Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Zlepšenie starostlivosti o Ramsarskú lokalitu – Jaskyne Demänovskej doliny

Obdobie realizácie projektu: 01/2010-12/2011
Stav: realizované
Celkový rozpočet: 393 157,77 EUR
Zdroj: ERDF/ŠR, OPŽP, opatrenie 5.1
Anotácia:     Realizáciou projektu sa zistia doteraz neobjasnené hydrogeologické pomery v dôležitých častiach lokality pred vstupom vôd do jaskynného systému a po ich opätovnom výstupe na povrch. Identifikujú sa smery a rýchlosti prúdenia podzemných vôd, ktoré sú kľúčovými podkladmi pri ochrane podzemných priestorov. Stanoví sa pomer autochtónnych a alochtónnych vôd, ako aj spôsoby a charakter komunikácie medzi povrchovými a podzemnými vodami pri rozdielnych hydrologických situáciách. V dvoch jaskyniach budú osadené nové dvere (spolu 6 dverí a jedna mreža). V Pustej jaskyni bude obnovený zasutený vchod, ktorý je kľúčovým pre realizáciu monitoringu viacerých zložiek jaskynného prostredia v tejto časti jaskynného systému. Výsledky všetkých monitorovacích prác realizovaných v rámci projektu v nadväznosti na súčasné poznatky budú publikované v monografii venovanej jaskyniam Demänovskej doliny a zaznamenané v odbornej databáze. Uvedenými opatreniami sa vytvoria podmienky pre realizáciu dlhodobých monitorovacích prác hydrogeologického charakteru v tejto lokalite.
Vyhodnotenie

V projekte boli splnené všetky činnosti v rámci plánovaných aktivít. V rámci hlavnej aktivity Monitoring Ramsarskej lokality sa na lokalite vykonal doplnkový hydrogeologický prieskum. V rámci prieskumu sa na lokalite realizovali geofyzikálne merania, vrtné práce (3 hydrogeologické vrty na lokalite Lúčky), hydrodynamické skúšky, zriadili sa merné objekty na povrchových tokoch a podzemnej Demänovke (6 objektov), vykonali sa geodetické a hydrometrovacie práce (7 sérií), stopovacie skúšky (12 skúšok), vzorkovacie práce s následnými analýzami vzoriek vody (stanovanie environmentálnych izotopov v povrchových, podzemných a zrážkových vodách na lokalite), realizoval sa monitoring hladín podzemných vôd vo vrtoch a prietokov na povrchových tokoch a podzemnej Demänovke. Spracovaný bol zrážkovo-odtokový model a  zmiešavacie modely podzemných a povrchových vôd.  Vypracované boli čiastkové správy za geofyzikálny prieskum, hydrodynamické skúšky, vrtné práce a stopovacie skúšky. Všetky výsledky boli zosumarizované v záverečnej správe vrátane návrhu pre efektívnu a racionálnu ochranu jaskynných vôd. Komplexná záverečná správa z prieskumu bola odovzdaná do Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava. Zostavila sa a následne bola vydaná odborná monografia Jaskyne Demänovskej doline v počte 1000 ks. V rámci hlavnej aktivity Zabezpečenie a spriechodnenie vchodov do jaskýň v Ramsarskej lokalite bol obnovený zasutený vchod do Pustej jaskyne a boli osadené nové dvere (6 ks) a mreže (1 ks) v Pustej jaskyni, Demänovskej jaskyni mieru a Demänovskej jaskyni slobody.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo