Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Speleologická strážna služba

Jaskyne si vyžadujú pravidelnú starostlivosť. Prostredníctvom strážcov prírody špecializovaných na ochranu jaskýň – speleologickej strážnej služby - sa jednotlivé krasové územia pravidelne kontrolujú, zabezpečuje sa údržba jaskynných uzáverov a kontrola neporušenosti jaskynných ekosystémov. Členov speleologickej strážnej služby vymenúvajú územne príslušné krajské úrady životného prostredia v zmysle § 70-72  zákona č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny  na návrh Správy slovenských jaskýň.

História speleologickej strážnej služby

Činnosť stráže prírody vo forme speleologickej strážnej služby vznikla v roku 2001 pod záštitou Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. V roku 2002 kompetenciu nad všetkými jaskyňami prevzala Správa slovenských jaskýň, ktorá pridružila aj členov speleologickej strážnej služby. Činnosť strážcov bola rozšírená o praktickú starostlivosť o jaskyne (pravidelná kontrola jaskýň, spolupráca pri revíziách a pri uzatváraní a čistení jaskýň, údržba uzáverov).

Strážcovia pravidelne zasielajú hlásenia o kontrolnej činnosti svojim koordinátorom na Správu slovenských jaskýň. Hlásenia sú posudzované a operatívne riešené. Speleologická strážna služba sa ukázala byť efektívnou formou ochrany jaskýň aj pre orgány a organizácie ochrany prírody.

V záujme koordinácie činnosti strážcov a zvyšovania ich odbornej úrovne sa každoročne uskutočňujú odborné semináre. Na seminároch prebiehajú prednášky o príslušných zákonoch, ďalej zamerané na zvyšovanie odbornej spôsobilosti strážcov, bezpečnosti pohybu v jaskyniach, prvej pomoci a pod.

Prehľad uskutočnených školení a seminárov:

Názov akcie Počet účastníkov
1. školenie speleologickej strážnej služby - Pusté Pole 2001 29
2. seminár speleologickej strážnej služby - Teplý Vrch 2002 32
3. seminár speleologickej strážnej služby - Predná Hora 2003 42
4. seminár speleologickej strážnej služby - Pružina – Predhorie 2004 51
5. seminár speleologickej strážnej služby – Demänovská dolina 2005 41
6. seminár speleologickej strážnej služby - Danišovce 2006 40
7. seminár speleologickej strážnej služby - Súľov 2007 50

Výsledky činnosti stráže prírody

Stručný prehľad doteraz najvýznamnejších hlásení a akcií:

2003

 • Prichytenie štyroch pytliakov – českých entomológov v Slovenskom krase pri zbieraní chrobákov z jaskynných priestorov a povrchu. Pri obhliadke batožiny a auta bolo nájdených 90 usmrtených a 2 ešte žijúce exempláre rôznych chrobákov z územia Slovenského krasu. Akcia sa uskutočnila v spolupráci so Speleoklubom Minotaurus a Policajným zborom Plešivec a  Dlhá Ves.
 • Opätovné prešetrenie sanácie Snežnej priepasti na Silickej planine na základe hlásenia strážcu zo Slovenského krasu. Podrobnou analýzou sedimentov z priepasti bolo zistené pretrvávajúce vážne znečistenie tejto jaskyne.
 • Strážcovia z Liptovského Mikuláša upozornili na znečistenú priepasť Konskú dieru vo Važeckom krase. Výsledky analýz ukázali že sa jedná o nebezpečné toxické znečistenie jaskyne chemickými látkami.
 • Na základe hlásení od strážcov sa vykonala kontrola priepasti Havran v Považskom Inovci. Uzáver priepasti bol zničený a priepasť znečistená rôznym komunálnym odpadom, ktorý sa ešte v tom roku odstránil a bol vybudovaný nový bezpečný uzáver.
 • Hlásené znečistenie aktívnej fluviokrasovej Gemersko - teplickej jaskyne v Slovenskom krase. V jaskyni sa nachádzalo množstvo cudzorodých látok a predmetov po predošlých prieskumných prácach. Jaskyňa bola okamžite vyčistená.
 • Hlásenie strážcu o vniknutí nelegálnych osôb do Krištáľovej jaskyne v Malej Fatre. Neznámy vandali hrubým spôsobom poškodili výzdobu tejto jaskyne.

2004

 • Koncom roka 2003 hlásené znečistenie Šingliarovej priepasti na Plešiveckej planine v Slovenskom krase. Po klesnutí hladiny podzemných jazierok sa začiatkom roku začalo s transportom odpadu von z jaskyne.
 • Hlásené znečistenie Dvojitej priepasti v Slovenskom krase na Silickej planine. V jaskyni sa nachádzali prekorodované sudy s neznámou chemickou látkou. Po vykonaní analýz a potvrdení nebezpečenstva boli sudy z priepasti vybraté a odovzdané špecializovanej firme na likvidáciu.
 • Predpokladané znečistenie Zvonivej priepasti pri Silici bolo potvrdené a bolo vyťažená cca 1 tona nebezpečného odpadu.
 • Z jaskyne Kadlub v Drienčanskom krase bol vylomený a ukradnutý celý uzáver.

2005

 • Vylomenie a znehodnotenie uzáveru Líščej jaskyne v Doline Vajskovského potoka.
 • Poškodenie uzáveru Čachtickej jaskyne v Malých Karpatoch. V oboch prípadoch bolo na políciu podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v poškodzovaní cudzej veci.
 • Poškodenie a krádež paleontologických nálezov v jaskyni Izabely Textorisovej. Prípad je riešený príslušníkmi policajného zboru. V tomto prípade speleologická stráž prírody plnila rozhodujúcu úlohu pri kontrolnej činnosti a monitoringu jaskyne od odcudzenia kostí jaskynného medveďa a poškodenia vrstiev paleontologickej lokality až po vybudovanie uzáveru a tým zabezpečenia ochrany danej lokality.
 • Opätovné znečistenie veľkého závrtu vo Važci pri jaskyni Konská diera zahlásil príslušný strážca pre danú lokalitu Ing. Peter Holúbek. SSJ podala podnet na riešenie  inšpekcii životného prostredia v Košiciach. Na celej tejto skutočnosti je smutné to, že z daného závrtu bol zlikvidovaný komunálny odpad pár mesiacov pred jeho opätovným znečistením.
 • Porušenie zákona vzniklo aj pri využívaní Mojtínskej jaskyne na sakrálne účely. Prípad je v riešení.

2006

 • Odhalenie prekopania zamurovaného vchodu do Demänovskej jaskyne mieru.
 • Zistenie ilegálnej skládky v k. ú. Turie, odstúpené na SIŽP.
 • Vylomenie uzáveru jaskyne Suchá 1.
 • Riešenie sakrálneho využitia Starej mojtínskej jaskyne.
 • Skládka odpadu nad Trstínskou vodnou priepasťou, odstúpené na KÚŽP Trnava.
 • Znečistenie Sokolovej, Jazvínskej, Mačacej a Ružinskej jaskyne.
 • Poškodenie uzáveru Marciho a Medvedej jaskyne.

2007

 • Poškodenie uzáveru Šarkanej jaskyne a Medvedej jaskyne.
 • Nález komunálneho odpadu v Ružínskej jaskyni a pri Hučiacej vyvieračke.
 • Veľkoplošné vypaľovanie porastov v Slovenskom krase.
 • Vhadzovanie biologického odpadu do priepastí na Plešivskej planine, riešené v spolupráci s ObÚŽP.
 • Nelegálna skládka siláže a hnoja v PR Hlboký jarok v Tisovskom krase, riešené v spolupráci s ObÚŽP.
 • Skládka odpadov na okraji OP Liskovská jaskyňa, riešené v spolupráci s ObÚŽP.
 • Poškodenie uzáverov jaskyne Psie diery a Stratenská jaskyňa.
 • Znečistenie Turskej doliny v Malej Fatre, riešené v spolupráci s ObÚŽP.
 • Vo vchode Kozolskej jaskyne vo Veľkej Fatre boli nájdené 3 nastavené železné pasce na veľké šelmy, odstúpené NP Malá Fatra.
 • Pokreslené steny Muránskej jaskyne v Belianskych Tatrách, odstránené SSJ.

Počet strážcov a hlásení:

Rok Počet zmluvných strážcov Počet hlásení
2003 24 365
2004 41 372
2005 44 775
2006 46 267
2007 46 692
Aktuality

Plavba v Domici v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým prírodným pomerom od 29.4.2023 opäť v prevádzke. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo