Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 24/2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B,     974 01 Banská Bystrica, IČO 17 058 520

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11,  031 01  Liptovský Mikuláš;  e-mail: pavel.bella@ssj.sk,

Zodpovedný redaktor: RNDr. Ján Zuskin

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Miloš Melega

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. Ján Kasák

Tlač: Ekonoprint družstvo, Martin

Obsah / Contents

Obálka v PDF

Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of Karst and Caves

 • D. Haviarová: Chemické zloženie a kvalita vôd Moldavskej jaskyne (Medzevská pahorkatina) / Chemical composition and quality of waters of the Moldavská jaskyňa Cave (Medzevská pahorkatina Hilly Land)
 • M. Rendoš – Z. Višňovská – V . Papáč: Prvé poznatky o faune Modrej jaskyne (Malužinský kras, Nízke Tatry) / First knowledge of fauna in the Modrá jaskyňa Cave (Malužiná Karst, Low Tatra Mts.)
 • P. Bella: Morfogenetické odlišnosti spodných častí Demänovskej jaskyne slobody pozdĺž podzemného toku Demänovky / Morphogenetic differences of the lower parts of Demänovská jaskyňa slobody Cave along the Demänovka underground stream
 • M. Kudla: História jaskyniarskeho prieskumu oblasti Salatínov v Nízkych Tatrách / History of the speleological exploration of the Salatíny area in the Nízke Tatry Mts.
 • A. Nováková: Acaulium caviariforme ve slovenských jeskyních – ohlédnutí za pátráním po identitě nalezené houby / Acaulium caviariforme in Slovak caves – a looking back on a search for an identity of found fungus

Dokumentácia, ochrana a využívanie jaskýň / Documentation, Protection and Use of Caves

 • P. Herich – Š. Poláčik: Doplňujúce merania v Brestovskej jaskyni / Additional surveying in the Brestovská jaskyňa Cave
 • P. Bella: Jaskyňa svätého Michala v Gibraltarskej skale / St. Michael´s Cave in the Gibraltar Rock

Správy a aktuality / Reports and news

 • Ľ. Gaál: Konferencie k storočnici ochrany prírody / Conferences to the centenary of nature protection
 • P. Gažík: Vydarené podujatie k 90. výročiu objavenia jaskyne Driny / Successful event on the 90th anniversary of the Driny Cave discovery
 • M. Kudla: Obnova náučného chodníka pri Belianskej jaskyni / Renovation of the educational trail at the Belianska jaskyňa Cave
 • P. Rendko: Modernizácia prístupovej cesty k Ochtinskej aragonitovej jaskyni / Modernization of the access road to the Ochtinská aragonitová jaskyňa Cave (Ochtiná Aragonite Cave)
 • P. Bella: Exkurzia poľského speleologického sympózia do jaskyne Aksamitka / Excursion of the Polish speleological symposium in the Aksamitka Cave
 • Ľ. Nudziková – M. Melega: 20. seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň / 20th seminar for show caves employees

Karsologická a speleologická literatúra/ Karstological and speleological literature

 • M. Melega: Oana Teodora Moldovan, Ľubomír Kováč , Stuart Halse (Eds.): Cave Ecology
 • M. Kudla: Ivan Balák: Moravský kras – jeskyně a člověk / Moravian Karst – caves and man
 • P. Malík: Renata Fľaková, Barbora Gavuliaková, Dagmar Haviarová, Zlatica Ženišová: Izotopový výskum krasových vôd Silickej planiny / Isotope research of karst waters of the Silická planina Plateau

Spoločenské správy / Social reports

 • Ľ. Gaál – P. Bella: K sedemdesiatke Ing. Jozefa Hlaváča / Ing. Jozef Hlaváč 70 years old
 • Ľ. Nudziková: Životné jubileum Ing. Petra Zvonára / The life jubilee of Ing. Peter Zvonár
 • M. Orfánus: Životné jubileum Ivana Mudroňa / The life jubilee of Ivan Mudroň
Aktuality

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

14. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"

Konanie: 6.-8. september 2022. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo