Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 12

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Hlavný editor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček

Redakčná rada: doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Stanislav Klaučo, RNDr. Ľudovít Gaál, Ing. Ľubica Nudzíková, Ing. Peter Gažík, RNDr. Ján Zelinka

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: bella@ssj.sk, vlcek@ssj.sk, caves@ssj.sk

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2007 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96. ISSN 1335-213X. Časopis vychádza jedenkrát ročne.

Redaktor vydavateľstva: Mgr. Bohuslav Kortman. Grafická úprava: Ing. Ján Kasák

Sadzba: M&P, spol. s r.o., Žilina. Tlač: Uniprint, Považská Bystrica

Obsah čísla

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Zahraničné aktivity

Pôvodné príspevky z výskumu jaskýň

 • Ľ. Gaál – V. Papáč – H. Vaněčková – M. Megela – I. Balciar: Zatopená priepasť Morské oko v Rimavskej kotline
 • P. Bella: Strmé a šikmé skalné žľaby v jaskyniach – základné morfogenetické znaky a typológia
 • L. Vlček: Geologická charakteristika Jaskyne v Priepadlách vo Važeckom krase
 • L. Vlček – J. Psotka: Geologický prieskum Perlovej jaskyne vo Veľkej Fatre
 • P. Bella: Scallops, transverse flutes, Laugfacetten a solution bevels v slovenskej speleogeomorfologickej terminológii
 • D. Haviarová: Posúdenie vplyvu poľnohospodárskych aktivít na kvalitu vôd podzemného hydrologického systému Važeckého krasu
 • J. Zelinka: Výsledky speleoklimatologického monitoringu jaskyne Snežná diera v klimatickom roku 2005 – 2006
 • Ľ. Kováč, P. Ľuptáčik, Z. Višňovská, A. Mock: Bezstravovce (Evertebrata) Liskovskej jaskyne
 • Vladimír Papáč – Peter Luptáčik – Peter Fenďa: Terestrické bezstavovce Obrovskej priepasti (Slovenský kras, Dolný vrch)
 • Višňovská: Jaskyne Demänovskej doliny – významné zimoviská netopierov
 • Soják: Jaskyňa Leotína (Ľudmila) v archeologických prameňoch

Dokumentácia a ochrana jaskýň

 • D. Haviarová: Jaskyne Demänovskej doliny – nová lokalita v zozname mokradí medzinárodného významu
 • L. Vlček: Jaskyňa pod cestou pri Dolnom Jelenci – ďalšia syngenetická travertínová jaskyňa na Slovensku
 • Matúš Matejka – Ľubomír Múka: Nové zameranie a speleologická dokumentácia Bystrianskej jaskyne
 • P. Staník – I. Balciar: Uzatváranie a čistenie jaskýň v roku 2006
 • P. Staník: Čistenie spodných častí Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • L. Vlček: Podarí sa uviesť Čertovicu do pôvodného stavu?
 • V. Papáč: Nové ochranné pásma jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • J. Peška: Belianska jaskyňa – súčasná a budúca výstavba
 • Ľ. Gaál – P. Gažík: Prepoštská jaskyna a Morské oko – nové náučné lokality
 • P. Labaška: Oprava prehliadkového chodníka vo vstupnej časti Harmaneckej jaskyne

Z histórie

 • M. Lalkovič: Niektoré súvislosti sprístupnenia Demänovskej jaskyne slobody v roku 1924
 • M. Lalkovič: Málo známa aktivita

Zaujímavosti zo zahraničia

 • L. Vlček – B. Šmída: Objavy členov slovenskej speleologickej expedície Roraima – Kukénan 2006 na stolovej hore Roraima v Guayanskej vysočine (Venezuela)
 • L. Vlček: V jaskyni slepých vtákov – Cueva del Guácharos (Venezuela)
 • P. Bella: Geologické a geomorfologické pozoruhodnosti krasu a jaskýň na Bermudách
 • Ľ. Kováč: Za jaskynnou faunou do centra Brazílie

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Gažík: 5. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň
 • J. Zelinka: Kras a kryokras – 25. speleologická škola a 8. sympózium GLACKIPR-UIS v Poľsku
 • D. Haviarová – L. Vlček: 15. medzinárodná karsologická škola – Manažment cezhraničných krasových akviférov (Postojna, Slovinsko)
 • J. Zelinka – J. Piasecki: Jaskinia Niedżwiedzia w Kletne – 40. výročie jej objavu
 • D. Haviarová – Ľ. Gaál: Medzinárodný workshop „Ako manažovať lokality svetového prírodného dedičstva“ (Vilm, Nemecko)
 • L. Vlček: Konferencia „Muránska planina – ochrana, výskum, využívanie“
 • M. Uhrin – M. Ceľúch – Z. Višňovská: 1. chiropterologický seminár na Slovensku
 • I. Balciar: 6. seminár speleologickej strážnej služby v Danišovciach
 • P. Bella: 12. odborný seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň

Krátke správy a aktuality

 • Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2006 (Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál)
 • Geodynamika litosféry – sympózium k sedemdesiatym narodeninám profesora Głazeka (Ľ. Gaál)
 • Medzinárodná geomorfologická konferencia v Malenoviciach, Česká republika (P. Bella)
 • Filmové dokumenty o ochrane jaskýň na Slovensku (P. Bella)
 • Výmena dverí a mreží vo vchodoch do sprístupnených jaskýň (P. Labaška)
 • Deň Zeme na Správe slovenských jaskýň (I. Balciar)

Karsologická a speleologická literatúra

 • P. Bosák: J. Zelinka, Ed.: 2nd International Workshop on Ice Caves – Proceedings
 • L. Vlček: International Journal of Speleology – 40 years of Speleological Science
 • P. Bella: The 2006 ACKMA CD, Conference Proceedings and Journal Articles 1973 – 2005
 • J. Zelinka: M. Leutscher: Processes in ice caves and their significance for paleoenvironmental reconstructions
 • P. Bella: P. B. Urich: Land use in karst terrain: review of impacts of primary activities in temperate kast ecosystems
 • P. Bella: Karst Management Handbook for British Columbia
 • L. Vlček: Slovenský kras, Acta Carsologica Slovaca XLIV
 • D. Haviarová: Acta carsologica 35/2
 • L. Vlček: Speleofórum 26
 • L. Vlček: P. Bella, Ed.: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 5
 • P. Bella: Méailles et la région d´Annot
 • J. Zelinka: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie – 40 lat eksploracji, badań, ochrony i turystyki
 • P. Gažík: K. S. Woo: Caves – Mysterious Underground World through Water and Time

Spoločenské správy

 • P. Bella: K sedemdesiatke doc. RNDr. Jozefa Jakála, DrSc.
 • J. Mišurová: Ján Farkaš 60-ročný
 • Bachleda: Životné jubileum Jozefa Mačáka
 • Ľ. Očkaik: Za Michalom Baumgärtnerom

Abstrakty príspevkov 6. vedeckej konferencie „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

Aktuality

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

14. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"

Konanie: 6.-8. september 2022. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo