Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 17/1-2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš; e-mail: bella@ssj.sk, zelinka@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: RNDr. Ján Zelinka

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves 

 • D. Haviarová – R. Fľaková – M. Seman – Z. Ženišová: Chemické zloženie a mikrobiologické vlastnosti krasových vôd Silicko-gombaseckého jaskynného systému (Silická planina, Slovenský kras) / Chemical composition and microbiological properties of karst waters of Silica-Gombasek cave system (Silická Plateau, Slovak Karst)
 • P. Bella: Korózne šikmé facety v Dobšinskej ľadovej jaskyne / Corrosion inclined facets in the Dobšinská Ice Cave  
 • B. Pandula – J. Kondela: Zhodnotenie účinkov technickej seizmicity na Brekovskú jaskyňu v Humenských vrchoch / Evaluation of the effects of technical seismicity on the Brekovská Cave in the Humenské vrchy Mts., eastern Slovakia
 • I. Smetanová – K. Holý – J. Zelinka – J. Omelka – D. Jurčák: Kontinuálne meranie objemovej aktivity radónu v jaskyni Domica / Seasonal change of radon activity concentration in the air of Domica Cave
 • E. Miková – M. Uhrin: Teplotné charakteristiky úkrytov reprodukčných kolónií podkovára južného (Rhinolophus euryale, Chiroptera) na severnej hranici areálu / 
 • Temperature roosts characteristics of Mediterranean horseshoe bat (Rhinolophus euryale, Chiroptera) nursery colonies in the northern margin of the range
 • M. Lalkovič: Z histórie jaskyne Aksamitka / From the history of Aksamitka Cave

Dokumentácia, ochrana a využívanie jaskýň / Documentation, protection and utilization of caves

 • P. Labaška: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Harmaneckej jaskyni / Reconstruction of visiting path in the Harmanecká Cave  
 • V. Papáč – P. Gažík: Ochranné pásmo Jeleneckej jaskyne / Protection zone of the Jelenecká Cave
 • I. Balciar – P. Staník: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2011 / Practical care of caves in Slovakia during 2011 

Správy a aktuality / Reports and news

 • P. Bella: 8. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ / 8th Scientific Conference „Research, Utilisation and Protection of Caves“
 • V. Papáč – Z. Višňovská: 21. medzinárodná konferencia o subteránnej biológii na Slovensku / 21st International Conference on Subterranean Biology in Slovakia
 • J. Hlaváč:  Slávnostné zhromaždenie k 90. výročiu objavenia Važeckej jaskyne / Celebratory meeting to the 90th anniversary of the discovery of Važecká Cave
 • Ľ. Gaál:  Slávnostné zhromaždenie k 60. výročiu objavenia Gombaseckej jaskyne / Celebratory meeting to the 60th anniversary of the discovery of Gombasecká Cave
 • Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2011 / Show caves attendance in 2011 
 • J. Hlaváč – Ľ. Gaál: Výstava o jaskyniach svetového dedičstva v Čechách / Exhibition on the caves of World Heritage in the Czech Republic
 • Ľ. Nudzíková: 16. seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň / The 16th seminar for show caves employees 

Karsologická a speleologická literatúra / Karstological and speleological literature

 • D. Haviarová: M. Knez, M. Petrič, T. Slabe (Eds.): Karstology and Development Challenges on Karst I –Water 
 • P. Bella: D. C. Culver, B. Debevc, M. Knez, G. Kovačič, A. Kranjc, J. Mulec, T. Pipan, M. Prelovšek, N. Ravbar, A. Semeja, T. Slabe, S. Šebela, N. Zupan Hajna: Karstology and Development Challenges on Karst II – Construction, Tourism, Ecology, Protection
 • V. Papáč: D. Šubová, L. Ambróz (Eds.): Atlas druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku / The Atlas of Species of European Interest for NATURA 2000 sites in Slovakia
 • Ľ. Gaál: R. Pokorný, M. Holec: Jeskyně Ústeckého kraje / The caves of Ústí nad Labem Region

Spoločenské správy / Social reports

 • P. Bella: K životnému jubileu Prof. RNDr. Pavla Bosáka, DrSc. / To the life jubilee of Prof. Pavel Bosák
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo