Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 15/2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš; e-mail: bella@ssj.sk, vlcek@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: Uniprint, Považská Bystrica

Obsah / Contents

Obálka v PDF

Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves 

 • P. Bella – Ľ. Gaál – V. Papáč: Jelenecká jaskyňa v travertínovej terase konštruktívneho vodopádu, Starohorská dolina / Jelenecká Cave in the travertine terrace of constructive waterfall, Starohorská Valley, central Slovakia
 • P. Bella: Vytváranie jaskýň vodami vystupujúci pozdĺž okrajového zlomu Malých Karpát pri Plaveckom Podhradí – hydrogeologické podmienky a morfologické znaky / Formation of caves by waters ascending along a marginal fault of Malé Karpaty Mts. near Plavecké Podhradie, western Slovakia – hydrogeological conditions and morphological features
 • P. Malík – M. Gregor – J. Švasta – D. Haviarová: Rezistivimetrické a termometrické merania podzemného vodného toku v Drienovskej jaskyni / Resistivimetric and thermometric measurements of underground stream in the Drienovská Cave, Slovak Karst
 • D. Haviarová – P. Pristaš: Výsledky nových stopovacích skúšok ponorných jaskýň v Demänovskej doline vo vzťahu k Demänovskej jaskyni slobody / Results of new tracing tests of ponor caves in Demänovská Valley in relation to the Demänovská Cave of Liberty
 • P. Nôta: Využitie náučného chodníka Drienčanský kras v edukačnom procese

Dokumentácia, ochrana a využívanie jaskýň / Documentation, protection and utilization of caves

 • F. Miháľ: Medzibalvanové jaskyne v karnonátoch Spiša / Boulder caves in carbonates of the Spiš region, Slovakia 
 • V. Papáč: Záchrana Priepasti v Kavečanoch (Priepasť pod cestou) / Saving the Shaft in Kavečany (Shaft under the road)
 • J. Peška: Dobudovanie vstupného areálu Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • P. Holúbek: Sprístupnenie Malej Stanišovskej jaskyne
 • Ľ. Gaál: Morské oko – netradične sprístupnená jaskyňa na Slovensku
 • I. Balciar – P. Staník: Uzatváranie a čistenie jaskýň v roku 2010 / Closing and cleaning the caves in 2010 

Správy a aktuality / Reports and news

 • P. Gažík: 6. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA), 18. – 23. október 2010, Demänovská Dolina
 • L. Vlček: Dinársky kras – 18. ročník Medzinárodnej karsologickej školy (Postojna, Slovinsko) / Dinaric Karst – 18th International Karstological School (Postojna, Slovenia)
 • J. Zelinka: 4. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach
 • V. Papáč – Z. Višňovská: 20. medzinárodná konferencia o subteránnej biológii v Slovinsku
 • L. Vlček: Medzinárodný workshop o hypogénnych jaskyniach (Postojna, Slovinsko) / Hypocave – postgraduate training on hypogene caves (Postojna, Slovenia)
 • Ľ. Gaál: Vedecká konferencia o Petianovi v Lučenci
 • L. Vlček: Odborný seminár o živote a diele Jána Brodňanského / Special seminar on the life and work of Ján Brodňanský
 • P. Bella: Prezentácie krasu a jaskýň na 6. vedeckej konferencii Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV / Presentations of karst and caves at the 6th scientif conference of the Association of Slovak geomorphologists

Karsologická a speleologická literatúra / Karstological and speleological literature

 • P. Bella: K. W. Stafford – L. Land – G. Veni (Eds.): Advances in Hypogene Karst Studies
 • Ľ. Gaál: J. Stankovič – V. Cílek – R. Schmelzová (zost.) a kol.: Plešivecká planina / Plešivecká Plateau
 • L. Vlček: A. Mihevc – M. Prelovšek – N. Zupan Hajna (Eds.): Introduction to the Dinaric Karst
 • Ľ. Gaál: A. Ciszewski – Z. J. Ryn – M. Szelerewicz (Eds.): The caves of Easter Island – Underground world of Rapa Nui

Spoločenské správy / Social reports

 • Z. Jablonická, I. Mudroň: Milan Orfánus 50-ročný / Milan Orfánus 50 years old 
 • Ľ. Nudzíková: Životné jubileum Jarmily Zvonárovej / Life jubileum of Jarmila Zvonárová
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo