Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 15/1

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; e-mail: bella@ssj.sk, vlcek@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Hlavný editor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, dr. Michał Gradziński, doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne

Evidenčné číslo: EV 3569/09

ISSN 1335-213X

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Časopis vydaný v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina

Redaktor vydavateľstva: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: Uniprint Považská Bystrica

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves

 • Pavel Bella – Ľudovít Gaál: Medzibalvanové jaskyne – terminológia a genetické typy / Boulder caves – terminology and genetic types
 • J. Kilík: Povrchové a podzemné vody Silickej planiny (Slovenský kras) / Surface waters and groundwaters of Silická Plateau (Slovak Karst)
 • M. Lalkovič: História Plaveckej jaskyne / History of Plavecká Cave
 • I. Balciar – Ľ. Gaál – V. Papáč: Nové poznatky o „stromových“ jaskyniach na strednom Slovensku / New knowledge on tree-mould caves in central Slovakia
 • A. Petrvalská: Vápenné jamy na Jasovskej planine / Lime pits on the Jasovská Plateau (Slovak Karst)

Dokumentácia a ochrana jaskýň / Dokumentation and protection of caves

 • M. Soják: Zbojnícka diera pri Švošove – nová archeologická lokalita pred zánikom / Zbojnícka diera Cave near Švošov – new archaeological site to disappear
 • Z. Višňovská – T. Jászay: O náleze chrobáka Pseudanophthalmus pilosellus stobieckii (Coleoptera, Carabodae) v Belianskej jaskyni / On the ground beetle of Pseudanophthalmus pilosellus stobieckii (Coleoptera, Carabodae) found in the Belianska Cave
 • F. Miháľ: Krasové javy v paleogénnych pieskovcoch a zlepencoch pri Spišských Tomášovciach / Karst phenomena in Palaeogene sandstones and conglomerates near Spišské Tomášovce
 • D. Haviarová – P. Gažík: Ochranné pásmo NPP Demänovské jaskyne / NNM Demänovské Caves buffer zone
 • I. Balciar – P. Staník: Uzatváranie a čistenie jaskýň v roku 2009 / Closing and cleaning the caves in 2009

Správy a aktuality / Reports and news

 • P. Bella: 7. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ / 7th Scientific Conference „Research, Utilisation and Protection of Caves“
 • Z. Višňovská – L. Vlček: 15. medzinárodné sympózium o jaskynných medveďoch na Slovensku / 15th International Cave Bear Symposium in Slovakia
 • Ľ. Gaál – L. Vlček: 11. medzinárodné sympózium o pseudokrase (Saupsdorf, Nemecko) / 11st International Symposium on Pseudokarst (Saupsdorf, Germany)
 • L. Vlček: Medzinárodný neotektonický terénny workshop / International Field Workshop on Neotectonics
 • L. Vlček: 100. výročie maďarskej speleológie / 100th Anniversary of Hungarian Speleology
 • Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2009 / Show caves attendance in 2009
 • P. Labaška: Oprava prehliadkového chodníka v Demänovskej jaskyni slobody / Reconstruction of show path in Demänovská Cave of Liberty
 • J. Hebelka: 100. výročí zpřístupnení Punkevních jeskyní a Kateřinské jeskyně / 100th Anniversary of Punkevní Caves and Kateřinská Cave opening for the public
 • Ľ. Nudzíková: 15. odborný seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň / The 15th vocational seminar for show caves employees
 • P. Gažík: Zasadnutie správnej rady ISCA na Slovensku / ISCA Board Meeting in Slovakia

Karsologická a speleologická literatúra / Karstological and speleological literature

 • P. Bella: A. B. Klimchouk – D. C. Ford (Eds.): Hypogene Speleogenesis and Karst Hydrogeology of Artesian Basins
 • P. Gažík: A. A. Cigna (Ed.): Proceedings of the 6th ISCA International Congress
 • L. Vlček: Speleofórum 29 / Speleoforum 29
 • M. Moravcová: Acta Carsologica Slovaca 47, Supplementum 1 – European Cave Bear Researches

Spoločenské správy / Social reports

 • P. Bella: Významné životné jubileum RNDr. Antona Droppu, CSc. / Significant anniversaries of Dr. Anton Droppa
 • J. Hlaváč: Mgr. Bohuslav Kortman šesťdesiatnikom / Mgr. Bohuslav Kortman sexagenarian
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo