Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 13/2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; e-mail: bella@ssj.sk, vlcek@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Hlavný editor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Stanislav Klaučo, doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne

Registračné číslo 1523/96

ISSN 1335-213X

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Časopis vydaný v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina

Redaktor vydavateľstva: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: Uniprint Považská Bystrica

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves

 • P. Bella: Skalné výčnelky, piliere a priečky v jaskyniach – základné morfologické a genetické znaky / Rock protrusions, pillars and transverse forms in caves – basic morphological and genetic features
 • L. Vlček: Geologická charakteristika jaskyne Dielik na Muránskej planine / Geological characteristics of the Dielik Cave, Muránska Plateau
 • Ľ. Gaál: Spodnojurská výplň paleokrasovej dutiny v Rimavskej kotline / Lower Jurassic fill in the paleokarst cavity in the Rimavská Basin
 • D. Haviarová: Nové poznatky k hydrografii jaskyne Štefanová (Nízke Tatry, Demänovská dolina) / New knowledge on the hydrography of the Štefanová Cave (Low Tatras Mts., Demänovská Valley)
 • M. Lalkovič: Jaskyne v zornom poli záujmu Júliusa Kürtiho / Caves within the scope of interest of Július Kürti

Dokumentácia a ochrana jaskýň / Dokumentation and protection of caves

 • M. Bachňák: Sadrovcová jaskyňa v Rimavskej kotline / Gypsum cave in the Rimavská Basin
 • V. Fudaly: Speleologický prieskum a dokumentácia Belianskej jaskyne / Speleological survey and documentation of the Belianska Cave
 • M. Peško – Ľ. Gaál: Ochranné pásma jaskyne Driny a Krásnohorskej jaskyne / Protection zones of the Driny and Krásnohorská caves

Kras a jaskyne v zahraničí / Karst and caves abroad

 • L. Vlček – B. Šmída – Ch. Brewer-Carías – M. Audy – F. Mayoral – R. Aubrecht – T. Lánczos: História prieskumu a názory na kvarcitový kras, speleologické výskumy stolových hôr La Gran Sabany (Estado Bolívar, Venezuela) prírodovedeckou expedíciou Chimantá – Roraima 2007 / History of research and opinions on quartzite karst, speleological research of table mountains of La Gran Sabana (Estado Bolívar, Venezuela) by scientific expedition Chimantá – Roraima 2007
 • P. Bella – K. Urata: Pozoruhodné geomorfologické znaky viacfázového vývoja jaskyne Senbutsu v Japonsku / Remarkable gemorphological features of the multiphase evolution of Senbutsu Cave in Japan

Speleologické podujatia / Speleological events

 • J. Zelinka – O. Kadebskaja: 3. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach (IWIC-III) / 3rd International Workshop on Ice Caves (IWIC-III)
 • L. Vlček: 16. medzinárodná karsologická škola – Krasové sedimenty (Postojna, Slovinsko) / 16th International Karstological School – Karst Sediments (Postojna, Slovenia)
 • Ľ. Gaál – I. Balciar: 10. medzinárodné sympózium o pseudokrase / 10th International Symposium on Pseudokarst

Krátke správy a aktuality / Short reports and news

 • Regulačné lesohospodárske zásahy nad Silickou ľadnicou / Regulative forest management measures above the Silická ľadnica Cave (Ľ. Gaál – J. Zelinka)
 • Zasadnutie komisie Medzinárodnej speleologickej únie pre pseudokras / Session of the UIS Commission for Pseudokarst (Ľ. Gaál)
 • 13. odborný seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň / The 13th vocational seminar for show caves employees (P. Bella)

Karsologická a speleologická literatúra / Karstological and speleological literature

 • P. Bella: V. Andrejčuk: Karst kak geoekologičeskij faktor / Karst as geoecological factor
 • I. Balciar: M. Soják: Osídlenie spišských jaskýň od praveku po novovek / The settlement of caves in the Spiš Region from the prehistory up to the modern times
 • L. Vlček: Nature Conservation, vol. 63 (6), 2007
 • P. Bella: J. B. Trždinskij – E. A. Kozyreva – O. A. Mazaeva – V. A. Chak: Sovremennaja ekzogeodinamika juga Sibirskogo regiona / The modern exodynamics in the south of Siberian Region
Aktuality

Jaskyne opäť otvorené

Vážení návštevníci, naše sprístupnené jaskyne sú opätovne otvorené od 15.5.2021. Vzhľadom k stálej hrozbe nakazenia vírusom COVID-19 Vás žiadame o dodržanie a rešpektovanie obmedzení uvedených v aktuálne platných predpisoch, ktoré v prípade jaskýň upresňujeme v prepojení (Viac...) na konci tohto textu. V stručnosti uvádzame nasledovné povinnosti:
prekrytie dýchacích ciest podľa označenia na príslušnej jaskyni, dezinfekcia rúk pred vstupom do jaskyne a dodržiavanie predpísaného rozostupu v jaskyni najmä pri podávaní sprievodného slova a pred kúpou vstupeniek. Počet ľudí na jeden vstup je uvedený v areáli jaskyne. Podrobnejšia informácia je uvedená ďalej...

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature.
The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding.
We wish you a pleasant visit!

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo