Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 17/1-2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš; e-mail: bella@ssj.sk, zelinka@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: RNDr. Ján Zelinka

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves 

 • D. Haviarová – R. Fľaková – M. Seman – Z. Ženišová: Chemické zloženie a mikrobiologické vlastnosti krasových vôd Silicko-gombaseckého jaskynného systému (Silická planina, Slovenský kras) / Chemical composition and microbiological properties of karst waters of Silica-Gombasek cave system (Silická Plateau, Slovak Karst)
 • P. Bella: Korózne šikmé facety v Dobšinskej ľadovej jaskyne / Corrosion inclined facets in the Dobšinská Ice Cave  
 • B. Pandula – J. Kondela: Zhodnotenie účinkov technickej seizmicity na Brekovskú jaskyňu v Humenských vrchoch / Evaluation of the effects of technical seismicity on the Brekovská Cave in the Humenské vrchy Mts., eastern Slovakia
 • I. Smetanová – K. Holý – J. Zelinka – J. Omelka – D. Jurčák: Kontinuálne meranie objemovej aktivity radónu v jaskyni Domica / Seasonal change of radon activity concentration in the air of Domica Cave
 • E. Miková – M. Uhrin: Teplotné charakteristiky úkrytov reprodukčných kolónií podkovára južného (Rhinolophus euryale, Chiroptera) na severnej hranici areálu / 
 • Temperature roosts characteristics of Mediterranean horseshoe bat (Rhinolophus euryale, Chiroptera) nursery colonies in the northern margin of the range
 • M. Lalkovič: Z histórie jaskyne Aksamitka / From the history of Aksamitka Cave

Dokumentácia, ochrana a využívanie jaskýň / Documentation, protection and utilization of caves

 • P. Labaška: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Harmaneckej jaskyni / Reconstruction of visiting path in the Harmanecká Cave  
 • V. Papáč – P. Gažík: Ochranné pásmo Jeleneckej jaskyne / Protection zone of the Jelenecká Cave
 • I. Balciar – P. Staník: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2011 / Practical care of caves in Slovakia during 2011 

Správy a aktuality / Reports and news

 • P. Bella: 8. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ / 8th Scientific Conference „Research, Utilisation and Protection of Caves“
 • V. Papáč – Z. Višňovská: 21. medzinárodná konferencia o subteránnej biológii na Slovensku / 21st International Conference on Subterranean Biology in Slovakia
 • J. Hlaváč:  Slávnostné zhromaždenie k 90. výročiu objavenia Važeckej jaskyne / Celebratory meeting to the 90th anniversary of the discovery of Važecká Cave
 • Ľ. Gaál:  Slávnostné zhromaždenie k 60. výročiu objavenia Gombaseckej jaskyne / Celebratory meeting to the 60th anniversary of the discovery of Gombasecká Cave
 • Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2011 / Show caves attendance in 2011 
 • J. Hlaváč – Ľ. Gaál: Výstava o jaskyniach svetového dedičstva v Čechách / Exhibition on the caves of World Heritage in the Czech Republic
 • Ľ. Nudzíková: 16. seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň / The 16th seminar for show caves employees 

Karsologická a speleologická literatúra / Karstological and speleological literature

 • D. Haviarová: M. Knez, M. Petrič, T. Slabe (Eds.): Karstology and Development Challenges on Karst I –Water 
 • P. Bella: D. C. Culver, B. Debevc, M. Knez, G. Kovačič, A. Kranjc, J. Mulec, T. Pipan, M. Prelovšek, N. Ravbar, A. Semeja, T. Slabe, S. Šebela, N. Zupan Hajna: Karstology and Development Challenges on Karst II – Construction, Tourism, Ecology, Protection
 • V. Papáč: D. Šubová, L. Ambróz (Eds.): Atlas druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku / The Atlas of Species of European Interest for NATURA 2000 sites in Slovakia
 • Ľ. Gaál: R. Pokorný, M. Holec: Jeskyně Ústeckého kraje / The caves of Ústí nad Labem Region

Spoločenské správy / Social reports

 • P. Bella: K životnému jubileu Prof. RNDr. Pavla Bosáka, DrSc. / To the life jubilee of Prof. Pavel Bosák
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo