Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 7

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2002 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Obálka v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: K legislatívnej ochrane jaskýň

Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Nudzíková: Účasť Správy slovenských jaskýň na 11. ročníku medzinárodnej výstavy turistických možností „Regiontour 2002“
 • Ľ. Nudzíková: Výstava o slovenských jaskyniach v Poľsku
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2001
 • J. Peška: II. etapa dostavby vstupného areálu Demänovskej jaskyne slobody
 • J. Peška: Prístavba vstupného objektu Važecke jaskyne
 • J. Dzúr: Kamerový systém v Ochtinskej aragonitovej jaskyni

Z histórie / From history

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Bella – P. Gažík: Študijná cesta po krase a sprístupnených jaskyniach južných oblastí Japonska
 • P. Bella: Sprístupnené jaskyne v okolí Belo Horizonte (Minas Gerais, Brazília)
 • P. Holúbek: Návšteva švajčiarskej jaskyne Hölloch
 • J. Kakač: Nová provozní budova jaskyně Balcarka v Moravském krasu

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“
 • J. Ambruž: Slávnostné zhromaždenie k 50. výročiu objavenia Gombaseckej jaskyne
 • J. Hlaváč: 13. medzinárodný speleologický kongres v Brazílii
 • M. Peško – P. Gažík: Medzinárodný míting „Nové technológie v propagácii a manažmente sprístupnených jaskýň“ v Taliansku (Frosinone, 25. – 28. 10. 2001)
 • P. Bella: Medzinárodná konferencia „Monitoring v krasových jaskyniach“ (Škocjanske jame, 2001)
 • D. Lazišťan – J. Ambrúž: XII. medzinárodné sympózium o speleoterapii v Jósvafő
 • J. Zelinka: Medzinárodná konferencia „Man and Climate in the 20th Century“ v Poľsku
 • P. Bella: 7. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • Ľ. Gaál: V. Panoš: Karsologická a speleologická terminologie
 • P. Gažík: R. J. C. Marra: Espeleo Turismo: Planejamento e Manejo de Cavernas
 • P. Bella: A. Mihevc: Speleogeneza Divaškega krasa
 • P. Bella: A. A. Cigna – E. Burri: Development, Management and Economy of Show Caves
 • M. Peško: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Za Vladimírom Panošom
 • J. Hlaváč: Odišiel Štefan Roda
 • J. Vrabec: Jarmila Jirmerová 70-ročná
 • J. Peška: Bol čas prísť, je čas odísť...
 • D. Lazišťan: Jozef Knap 50-ročný
 • L. Jánošíková: Životné jubileum Jarmily Mišurovej
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo