Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Zlepšenie starostlivosti o Ramsarskú lokalitu – Jaskyne Demänovskej doliny

Obdobie realizácie projektu: 01/2010-12/2011
Stav: realizované
Celkový rozpočet: 393 157,77 EUR
Zdroj: ERDF/ŠR, OPŽP, opatrenie 5.1
Anotácia:     Realizáciou projektu sa zistia doteraz neobjasnené hydrogeologické pomery v dôležitých častiach lokality pred vstupom vôd do jaskynného systému a po ich opätovnom výstupe na povrch. Identifikujú sa smery a rýchlosti prúdenia podzemných vôd, ktoré sú kľúčovými podkladmi pri ochrane podzemných priestorov. Stanoví sa pomer autochtónnych a alochtónnych vôd, ako aj spôsoby a charakter komunikácie medzi povrchovými a podzemnými vodami pri rozdielnych hydrologických situáciách. V dvoch jaskyniach budú osadené nové dvere (spolu 6 dverí a jedna mreža). V Pustej jaskyni bude obnovený zasutený vchod, ktorý je kľúčovým pre realizáciu monitoringu viacerých zložiek jaskynného prostredia v tejto časti jaskynného systému. Výsledky všetkých monitorovacích prác realizovaných v rámci projektu v nadväznosti na súčasné poznatky budú publikované v monografii venovanej jaskyniam Demänovskej doliny a zaznamenané v odbornej databáze. Uvedenými opatreniami sa vytvoria podmienky pre realizáciu dlhodobých monitorovacích prác hydrogeologického charakteru v tejto lokalite.
Vyhodnotenie

V projekte boli splnené všetky činnosti v rámci plánovaných aktivít. V rámci hlavnej aktivity Monitoring Ramsarskej lokality sa na lokalite vykonal doplnkový hydrogeologický prieskum. V rámci prieskumu sa na lokalite realizovali geofyzikálne merania, vrtné práce (3 hydrogeologické vrty na lokalite Lúčky), hydrodynamické skúšky, zriadili sa merné objekty na povrchových tokoch a podzemnej Demänovke (6 objektov), vykonali sa geodetické a hydrometrovacie práce (7 sérií), stopovacie skúšky (12 skúšok), vzorkovacie práce s následnými analýzami vzoriek vody (stanovanie environmentálnych izotopov v povrchových, podzemných a zrážkových vodách na lokalite), realizoval sa monitoring hladín podzemných vôd vo vrtoch a prietokov na povrchových tokoch a podzemnej Demänovke. Spracovaný bol zrážkovo-odtokový model a  zmiešavacie modely podzemných a povrchových vôd.  Vypracované boli čiastkové správy za geofyzikálny prieskum, hydrodynamické skúšky, vrtné práce a stopovacie skúšky. Všetky výsledky boli zosumarizované v záverečnej správe vrátane návrhu pre efektívnu a racionálnu ochranu jaskynných vôd. Komplexná záverečná správa z prieskumu bola odovzdaná do Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava. Zostavila sa a následne bola vydaná odborná monografia Jaskyne Demänovskej doline v počte 1000 ks. V rámci hlavnej aktivity Zabezpečenie a spriechodnenie vchodov do jaskýň v Ramsarskej lokalite bol obnovený zasutený vchod do Pustej jaskyne a boli osadené nové dvere (6 ks) a mreže (1 ks) v Pustej jaskyni, Demänovskej jaskyni mieru a Demänovskej jaskyni slobody.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Jasovská jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie prehliadkovej trasy bude Jasovská jaskyňa od 5. 9. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 3. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Jasovska Cave will be closed from 5th September  2022 due to reconstruction of tourist path. We suppose reopening after the 3st October 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo