Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 14/1

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; e-mail: bella@ssj.sk, vlcek@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Hlavný editor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. Michał Gradziński, doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne

Evidenčné číslo: EV 3569/09

ISSN 1335-213X

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Časopis vydaný v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina

Redaktor vydavateľstva: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: Uniprint Považská Bystrica

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves

 • P. Bella: Sedimentárne štruktúry a geomorfologické formy v jaskyniach vytvorené na jemných klastických sedimentoch / Sedimentary structures and geomorphological forms originated on fine-grained clastic sediments in caves
 • L. Vlček: Geológia Čertovej jaskyne vo Veporských vrchoch / The geology of Čertova Cave in Veporské vrchy Mts.
 • Ľ. Gaál – L. Vlček: Príspevok ku geológii Gombaseckej jaskyne / Contribution to the geology of Gombasecká Cave
 • D. Haviarová – P. Pristaš – J. Stankovič: Nové poznatky o smeroch prúdenia krasových vôd Plešivskej planiny / New knowledge about flow direction of karst waters in the Plešivec Plateau
 • V. Papáč – P. Fenďa – P. Ľuptáčik – A. Mock – J. Svatoň – J. Christophoryová: Terestrické bezstavovce (Evertebrata) jaskýň vo vulkanitoch Cerovej vrchoviny / Terrestrial invertebrates (Evertebrata) of caves in volcanic rocks of the Cerová vrchovina Highlands
 • M. Seman – B. Gaálová: Mikrobiota jaskynnej niky / Microbiota of cave niche
 • V. Struhár – M. Soják: Liskovská jaskyňa – prehistorické sanktuárium v Chočskom podhorí / The Liskovská Cave – ancient sanctuary in Choč foothill
 • M. Lalkovič: K začiatkom elektrického osvetlenia Dobšinskej ľadovej jaskyne / Beginnings of electric lighting of the Dobšinská Ice Cave

Dokumentácia a ochrana jaskýň / Dokumentation and protection of caves

 • L. Vlček – B. Šmída – Ch. Brewer-Carías – F. Mayoral – R. Aubrecht – T. Lánczos – J. Schlögl – T. Derka: Nové poznatky z medzinárodnej speleologickej expedície Tepuy 2009 na stolové hory Chimantá a Roraima (Guayanská vysočina, Venezuela) / The new results from International Speleological Expedition Tepuy 2009 to Chimantá and Roraima Table Mountains (Guyana Highlands, Venezuela)
 • Z. Višňovská – M. Barlog: Príspevok k poznaniu fauny pseudokrasovej Jaskyne pod Jankovcom 2 v Levočských vrchoch / Contribution to knowledge about fauna of the pseudokarst Cave under Jankovec 2 in the Levočské vrchy Mts.
 • L. Vlček – P. Staník – V. Mikula: Mapovanie Brestovskej jaskyne v roku 2008 / Mapping of the Brestovská Cave in 2008
 • L. Vlček – P. Staník – Ľ. Vince: Jaskyne v Starom lome nad vápenkou (Čachtický kras) / Caves in Old Quarry above lime works (Čachtice Karst)
 • M. Lalkovič: Na kedy pripadá objav Dobšinskej ľadovej jaskyne / Which date falls on the Dobšinská Ice Cave discovery?
 • Ľ. Gaál – P. Gažík – D. Haviarová – V. Papáč – M. Peško: Nové ochranné pásma jaskýň / New protection areas of caves
 • I. Balciar – P. Staník: Uzatváranie a čistenie jaskýň v roku 2008 / Closing and cleaning the caves in 2008
 • P. Labaška: Technické úpravy v jaskyni Domica na liečebné účely / Technical adaptations for therapeutic purposes in the Domica Cave

Správy a aktuality / Reports and news

 • L. Vlček: 4. európsky speleologický kongres – Lans-en-Vercors, Francúzsko / 4th European Speleological Congress – Lans-en-Vercors, France
 • P. Gažík: Medzinárodná konferencia „Sprístupnené jaskyne a prehistorické umenie“ vo Francúzsku / International Conference “Show Caves and Prehistoric Art” in France
 • J. Zelinka – L. Vlček: 17. medzinárodná karsologická škola v Postojnej, Slovinsko/ 17th International Karstological School at Postojna, Slovenia
 • Ľ. Gaál – I. Balciar: Nešťastie v Čikovej diere v Slovenskom krase / Tragedy in the Čikova diera in Slovak Karst
 • Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2008 / Show caves attendance in 2008
 • Ľ. Gaál: Výstava „Svetové dedičstvo v hĺbkach Zeme“ / Exhibition “World Heritage in the depth of the Earth”
 • D. Haviarová: Hydrogeochémia ´09 / Hydrogeochemistry ´09
 • I. Balciar: 8. seminár speleologickej strážnej služby / 8th seminar of speleological guard service
 • P. Bella: 14. odborný seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň / The 14th vocational seminar for show caves employees
 • Z. Višňovská: Diplomati spoznávali krásy podzemia / Diplomats discovered the beauties of underground

Karsologická a speleologická literatúra / Karstological and speleological literature

 • P. Gažík: V. Hildreth-Werker – J. C. Werker (Eds.): Cave Conservation and Restoration
 • Z. Višňovská: O. Kadebskaya – B. Mavludov – M. Pyatunin (Eds.): Proceeding of the 3rd International Workshop on Ice Caves
 • L. Vlček: M. Audy: Brány do Ztraceného světa / Gates to the Lost World
 • P. Bella: N. Maksimovič – E. Maksimovič – I. Lavrov: Ordinskaja peščera / Orda Cave
 • L. Vlček: Speleofórum 28 / Speleforum 28
 • M. Lalkovič: B. Šimečková (Ed.): Zpřístupněné jeskyně 2007 – Ročenka Správy jeskyní České republiky / Show caves 2007 – Yearbook of the Caves Administration of the Czech Republic
 • Ľ. Gaál: Ochrana přírody, ročník 63, číslo 4, 2008 / Nature conservation, volume 63, number 4, 2008

Spoločenské správy / Social reports

 • P. Bella: Životné jubileum Ing. Jozefa Hlaváča / Life jubilee of Jozef Hlaváč
 • M. Peško: RNDr. Stanislav Pavlarčík 60-ročný / Stanislav Pavlarčík sixty years old
 • Ľ. Nudzíková: Peter Zvonár päťdesiatročný / Peter Zvonár fifty years old
 • M. Orfánus: Päťdesiatnik Ivan Mudroň / Ivan Mudroň fifty years old
 • J. Hlaváč: Za Jánom Paulusom / In memory of Ján Paulus
 • J. Knap: Za Jánom Farkašom / In memory of Ján Farkaš
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo