Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Speleologická strážna služba

Jaskyne si vyžadujú pravidelnú starostlivosť. Prostredníctvom strážcov prírody špecializovaných na ochranu jaskýň – speleologickej strážnej služby - sa jednotlivé krasové územia pravidelne kontrolujú, zabezpečuje sa údržba jaskynných uzáverov a kontrola neporušenosti jaskynných ekosystémov. Členov speleologickej strážnej služby vymenúvajú územne príslušné krajské úrady životného prostredia v zmysle § 70-72  zákona č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny  na návrh Správy slovenských jaskýň.

História speleologickej strážnej služby

Činnosť stráže prírody vo forme speleologickej strážnej služby vznikla v roku 2001 pod záštitou Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. V roku 2002 kompetenciu nad všetkými jaskyňami prevzala Správa slovenských jaskýň, ktorá pridružila aj členov speleologickej strážnej služby. Činnosť strážcov bola rozšírená o praktickú starostlivosť o jaskyne (pravidelná kontrola jaskýň, spolupráca pri revíziách a pri uzatváraní a čistení jaskýň, údržba uzáverov).

Strážcovia pravidelne zasielajú hlásenia o kontrolnej činnosti svojim koordinátorom na Správu slovenských jaskýň. Hlásenia sú posudzované a operatívne riešené. Speleologická strážna služba sa ukázala byť efektívnou formou ochrany jaskýň aj pre orgány a organizácie ochrany prírody.

V záujme koordinácie činnosti strážcov a zvyšovania ich odbornej úrovne sa každoročne uskutočňujú odborné semináre. Na seminároch prebiehajú prednášky o príslušných zákonoch, ďalej zamerané na zvyšovanie odbornej spôsobilosti strážcov, bezpečnosti pohybu v jaskyniach, prvej pomoci a pod.

Prehľad uskutočnených školení a seminárov:

Názov akcie Počet účastníkov
1. školenie speleologickej strážnej služby - Pusté Pole 2001 29
2. seminár speleologickej strážnej služby - Teplý Vrch 2002 32
3. seminár speleologickej strážnej služby - Predná Hora 2003 42
4. seminár speleologickej strážnej služby - Pružina – Predhorie 2004 51
5. seminár speleologickej strážnej služby – Demänovská dolina 2005 41
6. seminár speleologickej strážnej služby - Danišovce 2006 40
7. seminár speleologickej strážnej služby - Súľov 2007 50

Výsledky činnosti stráže prírody

Stručný prehľad doteraz najvýznamnejších hlásení a akcií:

2003

 • Prichytenie štyroch pytliakov – českých entomológov v Slovenskom krase pri zbieraní chrobákov z jaskynných priestorov a povrchu. Pri obhliadke batožiny a auta bolo nájdených 90 usmrtených a 2 ešte žijúce exempláre rôznych chrobákov z územia Slovenského krasu. Akcia sa uskutočnila v spolupráci so Speleoklubom Minotaurus a Policajným zborom Plešivec a  Dlhá Ves.
 • Opätovné prešetrenie sanácie Snežnej priepasti na Silickej planine na základe hlásenia strážcu zo Slovenského krasu. Podrobnou analýzou sedimentov z priepasti bolo zistené pretrvávajúce vážne znečistenie tejto jaskyne.
 • Strážcovia z Liptovského Mikuláša upozornili na znečistenú priepasť Konskú dieru vo Važeckom krase. Výsledky analýz ukázali že sa jedná o nebezpečné toxické znečistenie jaskyne chemickými látkami.
 • Na základe hlásení od strážcov sa vykonala kontrola priepasti Havran v Považskom Inovci. Uzáver priepasti bol zničený a priepasť znečistená rôznym komunálnym odpadom, ktorý sa ešte v tom roku odstránil a bol vybudovaný nový bezpečný uzáver.
 • Hlásené znečistenie aktívnej fluviokrasovej Gemersko - teplickej jaskyne v Slovenskom krase. V jaskyni sa nachádzalo množstvo cudzorodých látok a predmetov po predošlých prieskumných prácach. Jaskyňa bola okamžite vyčistená.
 • Hlásenie strážcu o vniknutí nelegálnych osôb do Krištáľovej jaskyne v Malej Fatre. Neznámy vandali hrubým spôsobom poškodili výzdobu tejto jaskyne.

2004

 • Koncom roka 2003 hlásené znečistenie Šingliarovej priepasti na Plešiveckej planine v Slovenskom krase. Po klesnutí hladiny podzemných jazierok sa začiatkom roku začalo s transportom odpadu von z jaskyne.
 • Hlásené znečistenie Dvojitej priepasti v Slovenskom krase na Silickej planine. V jaskyni sa nachádzali prekorodované sudy s neznámou chemickou látkou. Po vykonaní analýz a potvrdení nebezpečenstva boli sudy z priepasti vybraté a odovzdané špecializovanej firme na likvidáciu.
 • Predpokladané znečistenie Zvonivej priepasti pri Silici bolo potvrdené a bolo vyťažená cca 1 tona nebezpečného odpadu.
 • Z jaskyne Kadlub v Drienčanskom krase bol vylomený a ukradnutý celý uzáver.

2005

 • Vylomenie a znehodnotenie uzáveru Líščej jaskyne v Doline Vajskovského potoka.
 • Poškodenie uzáveru Čachtickej jaskyne v Malých Karpatoch. V oboch prípadoch bolo na políciu podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v poškodzovaní cudzej veci.
 • Poškodenie a krádež paleontologických nálezov v jaskyni Izabely Textorisovej. Prípad je riešený príslušníkmi policajného zboru. V tomto prípade speleologická stráž prírody plnila rozhodujúcu úlohu pri kontrolnej činnosti a monitoringu jaskyne od odcudzenia kostí jaskynného medveďa a poškodenia vrstiev paleontologickej lokality až po vybudovanie uzáveru a tým zabezpečenia ochrany danej lokality.
 • Opätovné znečistenie veľkého závrtu vo Važci pri jaskyni Konská diera zahlásil príslušný strážca pre danú lokalitu Ing. Peter Holúbek. SSJ podala podnet na riešenie  inšpekcii životného prostredia v Košiciach. Na celej tejto skutočnosti je smutné to, že z daného závrtu bol zlikvidovaný komunálny odpad pár mesiacov pred jeho opätovným znečistením.
 • Porušenie zákona vzniklo aj pri využívaní Mojtínskej jaskyne na sakrálne účely. Prípad je v riešení.

2006

 • Odhalenie prekopania zamurovaného vchodu do Demänovskej jaskyne mieru.
 • Zistenie ilegálnej skládky v k. ú. Turie, odstúpené na SIŽP.
 • Vylomenie uzáveru jaskyne Suchá 1.
 • Riešenie sakrálneho využitia Starej mojtínskej jaskyne.
 • Skládka odpadu nad Trstínskou vodnou priepasťou, odstúpené na KÚŽP Trnava.
 • Znečistenie Sokolovej, Jazvínskej, Mačacej a Ružinskej jaskyne.
 • Poškodenie uzáveru Marciho a Medvedej jaskyne.

2007

 • Poškodenie uzáveru Šarkanej jaskyne a Medvedej jaskyne.
 • Nález komunálneho odpadu v Ružínskej jaskyni a pri Hučiacej vyvieračke.
 • Veľkoplošné vypaľovanie porastov v Slovenskom krase.
 • Vhadzovanie biologického odpadu do priepastí na Plešivskej planine, riešené v spolupráci s ObÚŽP.
 • Nelegálna skládka siláže a hnoja v PR Hlboký jarok v Tisovskom krase, riešené v spolupráci s ObÚŽP.
 • Skládka odpadov na okraji OP Liskovská jaskyňa, riešené v spolupráci s ObÚŽP.
 • Poškodenie uzáverov jaskyne Psie diery a Stratenská jaskyňa.
 • Znečistenie Turskej doliny v Malej Fatre, riešené v spolupráci s ObÚŽP.
 • Vo vchode Kozolskej jaskyne vo Veľkej Fatre boli nájdené 3 nastavené železné pasce na veľké šelmy, odstúpené NP Malá Fatra.
 • Pokreslené steny Muránskej jaskyne v Belianskych Tatrách, odstránené SSJ.

Počet strážcov a hlásení:

Rok Počet zmluvných strážcov Počet hlásení
2003 24 365
2004 41 372
2005 44 775
2006 46 267
2007 46 692
Aktuality

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakuky