Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 11

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Editor a výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, RNDr. Ľudovít Gaál, Ing. Ľubica Nudzíková, Ing. Peter Gažík, RNDr. Ján Zelinka

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2006 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96. ISSN 1335-213X. Časopis vychádza jedenkrát ročne.

Redaktor vydavateľstva: Mgr. Bohuslav Kortman. Grafická úprava: Ing. Ján Kasák

Sadzba: M&P, spol. s r.o., Žilina. Tlač: Uniprint, Považská Bystrica

Obsah čísla

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Jubileum Belianskej jaskyne

Pôvodné príspevky z výskumu jaskýň

 • P. Bella: Príspevok k morfológii a genéze jaskyne Driny
 • J. Psotka – Ľ. Gaál – M. Peško: Príspevok k poznaniu geológie Liskovskej jaskyne
 • D. Haviarová: Hydrogeochemické zhodnotenie priesakových vôd v Liskovskej jaskyni
 • L. Bobáková: Niekoľko poznámok k druhovému spektru netopierov Liskovskej jaskyne
 • J. Psotka: Geologické a geomorfologické pomery Obrovskej priepasti na planine Dolný vrch v Slovenskom krase
 • L. Vlček – M. Sabol: Vyhodnotenie nálezu fosílií medveďa jaskynného (Ursus spelaeus Rosenmüller, 1794) z jaskyne Teplica na Muránskej planine
 • L. Vlček: Zaujímavý nález kostí kamzíka (Rupicapra rupicapra) v jaskyni na Malej Stožke (Muránska planina)
 • P. Gažík: Hodnotenie jaskýň – možné či nemožné?

Dokumentácia a ochrana jaskýň

 • P. Bella: Prírodovedný a spoločenský význam geomorfologických javov v jaskyniach a ich ochrana
 • A. Mock: Drevo v jaskyni – jeho význam a dôsledky pre údržbu jaskýň
 • M. Fulín: Poznámky z doterajšieho monitoringu netopierov v Jasovskej a Drienovskej jaskyni
 • Ľ. Gaál: Podarí sa zachrániť Ponickú jaskyňu?
 • V. Papáč: Príspevok k poznaniu fauny Ponickej jaskyne
 • D. Haviarová – P. Gruber: Stopovacia skúška v jaskyni Milada
 • P. Staník: Trstínska vodná priepasť – mýty a skutočnosť
 • Ľ. Gaál – M. Peško: Nové ochranné pásma jaskýň
 • I. Balciar: Čistenie priepastí v Slovenskom krase
 • P. Staník – I. Balciar: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2005
 • P. Holúbek – P. Staník: Nové priestory v Gombitových sieňach Demänovskej jaskyne slobody

Jaskyne a verejnosť

 • T. Gall – Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v rokoch 1995 – 2005
 • Ľ. Gaál – P. Gažík – M. Soják: Nové náučné centrum v Domici
 • Z. Višňovská: Nová paleontologická expozícia medveďa jaskynného (Ursus spelaeus) vo Važeckej jaskyni
 • Ľ. Gaál: Zlá diera – nová sprístupnená jaskyňa na Slovensku
 • J. Stankovič: Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo
 • M. Štéc: Náučný chodník v Ďumbierskom vysokohorskom krase
 • P. Labaška: Vodný zdroj pre prevádzku Demänovskej jaskyne slobody

Z histórie

 • M. Lalkovič: Z histórie Liskovskej jaskyne
 • M. Lalkovič: Miloš Janoška a jeho záujem o jaskyne

Zaujímavosti zo zahraničia

 • P. Bella – Ľ. Gaál – P. Gažík – J. Zelinka: Študijná cesta po vybraných jaskyniach a krasových lokalitách Grécka
 • L. Vlček – J. Šurka – J. Hrončová: Podzemie Dánska
 • J. Hromas: Vznikla Správa jeskyní České republiky

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 5. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“
 • J. Zelinka: 2. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach (IWIC-II), Demänovská Dolina 2006
 • Ľ. Gaál: 9. medzinárodné sympózium o pseudokrase v Poľsku
 • V. Papáč – Z. Višňovská: 18. medzinárodné biospeleologické sympózium v Rumunsku – 100 rokov biospeleológie
 • D. Haviarová: 14. medzinárodná karsologická škola v Postojnej
 • Ľ. Gaál: 12. zasadnutie slovensko-maďarskej pracovnej skupiny na ochranu prírody a krajiny v maďarskom Csopaku
 • P. Staník: 5. seminár speleologickej strážnej služby
 • P. Bella: 11. odborný seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň

Krátke správy a aktuality

 • Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2005 (Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál)
 • Prezentácia slovenských sprístupnených jaskýň v Aténach (T. Gall)
 • Mučínska jaskyňa – nová náučná lokalita v Cerovej vrchovine (Ľ. Gaál)
 • Predstavitelia Austrálskej asociácie manažmentu jaskýň a krasu na Slovensku (P. Bella)
 • Navštívili sme jaskyne Skalky skřítků v Doupovských horách (Ľ. Gaál)
 • Pamätná tabuľa Ing. Svätoplukovi Kámenovi v Tisovci (Ľ. Gaál)
 • 11. Kvartér 2005 (J. Psotka)

Karsologická a speleologická literatúra

 • J. Galvánek: J. Jakál a kol.: Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku
 • P. Bella: D. C. Culvier – W. B. White, Eds. Encyclopedia of Caves
 • A. Mock: H. Wilkens – D. C. Culver – W. F. Humphreys, Eds. Ecosystems of the World 30. Subterranean ecosystems
 • P. Gažík: K. S. Woo: Caves – A Wonderful Underground
 • J. Zelinka: V. N. Dubljanskij a kol.: Kungurskaja ledjanaja peščera: opyt režimnych nabljudenij
 • J. Psotka: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 4 – zborník referátov z vedeckej konferencie
 • Ľ. Gaál: J. Stankovič – P. Horváth: Jaskyne Slovenského krasu v živote Viliama Rozložníka
 • P. Bella: Udin boršt
 • J. Psotka: Speleofórum 25
 • Ľ. Gaál: Príspevky o krase a jaskyniach v časopise Geomorphologia Slovaca, roč. 1 – 5
 • Ľ. Gaál: P. Michal: Drienocká vrchovina ako krasová krajina
 • L. Vlček: Z. Nišponský: V zaplavených hlbinách pod Tisovským a Muránskym hradom
 • Ľ. Gaál: Jaskyniarske články v časopise Reussia

Spoločenské správy

 • J. Zelinka: Dr. Jacek Piasecki šesťdesiatnikom
 • J. Zelinka: Jiří Hebelka päťdesiatnikom
 • Ľ. Gaál: RNDr. Ján Mello, CSc., šesťdesiatpäťročný
 • Ľ. Nudzíková: Vstúpil do radov päťdesiatnikov
 • L. Vlček: Bibliografia časopisu Aragonit č. 1 – 10
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo