Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 13/2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; e-mail: bella@ssj.sk, vlcek@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Hlavný editor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Stanislav Klaučo, doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne

Registračné číslo 1523/96

ISSN 1335-213X

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Časopis vydaný v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina

Redaktor vydavateľstva: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: Uniprint Považská Bystrica

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves

 • P. Bella: Skalné výčnelky, piliere a priečky v jaskyniach – základné morfologické a genetické znaky / Rock protrusions, pillars and transverse forms in caves – basic morphological and genetic features
 • L. Vlček: Geologická charakteristika jaskyne Dielik na Muránskej planine / Geological characteristics of the Dielik Cave, Muránska Plateau
 • Ľ. Gaál: Spodnojurská výplň paleokrasovej dutiny v Rimavskej kotline / Lower Jurassic fill in the paleokarst cavity in the Rimavská Basin
 • D. Haviarová: Nové poznatky k hydrografii jaskyne Štefanová (Nízke Tatry, Demänovská dolina) / New knowledge on the hydrography of the Štefanová Cave (Low Tatras Mts., Demänovská Valley)
 • M. Lalkovič: Jaskyne v zornom poli záujmu Júliusa Kürtiho / Caves within the scope of interest of Július Kürti

Dokumentácia a ochrana jaskýň / Dokumentation and protection of caves

 • M. Bachňák: Sadrovcová jaskyňa v Rimavskej kotline / Gypsum cave in the Rimavská Basin
 • V. Fudaly: Speleologický prieskum a dokumentácia Belianskej jaskyne / Speleological survey and documentation of the Belianska Cave
 • M. Peško – Ľ. Gaál: Ochranné pásma jaskyne Driny a Krásnohorskej jaskyne / Protection zones of the Driny and Krásnohorská caves

Kras a jaskyne v zahraničí / Karst and caves abroad

 • L. Vlček – B. Šmída – Ch. Brewer-Carías – M. Audy – F. Mayoral – R. Aubrecht – T. Lánczos: História prieskumu a názory na kvarcitový kras, speleologické výskumy stolových hôr La Gran Sabany (Estado Bolívar, Venezuela) prírodovedeckou expedíciou Chimantá – Roraima 2007 / History of research and opinions on quartzite karst, speleological research of table mountains of La Gran Sabana (Estado Bolívar, Venezuela) by scientific expedition Chimantá – Roraima 2007
 • P. Bella – K. Urata: Pozoruhodné geomorfologické znaky viacfázového vývoja jaskyne Senbutsu v Japonsku / Remarkable gemorphological features of the multiphase evolution of Senbutsu Cave in Japan

Speleologické podujatia / Speleological events

 • J. Zelinka – O. Kadebskaja: 3. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach (IWIC-III) / 3rd International Workshop on Ice Caves (IWIC-III)
 • L. Vlček: 16. medzinárodná karsologická škola – Krasové sedimenty (Postojna, Slovinsko) / 16th International Karstological School – Karst Sediments (Postojna, Slovenia)
 • Ľ. Gaál – I. Balciar: 10. medzinárodné sympózium o pseudokrase / 10th International Symposium on Pseudokarst

Krátke správy a aktuality / Short reports and news

 • Regulačné lesohospodárske zásahy nad Silickou ľadnicou / Regulative forest management measures above the Silická ľadnica Cave (Ľ. Gaál – J. Zelinka)
 • Zasadnutie komisie Medzinárodnej speleologickej únie pre pseudokras / Session of the UIS Commission for Pseudokarst (Ľ. Gaál)
 • 13. odborný seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň / The 13th vocational seminar for show caves employees (P. Bella)

Karsologická a speleologická literatúra / Karstological and speleological literature

 • P. Bella: V. Andrejčuk: Karst kak geoekologičeskij faktor / Karst as geoecological factor
 • I. Balciar: M. Soják: Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek / The settlement of caves in the Spiš Region from the prehistory up to the modern times
 • L. Vlček: Nature Conservation, vol. 63 (6), 2007
 • P. Bella: J. B. Trždinskij – E. A. Kozyreva – O. A. Mazaeva – V. A. Chak: Sovremennaja ekzogeodinamika juga Sibirskogo regiona / The modern exodynamics in the south of Siberian Region
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo