedimentov do jaskynných priestorov po odlesnení alebo nevhodnej orbe nad jaskyňou a jej povodí, chemická deštrukcia sintrovej výplne vodami agresívnymi v dôsledku antropogénnych vplyvov, ulamovanie sintrovej výplne, vysýpanie odpadu do priepastí, nelegálny zber jaskynnej fauny, osteologických a archeologických nálezov. Známe sú aj prípady zničenia jaskýň ťažbou v lomoch alebo pri stavbe komunikácií. Regeneračná schopnosť krasovej krajiny, vrátane jaskynných geosystémov, je malá, v niektorých prípadoch až nemožná.

Spelomorfochory a súbor speleomorfochor v Ochtinskej aragonitovej jaskyniSpeleomorfotopy v Ochtinskej aragonitovej jaskyniZ hľadiska ochrany jaskýň je dôležitá samoregulácia jaskynných geosystémov a hraničné hodnoty ich odolnosti. Na základe monitorovania týchto zmien sa reguluje a limituje návštevnosť sprístupnených jaskýň. Keďže krasová priepustnosť v rozpustných horninách je spätá s nízkou filtračnou schopnosťou, samočistiaca schopnosť znečistených podzemných vôd v krase je malá, v pokročilom stupni skrasovatenia takmer neexistuje. Stabilita speleotopov, speleochor a súborov speleochor sa ka tegorizuje na základe charakteru hydrologických procesov, stupňa krasovej priepustnosti a charakteru ďalších komponentov jaskynného prostredia.

Prehľad publikácií z geoekologického výskumu

Stiahnuť v PDF

 

Aktuality

Deň detí pri Gombaseckej jaskyni - 1. jún 2018

Vážení návštevníci, tohto roku opäť organizujeme na prevádzke Gombaseckej jaskyne deň detí 1. júna 2018. Program sme pripravili spoločne s viacerými kolegami, dobrovoľními jaskyniarmi a inými ochotnými ľuďmi. Ďakujeme aj sponzorom za podporu.

HĽADÁME SEZÓNNYCH ZAMESTNANCOV - BRIGÁDNIKOV

22.05.2018 Z dôvodu akútneho nedostatku sezónnych zamestnancov, hľadáme pre prevádzky Harmaneckej jaskyne a Dobšinskej ľadovej jaskyne brigádnikov na letnú sezónu. Záujemcovia musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie. Vzhľadom k náročnosti oboch prevádzok sú miesta vhodné pre fyzicky zdatných uchádzačov so silným vzťahom k prírode (a slabším k financiám). Nástup možný ihneď. Záujemcovia sa môžu hlásiť cez kontakty na stránke priamo na jaskyniach: Harmanecká jaskyňa 048/419 81 22 harmanj@ssj.sk, Dobšinská ľadová jaskyňa 058/788 14 70 dobslj@ssj.sk alebo na emaile SSJ caves@ssj.sk

Plavba v Domici v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým prírodným pomerom opäť v prevádzke. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 3 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakuky