Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 17/1-2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš; e-mail: bella@ssj.sk, zelinka@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: RNDr. Ján Zelinka

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves 

 • D. Haviarová – R. Fľaková – M. Seman – Z. Ženišová: Chemické zloženie a mikrobiologické vlastnosti krasových vôd Silicko-gombaseckého jaskynného systému (Silická planina, Slovenský kras) / Chemical composition and microbiological properties of karst waters of Silica-Gombasek cave system (Silická Plateau, Slovak Karst)
 • P. Bella: Korózne šikmé facety v Dobšinskej ľadovej jaskyne / Corrosion inclined facets in the Dobšinská Ice Cave  
 • B. Pandula – J. Kondela: Zhodnotenie účinkov technickej seizmicity na Brekovskú jaskyňu v Humenských vrchoch / Evaluation of the effects of technical seismicity on the Brekovská Cave in the Humenské vrchy Mts., eastern Slovakia
 • I. Smetanová – K. Holý – J. Zelinka – J. Omelka – D. Jurčák: Kontinuálne meranie objemovej aktivity radónu v jaskyni Domica / Seasonal change of radon activity concentration in the air of Domica Cave
 • E. Miková – M. Uhrin: Teplotné charakteristiky úkrytov reprodukčných kolónií podkovára južného (Rhinolophus euryale, Chiroptera) na severnej hranici areálu / 
 • Temperature roosts characteristics of Mediterranean horseshoe bat (Rhinolophus euryale, Chiroptera) nursery colonies in the northern margin of the range
 • M. Lalkovič: Z histórie jaskyne Aksamitka / From the history of Aksamitka Cave

Dokumentácia, ochrana a využívanie jaskýň / Documentation, protection and utilization of caves

 • P. Labaška: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Harmaneckej jaskyni / Reconstruction of visiting path in the Harmanecká Cave  
 • V. Papáč – P. Gažík: Ochranné pásmo Jeleneckej jaskyne / Protection zone of the Jelenecká Cave
 • I. Balciar – P. Staník: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2011 / Practical care of caves in Slovakia during 2011 

Správy a aktuality / Reports and news

 • P. Bella: 8. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ / 8th Scientific Conference „Research, Utilisation and Protection of Caves“
 • V. Papáč – Z. Višňovská: 21. medzinárodná konferencia o subteránnej biológii na Slovensku / 21st International Conference on Subterranean Biology in Slovakia
 • J. Hlaváč:  Slávnostné zhromaždenie k 90. výročiu objavenia Važeckej jaskyne / Celebratory meeting to the 90th anniversary of the discovery of Važecká Cave
 • Ľ. Gaál:  Slávnostné zhromaždenie k 60. výročiu objavenia Gombaseckej jaskyne / Celebratory meeting to the 60th anniversary of the discovery of Gombasecká Cave
 • Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2011 / Show caves attendance in 2011 
 • J. Hlaváč – Ľ. Gaál: Výstava o jaskyniach svetového dedičstva v Čechách / Exhibition on the caves of World Heritage in the Czech Republic
 • Ľ. Nudzíková: 16. seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň / The 16th seminar for show caves employees 

Karsologická a speleologická literatúra / Karstological and speleological literature

 • D. Haviarová: M. Knez, M. Petrič, T. Slabe (Eds.): Karstology and Development Challenges on Karst I –Water 
 • P. Bella: D. C. Culver, B. Debevc, M. Knez, G. Kovačič, A. Kranjc, J. Mulec, T. Pipan, M. Prelovšek, N. Ravbar, A. Semeja, T. Slabe, S. Šebela, N. Zupan Hajna: Karstology and Development Challenges on Karst II – Construction, Tourism, Ecology, Protection
 • V. Papáč: D. Šubová, L. Ambróz (Eds.): Atlas druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku / The Atlas of Species of European Interest for NATURA 2000 sites in Slovakia
 • Ľ. Gaál: R. Pokorný, M. Holec: Jeskyně Ústeckého kraje / The caves of Ústí nad Labem Region

Spoločenské správy / Social reports

 • P. Bella: K životnému jubileu Prof. RNDr. Pavla Bosáka, DrSc. / To the life jubilee of Prof. Pavel Bosák
Aktuality

Jaskyne opäť otvorené

Vážení návštevníci, naše sprístupnené jaskyne sú opätovne otvorené od 15.5.2021. Vzhľadom k stálej hrozbe nakazenia vírusom COVID-19 Vás žiadame o dodržanie a rešpektovanie obmedzení uvedených v aktuálne platných predpisoch, ktoré v prípade jaskýň upresňujeme v prepojení (Viac...) na konci tohto textu. V stručnosti uvádzame nasledovné povinnosti:
prekrytie dýchacích ciest podľa označenia na príslušnej jaskyni, dezinfekcia rúk pred vstupom do jaskyne a dodržiavanie predpísaného rozostupu v jaskyni najmä pri podávaní sprievodného slova a pred kúpou vstupeniek. Počet ľudí na jeden vstup je uvedený v areáli jaskyne. Podrobnejšia informácia je uvedená ďalej...

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature.
The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding.
We wish you a pleasant visit!

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo