Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 14/2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; e-mail: bella@ssj.sk, vlcek@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Hlavný editor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. Michał Gradziński, doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne

Evidenčné číslo: EV 3569/09

ISSN 1335-213X

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Časopis vydaný v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina

Redaktor vydavateľstva: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: Uniprint Považská Bystrica

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Správa slovenských jaskýň

 • J. Hlaváč: Štvrté desaťročie činnosti Správy slovenských jaskýň / Fourth decennium of the Slovak Caves Administration

Výskum, dokumentácia a ochrana jaskýň

 • Ľ. Gaál – L. Vlček: Geologický výskum jaskýň /Geological research of caves
 • P. Bella: Geomorfologický výskum na Správe slovenských jaskýň za posledných 15 rokov / Geomorphological research realized by the Slovak Caves Administration during last 15 years
 • D. Haviarová: Prehľad hydrologického a hydrochemického výskumu a monitoringu na Správe slovenských jaskýň v rokoch 1999 – 2009 / Overview of the hydrological and hydrochemical research and monitoring at the Slovak Caves Administration during 1999 – 2009
 • J. Zelinka: Speleoklimatický a glaciologický výskum a monitoring od roku 1990 / Speleoclimatic and glaciologic research and monitoring since 1990
 • P. Gažík – D. Haviarová – J. Zelinka: Integrovaný monitorovací systém jaskýň / Integrated monitoring system of caves
 • Z. Višňovská – V. Papáč: Biospeleologický výskum a monitoring na Správe slovenských jaskýň v rokoch 2000 – 2009 / Biospeleological research and monitoring realized by the Slovak Caves Administration during 2000 – 2009
 • P. Bella: Geoekologický výskum – základný predpoklad komplexného riešenia environmentálnych problémov ochrany a využívania jaskýň / Geoecological research – fundamental precondition for a complex approach to environmental problems related to cave protection and utilisation
 • P. Gažík: Geografický informačný systém a dokumentácia jaskýň / Geographical information system and documentation of caves
 • P. Bella: Vedecké podujatia a publikácie Správy slovenských jaskýň od roku 1995 / Scientific conferences and publications of the Slovak Caves Administration since 1995
 • Ľ. Gaál – I. Balciar – P. Staník: Starostlivosť o jaskyne / Care for caves
 • Ľ. Gaál: Environmentálna výchova / Environmental education

Prevádzka, publicita a technický rozvoj sprístupnených jaskýň

 • Ľ. Nudzíková: Prevádzka sprístupnených jaskýň v rokoch 1999 – 2008 / Operation of show caves during 1999 – 2008
 • S. Ortutayová: Propagácia a publicita sprístupnených jaskýň v rokoch 2000 – 2009 / Promotion and publicity of show caves during 2000 – 2009
 • J. Peška: Výstavba a údržba vstupných areálov sprístupnených jaskýň / Construction and maintenance of show caves entrance buildings
 • P. Labaška – I. Buzák: Inovácia technickej infraštruktúry sprístupnených jaskýň / Innovation of technical infrastructure of show caves
 • P. Labaška: Stabilizácia skalných stien v blízkosti sprístupnených jaskýň / Stabilizing of rock walls near show caves

Podpora odborných činností a medzinárodná spolupráca

 • Z. Rajniaková: Zavádzanie a súčasný stav informačných technológií na Správe slovenských jaskýň / Implementation and present state of information technologies at the Slovak Caves Administration
 • P. Gažík: Aktivity Správy slovenských jaskýň v rámci Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň / Activities of the Slovak Caves Administration within the framework of the International Show Caves Association

Karsologická a speleologická literatúra / Karstological and speleological literature

 • P. Gažík: V. Hildreth-Werker – J. C. Werker (Eds.): Cave Conservation and Restoration
 • Z. Višňovská: O. Kadebskaya – B. Mavlyudov – M. Pyatunin (Eds.): Proceedings of the 3rd International Workshop on Ice Caves
 • L. Vlček: M. Audy: Brány do Ztraceného světa / Gates to the Lost World
 • P. Bella: N. Maksimovič – E. Maksimovič – I. Lavrov: Ordinskaja peščera / Orda Cave
 • L. Vlček: Speleofórum 28 / Speleforum 28
 • M. Lalkovič: B. Šimečková (Ed.): Zpřístupněné jeskyně 2007 – Ročenka Správy jeskyní České republiky / Show caves 2007 – Yearbook of the Caves Administration of the Czech Republic
 • Ľ. Gaál: Ochrana přírody, ročník 63, číslo 4, 2008 / Nature Conservation, volume 63, number 4, 2008
 • J. Zelinka: Hromas, J. (Ed.) a kol.: Jeskyně. Chráněná úzěmí ČR, sv. XIV

Spoločenské správy / Social reports

 • P. Bella: Za prof. dr hab. Jerzy Głazekom / In memory of prof. dr hab. Jerzy Głazek

Abstrakty / Abstracts

 • 7. vedecká konferencia “Výskum, využívanie a ochrana jaskýň” – Smolenice 10. – 13. 11. 2009 / 7th Scientific Conference Research, Use and Protection of Caves – Smolenice, November 10 – 13, 2009

Bibliografia / Bibliography

 • L. Vlček: Bibliografia vedeckých zborníkov Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 1997 – 2005 / Bibliography of the Caves Research, Use and Protection Proceedings 1997 – 2005
Aktuality

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

14. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"

Konanie: 6.-8. september 2022. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo