Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 13/1

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš; e-mail: bella@ssj.sk, vlcek@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Hlavný editor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Stanislav Klaučo, doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne

Registračné číslo 1523/96

ISSN 1335-213X

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Časopis vydaný v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina

Redaktor vydavateľstva: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: Uniprint Považská Bystrica

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves

 • J. Jakál: Geomorfologická regionalizácia krasu / Geomorphological regionalization of karst
 • P. Bella: Facetované výklenky v skalných stenách jaskýň / Faceted niches in rock walls of caves
 • L. Vlček: Geologický prieskum Hrušovskej jaskyne v Slovenskom krase / Geological research of the Hrušovská Cave in the Slovak Karst
 • D. Haviarová: Monitoring kvality vôd podzemného hydrologického systému Ponickej jaskyne / Water quality monitoring of the underground hydrological system of the Ponická Cave
 • V. Papáč: Bezstavovce jaskyne Podbanište / Invertebrates (Evertebrata) of the Podbanište Cave (Revúcka Highland, Slovakia)
 • M. Soják: Nálezy zo speleologických aktivít a nelegálnych výkopov (k problematike poškodzovania speleoarcheologických lokalít) / Discoveries from speleological activities and illicit excavations (on the problem of speleoarchaeological sites damaging)

Dokumentácia a ochrana jaskýň / Dokumentation and protection of caves

 • Ľ. Gaál – P. Gažík: Zmena hraníc lokality svetového dedičstva Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu / Boundary change of the world heritage site Caves of Slovak and Aggtelek Karst
 • P. Holúbek – P. Staník: Jaskyňa č. 15 – súčasť Demänovského jaskynného systému / Cave No.15 – a part of the Demänová cave system
 • I. Balciar – P. Staník: Uzatváranie a čistenie jaskýň v roku 2007 / Closing and cleaning the caves in 2007

Jaskyne a verejnosť / Caves and public

 • Ľ. Gaál: Prvé vyhlásené verejnosti voľne prístupné jaskyne / First caves designated as freely opened to public
 • P. Labaška: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Dobšinskej ľadovej jaskyni ukončená / Reconstruction of the visitors’ path in the Dobšinská Ice Cave finished
 • S. Ortutayová: Prezentácie sprístupnených jaskýň na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu v rokoch 2006 – 2007 / Presentation of show caves on international tourism fairs and exhibitions in 2006 – 2007
 • Ľ. Gaál: Súčasťou Novohradského geoparku budú aj jaskyne / Caves will also be a part of the Novohrad Geopark

Kras a jaskyne v zahraničí / Karst and caves abroad

 • P. Bella – Ľ. Gaál: Kavernózne dutiny a jaskyne vytvorené tafonizáciou / Cavernous cavities and caves originated by tafonisation
 • K. Drbal: Chýnovská jeskyně, její rekonstrukce a zpřístupnění nových částí / Chýnovská Cave, its reconstruction and opening new parts to the public
 • J. Hebelka: Jeskyně Výpustek v Moravském krasu / Výpustek Cave in the Moravian Karst

Speleologické podujatia / Speleological events

 • P. Bella: 6. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ / 6th Scientific Conference „Research, Utilisation and Protection of Caves“
 • Ľ. Gaál – P. Bella: Medzinárodná konferencia o granitových jaskyniach v Španielsku / International Conference on Granite Caves in Spain
 • L. Vlček: Speleofórum 2008 / Speleoforum 2008
 • P. Staník: 7. seminár speleologickej strážnej služby / 7th seminar of speleological guard service

Krátke správy a aktuality / Short reports and news

 • L. Vlček: 13. symposium o jaskynných medveďoch / 13th Symposium on Cave Bears
 • Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2007 / Show caves attendance in 2007 (Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál)
 • Vysoké štátne vyznamenanie RNDr. Antona Droppu, CSc. / Important state award for Anton Droppa (P. Bella)
 • Baltský speleologický kongres – Gotland, Švédsko / Baltic Speleological Congress – Gotland, Sweden (Ľ. Nudzíková)
 • 7. národná konferencia o biosférických rezerváciách na Slovensku / 7th National Conference on Biospheric Reserves in Slovakia (D. Haviarová)
 • 14. slovenská hydrogeologická konferencia v Banskej Bystrici / 14th Slovak Hydrogeological Conference in Banská Bystrica (D. Haviarová)

Karsologická a speleologická literatúra / Karstological and speleological literature

 • L. Vlček: Zoznam jaskýň Slovenskej republiky / Cave register of the Slovak Republic
 • P. Bella: M. Knez – T. Slabe (eds.): Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest / Karst phenomena discovered during the construction of Slovenian expressways
 • M. Lalkovič: M. Soják – M. Terray (eds.): Moldavská jaskyňa v zrkadle dejín / Moldavská Cave in the mirror of history
 • L. Vlček: Speleofórum 27 / Speleforum 27

Spoločenské správy / Social reports

 • Ľ. Nudzíková: Životné jubileum Ing. Lýdie Jánošíkovej / Ing. Lýdia Jánošíková´s life jubilee
 • J. Hlaváč: Ing. Jozef Peška šesťdesiatnik / Ing. Jozef Peška sixty years old
 • J. Knap: K sedemdesiatke Dušana Macka / Seventy years of Dušan Macko
 • L. Jánošíková: Životné jubileum Jarmily Michníkovej / Jarmila Michníková´s life jubilee
 • D. Mičuch: Dušan Hejhal 50-ročný / Dušan Hejhal fifty years old
Aktuality

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

14. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"

Konanie: 6.-8. september 2022. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo