Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 15/1

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; e-mail: bella@ssj.sk, vlcek@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Hlavný editor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, dr. Michał Gradziński, doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne

Evidenčné číslo: EV 3569/09

ISSN 1335-213X

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Časopis vydaný v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina

Redaktor vydavateľstva: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: Uniprint Považská Bystrica

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves

 • Pavel Bella – Ľudovít Gaál: Medzibalvanové jaskyne – terminológia a genetické typy / Boulder caves – terminology and genetic types
 • J. Kilík: Povrchové a podzemné vody Silickej planiny (Slovenský kras) / Surface waters and groundwaters of Silická Plateau (Slovak Karst)
 • M. Lalkovič: História Plaveckej jaskyne / History of Plavecká Cave
 • I. Balciar – Ľ. Gaál – V. Papáč: Nové poznatky o „stromových“ jaskyniach na strednom Slovensku / New knowledge on tree-mould caves in central Slovakia
 • A. Petrvalská: Vápenné jamy na Jasovskej planine / Lime pits on the Jasovská Plateau (Slovak Karst)

Dokumentácia a ochrana jaskýň / Dokumentation and protection of caves

 • M. Soják: Zbojnícka diera pri Švošove – nová archeologická lokalita pred zánikom / Zbojnícka diera Cave near Švošov – new archaeological site to disappear
 • Z. Višňovská – T. Jászay: O náleze chrobáka Pseudanophthalmus pilosellus stobieckii (Coleoptera, Carabodae) v Belianskej jaskyni / On the ground beetle of Pseudanophthalmus pilosellus stobieckii (Coleoptera, Carabodae) found in the Belianska Cave
 • F. Miháľ: Krasové javy v paleogénnych pieskovcoch a zlepencoch pri Spišských Tomášovciach / Karst phenomena in Palaeogene sandstones and conglomerates near Spišské Tomášovce
 • D. Haviarová – P. Gažík: Ochranné pásmo NPP Demänovské jaskyne / NNM Demänovské Caves buffer zone
 • I. Balciar – P. Staník: Uzatváranie a čistenie jaskýň v roku 2009 / Closing and cleaning the caves in 2009

Správy a aktuality / Reports and news

 • P. Bella: 7. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ / 7th Scientific Conference „Research, Utilisation and Protection of Caves“
 • Z. Višňovská – L. Vlček: 15. medzinárodné sympózium o jaskynných medveďoch na Slovensku / 15th International Cave Bear Symposium in Slovakia
 • Ľ. Gaál – L. Vlček: 11. medzinárodné sympózium o pseudokrase (Saupsdorf, Nemecko) / 11st International Symposium on Pseudokarst (Saupsdorf, Germany)
 • L. Vlček: Medzinárodný neotektonický terénny workshop / International Field Workshop on Neotectonics
 • L. Vlček: 100. výročie maďarskej speleológie / 100th Anniversary of Hungarian Speleology
 • Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2009 / Show caves attendance in 2009
 • P. Labaška: Oprava prehliadkového chodníka v Demänovskej jaskyni slobody / Reconstruction of show path in Demänovská Cave of Liberty
 • J. Hebelka: 100. výročí zpřístupnení Punkevních jeskyní a Kateřinské jeskyně / 100th Anniversary of Punkevní Caves and Kateřinská Cave opening for the public
 • Ľ. Nudzíková: 15. odborný seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň / The 15th vocational seminar for show caves employees
 • P. Gažík: Zasadnutie správnej rady ISCA na Slovensku / ISCA Board Meeting in Slovakia

Karsologická a speleologická literatúra / Karstological and speleological literature

 • P. Bella: A. B. Klimchouk – D. C. Ford (Eds.): Hypogene Speleogenesis and Karst Hydrogeology of Artesian Basins
 • P. Gažík: A. A. Cigna (Ed.): Proceedings of the 6th ISCA International Congress
 • L. Vlček: Speleofórum 29 / Speleoforum 29
 • M. Moravcová: Acta Carsologica Slovaca 47, Supplementum 1 – European Cave Bear Researches

Spoločenské správy / Social reports

 • P. Bella: Významné životné jubileum RNDr. Antona Droppu, CSc. / Significant anniversaries of Dr. Anton Droppa
 • J. Hlaváč: Mgr. Bohuslav Kortman šesťdesiatnikom / Mgr. Bohuslav Kortman sexagenarian
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo