Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 11

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Editor a výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, RNDr. Ľudovít Gaál, Ing. Ľubica Nudzíková, Ing. Peter Gažík, RNDr. Ján Zelinka

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2006 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96. ISSN 1335-213X. Časopis vychádza jedenkrát ročne.

Redaktor vydavateľstva: Mgr. Bohuslav Kortman. Grafická úprava: Ing. Ján Kasák

Sadzba: M&P, spol. s r.o., Žilina. Tlač: Uniprint, Považská Bystrica

Obsah čísla

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Jubileum Belianskej jaskyne

Pôvodné príspevky z výskumu jaskýň

 • P. Bella: Príspevok k morfológii a genéze jaskyne Driny
 • J. Psotka – Ľ. Gaál – M. Peško: Príspevok k poznaniu geológie Liskovskej jaskyne
 • D. Haviarová: Hydrogeochemické zhodnotenie priesakových vôd v Liskovskej jaskyni
 • L. Bobáková: Niekoľko poznámok k druhovému spektru netopierov Liskovskej jaskyne
 • J. Psotka: Geologické a geomorfologické pomery Obrovskej priepasti na planine Dolný vrch v Slovenskom krase
 • L. Vlček – M. Sabol: Vyhodnotenie nálezu fosílií medveďa jaskynného (Ursus spelaeus Rosenmüller, 1794) z jaskyne Teplica na Muránskej planine
 • L. Vlček: Zaujímavý nález kostí kamzíka (Rupicapra rupicapra) v jaskyni na Malej Stožke (Muránska planina)
 • P. Gažík: Hodnotenie jaskýň – možné či nemožné?

Dokumentácia a ochrana jaskýň

 • P. Bella: Prírodovedný a spoločenský význam geomorfologických javov v jaskyniach a ich ochrana
 • A. Mock: Drevo v jaskyni – jeho význam a dôsledky pre údržbu jaskýň
 • M. Fulín: Poznámky z doterajšieho monitoringu netopierov v Jasovskej a Drienovskej jaskyni
 • Ľ. Gaál: Podarí sa zachrániť Ponickú jaskyňu?
 • V. Papáč: Príspevok k poznaniu fauny Ponickej jaskyne
 • D. Haviarová – P. Gruber: Stopovacia skúška v jaskyni Milada
 • P. Staník: Trstínska vodná priepasť – mýty a skutočnosť
 • Ľ. Gaál – M. Peško: Nové ochranné pásma jaskýň
 • I. Balciar: Čistenie priepastí v Slovenskom krase
 • P. Staník – I. Balciar: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2005
 • P. Holúbek – P. Staník: Nové priestory v Gombitových sieňach Demänovskej jaskyne slobody

Jaskyne a verejnosť

 • T. Gall – Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v rokoch 1995 – 2005
 • Ľ. Gaál – P. Gažík – M. Soják: Nové náučné centrum v Domici
 • Z. Višňovská: Nová paleontologická expozícia medveďa jaskynného (Ursus spelaeus) vo Važeckej jaskyni
 • Ľ. Gaál: Zlá diera – nová sprístupnená jaskyňa na Slovensku
 • J. Stankovič: Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo
 • M. Štéc: Náučný chodník v Ďumbierskom vysokohorskom krase
 • P. Labaška: Vodný zdroj pre prevádzku Demänovskej jaskyne slobody

Z histórie

 • M. Lalkovič: Z histórie Liskovskej jaskyne
 • M. Lalkovič: Miloš Janoška a jeho záujem o jaskyne

Zaujímavosti zo zahraničia

 • P. Bella – Ľ. Gaál – P. Gažík – J. Zelinka: Študijná cesta po vybraných jaskyniach a krasových lokalitách Grécka
 • L. Vlček – J. Šurka – J. Hrončová: Podzemie Dánska
 • J. Hromas: Vznikla Správa jeskyní České republiky

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 5. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“
 • J. Zelinka: 2. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach (IWIC-II), Demänovská Dolina 2006
 • Ľ. Gaál: 9. medzinárodné sympózium o pseudokrase v Poľsku
 • V. Papáč – Z. Višňovská: 18. medzinárodné biospeleologické sympózium v Rumunsku – 100 rokov biospeleológie
 • D. Haviarová: 14. medzinárodná karsologická škola v Postojnej
 • Ľ. Gaál: 12. zasadnutie slovensko-maďarskej pracovnej skupiny na ochranu prírody a krajiny v maďarskom Csopaku
 • P. Staník: 5. seminár speleologickej strážnej služby
 • P. Bella: 11. odborný seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň

Krátke správy a aktuality

 • Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2005 (Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál)
 • Prezentácia slovenských sprístupnených jaskýň v Aténach (T. Gall)
 • Mučínska jaskyňa – nová náučná lokalita v Cerovej vrchovine (Ľ. Gaál)
 • Predstavitelia Austrálskej asociácie manažmentu jaskýň a krasu na Slovensku (P. Bella)
 • Navštívili sme jaskyne Skalky skřítků v Doupovských horách (Ľ. Gaál)
 • Pamätná tabuľa Ing. Svätoplukovi Kámenovi v Tisovci (Ľ. Gaál)
 • 11. Kvartér 2005 (J. Psotka)

Karsologická a speleologická literatúra

 • J. Galvánek: J. Jakál a kol.: Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku
 • P. Bella: D. C. Culvier – W. B. White, Eds. Encyclopedia of Caves
 • A. Mock: H. Wilkens – D. C. Culver – W. F. Humphreys, Eds. Ecosystems of the World 30. Subterranean ecosystems
 • P. Gažík: K. S. Woo: Caves – A Wonderful Underground
 • J. Zelinka: V. N. Dubljanskij a kol.: Kungurskaja ledjanaja peščera: opyt režimnych nabljudenij
 • J. Psotka: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 4 – zborník referátov z vedeckej konferencie
 • Ľ. Gaál: J. Stankovič – P. Horváth: Jaskyne Slovenského krasu v živote Viliama Rozložníka
 • P. Bella: Udin boršt
 • J. Psotka: Speleofórum 25
 • Ľ. Gaál: Príspevky o krase a jaskyniach v časopise Geomorphologia Slovaca, roč. 1 – 5
 • Ľ. Gaál: P. Michal: Drienocká vrchovina ako krasová krajina
 • L. Vlček: Z. Nišponský: V zaplavených hlbinách pod Tisovským a Muránskym hradom
 • Ľ. Gaál: Jaskyniarske články v časopise Reussia

Spoločenské správy

 • J. Zelinka: Dr. Jacek Piasecki šesťdesiatnikom
 • J. Zelinka: Jiří Hebelka päťdesiatnikom
 • Ľ. Gaál: RNDr. Ján Mello, CSc., šesťdesiatpäťročný
 • Ľ. Nudzíková: Vstúpil do radov päťdesiatnikov
 • L. Vlček: Bibliografia časopisu Aragonit č. 1 – 10
Aktuality

Domica - zatvorená

06.12.2019 Oznamujeme návštevníkom, že jaskyňa Domica bude v dňoch 9 -11.12 2019 v čase od 09:00 do 14:00 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo