Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Činnosť

Správa slovenských jaskýň

Správa slovenských jaskýň je organizačnou zložkou Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorá je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Činnosť Správy slovenských jaskýň je zameraná na správu všetkých jaskýň (prírodných pamiatok a národných prírodných pamiatok) a na ich bezpečné a trvalo udržateľné využívanie. Plní úlohy na úseku ochrany prírody, prevádzky, sprístupňovania a iného využívania jaskýň. Vykonáva starostlivosť o objekty a zariadenia v podzemí a vstupných areáloch jaskýň, zabezpečuje ich údržbu a bezpečnosť prevádzky. Podieľa sa aj na metodickom usmerňovaní starostlivosti o krasovú krajinu a ostatné jaskyne v Slovenskej republike.

Ochrana jaskýň

V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny každá jaskyňa na Slovensku predstavuje prírodnú pamiatku. Dôležité  miesto medzi náučnými lokalitami zaberá 12 sprístupnených jaskýň. Ide o významné geomorfologické javy s bohatou až unikátnou sintrovou, aragonitovou alebo ľadovou výplňou, niektoré sú naviac významné  archeologickými nálezmi alebo kultúrnymi pamiatkami. Keďže patria medzi jaskyne najviac atakované človekom, vyžadujú si osobitnú ochranu. Ich primerané a optimálne využívanie spočíva v sledovaní vplyvu návštevnosti  na prírodné prostredie jaskýň, vrátane jej usmerňovania. Všetky sprístupnené jaskyne sú vyhlásené za národné prírodné pamiatky. Ochtinská aragonitová jaskyňa, Domica, Gombasecká jaskyňa a Jasovská jaskyňa sú od roku 1995 zaradené do svetového prírodného dedičstva. Od novembra 2000 je do svetového prírodného dedičstva zaradená Dobšinská ľadová jaskyňa.

Ochranu a prevádzku sprístupnených jaskýň v Slovenskej republike zabezpečuje Správa slovenských jaskýň v Liptovskom  Mikuláši ako organizačná zložka Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorá je odbornou organizáciou ochrany prírody rezortu Ministerstva životného prostredia SR.

Prevádzka jaskýň

  • zabezpečenie bezpečnej prevádzky a využívania sprístupnených jaskýň v rámci ich únosného zaťaženia pri rešpektovaní návštevného a vstupného poriadku
  • sprievodcovská činnosť v sprístupnených jaskyniach
  • sprístupňovanie vybraných jaskýň
  • budovanie a rekonštrukcie objektov prevádzky sprístupnených jaskýň
  • vytváranie podmienok pre výkon regeneračných a rekondičných speleoklimatických pobytov a speleoterapie vo vybraných jaskynných priestoroch v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami
  • poskytovanie základných služieb pre návštevníkov sprístupnených jaskýň

Environmentálna výchova a propagácia jaskýň

  • tvorba expozícií, stálych výstav a náučných panelov vo vstupných areáloch i náučných chodníkov na prístupových trasách k jaskyniam
  • propagácia sprístupnených jaskýň na verejnosti v súlade so záujmami ochrany prírody
  • vydávanie časopisu Aragonit, publikácií o sprístupnených jaskyniach, zborníkov referátov z odborných podujatí a pod.
  • Prehľad projektov SSJ spolufinancovaných z prostriedkov Štrukturálnych fondov Európskej únie

Správa slovenských jaskýň na základe Štatútu organizácie vykonáva starostlivosť o priestory a zariadenia v podzemí a vo vstupných areáloch jaskýň, zabezpečuje ich budovanie, údržbu a bezpečnú prevádzku. Túto činnosť zabezpečuje z vlastných zdrojov, niektoré náročnejšie projekty sú čiastočne alebo úplne financované z prostriedkov Štrukturálnych fondov Európskej únie.

Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo