Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 11

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Editor a výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, RNDr. Ľudovít Gaál, Ing. Ľubica Nudzíková, Ing. Peter Gažík, RNDr. Ján Zelinka

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2006 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96. ISSN 1335-213X. Časopis vychádza jedenkrát ročne.

Redaktor vydavateľstva: Mgr. Bohuslav Kortman. Grafická úprava: Ing. Ján Kasák

Sadzba: M&P, spol. s r.o., Žilina. Tlač: Uniprint, Považská Bystrica

Obsah čísla

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Jubileum Belianskej jaskyne

Pôvodné príspevky z výskumu jaskýň

 • P. Bella: Príspevok k morfológii a genéze jaskyne Driny
 • J. Psotka – Ľ. Gaál – M. Peško: Príspevok k poznaniu geológie Liskovskej jaskyne
 • D. Haviarová: Hydrogeochemické zhodnotenie priesakových vôd v Liskovskej jaskyni
 • L. Bobáková: Niekoľko poznámok k druhovému spektru netopierov Liskovskej jaskyne
 • J. Psotka: Geologické a geomorfologické pomery Obrovskej priepasti na planine Dolný vrch v Slovenskom krase
 • L. Vlček – M. Sabol: Vyhodnotenie nálezu fosílií medveďa jaskynného (Ursus spelaeus Rosenmüller, 1794) z jaskyne Teplica na Muránskej planine
 • L. Vlček: Zaujímavý nález kostí kamzíka (Rupicapra rupicapra) v jaskyni na Malej Stožke (Muránska planina)
 • P. Gažík: Hodnotenie jaskýň – možné či nemožné?

Dokumentácia a ochrana jaskýň

 • P. Bella: Prírodovedný a spoločenský význam geomorfologických javov v jaskyniach a ich ochrana
 • A. Mock: Drevo v jaskyni – jeho význam a dôsledky pre údržbu jaskýň
 • M. Fulín: Poznámky z doterajšieho monitoringu netopierov v Jasovskej a Drienovskej jaskyni
 • Ľ. Gaál: Podarí sa zachrániť Ponickú jaskyňu?
 • V. Papáč: Príspevok k poznaniu fauny Ponickej jaskyne
 • D. Haviarová – P. Gruber: Stopovacia skúška v jaskyni Milada
 • P. Staník: Trstínska vodná priepasť – mýty a skutočnosť
 • Ľ. Gaál – M. Peško: Nové ochranné pásma jaskýň
 • I. Balciar: Čistenie priepastí v Slovenskom krase
 • P. Staník – I. Balciar: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2005
 • P. Holúbek – P. Staník: Nové priestory v Gombitových sieňach Demänovskej jaskyne slobody

Jaskyne a verejnosť

 • T. Gall – Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v rokoch 1995 – 2005
 • Ľ. Gaál – P. Gažík – M. Soják: Nové náučné centrum v Domici
 • Z. Višňovská: Nová paleontologická expozícia medveďa jaskynného (Ursus spelaeus) vo Važeckej jaskyni
 • Ľ. Gaál: Zlá diera – nová sprístupnená jaskyňa na Slovensku
 • J. Stankovič: Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo
 • M. Štéc: Náučný chodník v Ďumbierskom vysokohorskom krase
 • P. Labaška: Vodný zdroj pre prevádzku Demänovskej jaskyne slobody

Z histórie

 • M. Lalkovič: Z histórie Liskovskej jaskyne
 • M. Lalkovič: Miloš Janoška a jeho záujem o jaskyne

Zaujímavosti zo zahraničia

 • P. Bella – Ľ. Gaál – P. Gažík – J. Zelinka: Študijná cesta po vybraných jaskyniach a krasových lokalitách Grécka
 • L. Vlček – J. Šurka – J. Hrončová: Podzemie Dánska
 • J. Hromas: Vznikla Správa jeskyní České republiky

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 5. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“
 • J. Zelinka: 2. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach (IWIC-II), Demänovská Dolina 2006
 • Ľ. Gaál: 9. medzinárodné sympózium o pseudokrase v Poľsku
 • V. Papáč – Z. Višňovská: 18. medzinárodné biospeleologické sympózium v Rumunsku – 100 rokov biospeleológie
 • D. Haviarová: 14. medzinárodná karsologická škola v Postojnej
 • Ľ. Gaál: 12. zasadnutie slovensko-maďarskej pracovnej skupiny na ochranu prírody a krajiny v maďarskom Csopaku
 • P. Staník: 5. seminár speleologickej strážnej služby
 • P. Bella: 11. odborný seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň

Krátke správy a aktuality

 • Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2005 (Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál)
 • Prezentácia slovenských sprístupnených jaskýň v Aténach (T. Gall)
 • Mučínska jaskyňa – nová náučná lokalita v Cerovej vrchovine (Ľ. Gaál)
 • Predstavitelia Austrálskej asociácie manažmentu jaskýň a krasu na Slovensku (P. Bella)
 • Navštívili sme jaskyne Skalky skřítků v Doupovských horách (Ľ. Gaál)
 • Pamätná tabuľa Ing. Svätoplukovi Kámenovi v Tisovci (Ľ. Gaál)
 • 11. Kvartér 2005 (J. Psotka)

Karsologická a speleologická literatúra

 • J. Galvánek: J. Jakál a kol.: Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku
 • P. Bella: D. C. Culvier – W. B. White, Eds. Encyclopedia of Caves
 • A. Mock: H. Wilkens – D. C. Culver – W. F. Humphreys, Eds. Ecosystems of the World 30. Subterranean ecosystems
 • P. Gažík: K. S. Woo: Caves – A Wonderful Underground
 • J. Zelinka: V. N. Dubljanskij a kol.: Kungurskaja ledjanaja peščera: opyt režimnych nabljudenij
 • J. Psotka: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 4 – zborník referátov z vedeckej konferencie
 • Ľ. Gaál: J. Stankovič – P. Horváth: Jaskyne Slovenského krasu v živote Viliama Rozložníka
 • P. Bella: Udin boršt
 • J. Psotka: Speleofórum 25
 • Ľ. Gaál: Príspevky o krase a jaskyniach v časopise Geomorphologia Slovaca, roč. 1 – 5
 • Ľ. Gaál: P. Michal: Drienocká vrchovina ako krasová krajina
 • L. Vlček: Z. Nišponský: V zaplavených hlbinách pod Tisovským a Muránskym hradom
 • Ľ. Gaál: Jaskyniarske články v časopise Reussia

Spoločenské správy

 • J. Zelinka: Dr. Jacek Piasecki šesťdesiatnikom
 • J. Zelinka: Jiří Hebelka päťdesiatnikom
 • Ľ. Gaál: RNDr. Ján Mello, CSc., šesťdesiatpäťročný
 • Ľ. Nudzíková: Vstúpil do radov päťdesiatnikov
 • L. Vlček: Bibliografia časopisu Aragonit č. 1 – 10
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo