Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 16/1-2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš; e-mail: bella@ssj.sk, vlcek@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 


© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: Uniprint, Považská Bystrica

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves 

 • Ľ. Gaál – L. Vlček: Tektonická stavba jaskyne Domica (Slovenský kras) / Tectonics of the Domica Cave (Slovak Karst)
 • P. Bella – L. Vlček: Morfogenetické typy travertínových kráterových jaskýň na Slovensku / Morphogenetic types of travertine crater caves: a case study from Slovakia 
 • Ľ. Kováč – V. Papáč: Neelus koseli (Collembola) – nový troglobiont slovenských jaskýň  / Neelus koseli (Collembola) – new troglobite from the Slovak caves
 • M. Lalkovič: Z histórie Alabastrovovej jaskyne / From the history of Alabastrová Cave

Dokumentácia, ochrana a využívanie jaskýň / Documentation, protection and utilization of caves

 • Z. Višňovská – N. Martínková: Syndróm bieleho nosa – vážna hrozba pre zimujúce netopiere / White nose syndrome – a serious threat for hibernating bats
 • M. Sabol – L. Laughlan – G. Rabeder: Paleontologický výskum Važeckej jaskyne – sezóna 2010 / Palaeontological research of Važecká Cave – season 2010 
 • M. Soják: Interpretácia nálezov ľudských pozostatkov z priepasti Studňa pri Spišských Tomášovciach / Interpretation of human remains findings from Studňa Abyss at Spišské Tomášovce
 • F. Miháľ: Kešeľova diera pri Vernári – najväčší ponor v Slovenskom raji / Kešeľova Hole near Vernár – the biggest ponor in Slovak Paradise
 • L. Vlček – M. Lisý – P. Staník – M. Peško: Nová jaskyňa na Žibrici (Tríbeč, Zobor) / New cave in Žibrica (Tríbeč Mts., Zobor ) 
 • Ľ. Gaál – D. Haviarová – P. Gažík – M. Peško: Ochranné pásma Brestovskej, Gombaseckej a Važeckej jaskyne (konečne) vyhlásené / Protection zones of Brestovská, Gombasecká and Važecká caves officially designated at last
 • Ľ. Gaál: Nové verejnosti voľne prístupné jaskyne na Slovensku / New Slovak caves freely accessible to public 

Správy a aktuality / Reports and news

 • P. Gažík: Krasom a jaskyňami juhovýchodnej Austrálie a Tasmánie, konferencia ACKMA 2011 / Visiting karst and caves of South-eastern Australia and Tasmania, ACKMA Conference 2011 
 • L. Vlček: 19. medzinárodná karsologická škola, Postojna (Slovinsko) / 19th International Karstological School, Postojna (Slovenia)
 • P. Labaška: Spriechodnenie a stabilizácia vstupnej chodby Pustej jaskyne v Demänovskej doline / Re-tunnelling and stabilizing the entrance passage into Pustá Cave in Demänovská Valley 
 • Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2010 / Show caves attendance in 2010 
 • Ľ. Gaál – I. Balciar: Čistenie potokov v ochrannom pásme jaskyne Domica / Cleaning streams in the protection zone of Domica Cave 

Karsologická a speleologická literatúra / Karstological and speleological literature

 • P. Bella: M. Knez, H. Liu, T. Slabe (Eds.):  South China Karst II
 • L. Vlček: M. Prelovšek, N. Zupan Hajna (Eds.): Pressures and Protection of the Underground Karst – Cases from Slovenia and Croatia
 • P. Bella: Peščery 32
 • Ľ. Gaál: K. Székely: Otakar Kadić 
 • Ľ. Gaál: Karsztfejlődés 11 (2006), 14 (2009)
 • L. Vlček:  J. Adamovič, R. Mikuláš, V. Cílek: Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky / Atlas of sandstone rock cities of the Czech and Slovak Republic 
 • D. Haviarová: R. Fľaková, Z. Ženišová, M. Seman: Chemická analýza vody v hydrogeológii / Chemical analysis of water in hydrogeology 

Spoločenské správy / Social reports

 • M. Fulín: Poďakovanie Lucii Bobákovej / Acknowledgements to Lucia Bobáková

Abstrakty / Abstracts

 • 8. vedecká konferencia Výskum, využívanie a ochrana jaskýň – Demänovská Dolina 4. – 6. 10. 2011 / 8th Scientific Conference Research, Use and Protection of Caves – Demänovská Valley, October 4 – 6, 2011  
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo