Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 11

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Editor a výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, RNDr. Ľudovít Gaál, Ing. Ľubica Nudzíková, Ing. Peter Gažík, RNDr. Ján Zelinka

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2006 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96. ISSN 1335-213X. Časopis vychádza jedenkrát ročne.

Redaktor vydavateľstva: Mgr. Bohuslav Kortman. Grafická úprava: Ing. Ján Kasák

Sadzba: M&P, spol. s r.o., Žilina. Tlač: Uniprint, Považská Bystrica

Obsah čísla

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Jubileum Belianskej jaskyne

Pôvodné príspevky z výskumu jaskýň

 • P. Bella: Príspevok k morfológii a genéze jaskyne Driny
 • J. Psotka – Ľ. Gaál – M. Peško: Príspevok k poznaniu geológie Liskovskej jaskyne
 • D. Haviarová: Hydrogeochemické zhodnotenie priesakových vôd v Liskovskej jaskyni
 • L. Bobáková: Niekoľko poznámok k druhovému spektru netopierov Liskovskej jaskyne
 • J. Psotka: Geologické a geomorfologické pomery Obrovskej priepasti na planine Dolný vrch v Slovenskom krase
 • L. Vlček – M. Sabol: Vyhodnotenie nálezu fosílií medveďa jaskynného (Ursus spelaeus Rosenmüller, 1794) z jaskyne Teplica na Muránskej planine
 • L. Vlček: Zaujímavý nález kostí kamzíka (Rupicapra rupicapra) v jaskyni na Malej Stožke (Muránska planina)
 • P. Gažík: Hodnotenie jaskýň – možné či nemožné?

Dokumentácia a ochrana jaskýň

 • P. Bella: Prírodovedný a spoločenský význam geomorfologických javov v jaskyniach a ich ochrana
 • A. Mock: Drevo v jaskyni – jeho význam a dôsledky pre údržbu jaskýň
 • M. Fulín: Poznámky z doterajšieho monitoringu netopierov v Jasovskej a Drienovskej jaskyni
 • Ľ. Gaál: Podarí sa zachrániť Ponickú jaskyňu?
 • V. Papáč: Príspevok k poznaniu fauny Ponickej jaskyne
 • D. Haviarová – P. Gruber: Stopovacia skúška v jaskyni Milada
 • P. Staník: Trstínska vodná priepasť – mýty a skutočnosť
 • Ľ. Gaál – M. Peško: Nové ochranné pásma jaskýň
 • I. Balciar: Čistenie priepastí v Slovenskom krase
 • P. Staník – I. Balciar: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2005
 • P. Holúbek – P. Staník: Nové priestory v Gombitových sieňach Demänovskej jaskyne slobody

Jaskyne a verejnosť

 • T. Gall – Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v rokoch 1995 – 2005
 • Ľ. Gaál – P. Gažík – M. Soják: Nové náučné centrum v Domici
 • Z. Višňovská: Nová paleontologická expozícia medveďa jaskynného (Ursus spelaeus) vo Važeckej jaskyni
 • Ľ. Gaál: Zlá diera – nová sprístupnená jaskyňa na Slovensku
 • J. Stankovič: Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo
 • M. Štéc: Náučný chodník v Ďumbierskom vysokohorskom krase
 • P. Labaška: Vodný zdroj pre prevádzku Demänovskej jaskyne slobody

Z histórie

 • M. Lalkovič: Z histórie Liskovskej jaskyne
 • M. Lalkovič: Miloš Janoška a jeho záujem o jaskyne

Zaujímavosti zo zahraničia

 • P. Bella – Ľ. Gaál – P. Gažík – J. Zelinka: Študijná cesta po vybraných jaskyniach a krasových lokalitách Grécka
 • L. Vlček – J. Šurka – J. Hrončová: Podzemie Dánska
 • J. Hromas: Vznikla Správa jeskyní České republiky

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 5. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“
 • J. Zelinka: 2. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach (IWIC-II), Demänovská Dolina 2006
 • Ľ. Gaál: 9. medzinárodné sympózium o pseudokrase v Poľsku
 • V. Papáč – Z. Višňovská: 18. medzinárodné biospeleologické sympózium v Rumunsku – 100 rokov biospeleológie
 • D. Haviarová: 14. medzinárodná karsologická škola v Postojnej
 • Ľ. Gaál: 12. zasadnutie slovensko-maďarskej pracovnej skupiny na ochranu prírody a krajiny v maďarskom Csopaku
 • P. Staník: 5. seminár speleologickej strážnej služby
 • P. Bella: 11. odborný seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň

Krátke správy a aktuality

 • Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2005 (Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál)
 • Prezentácia slovenských sprístupnených jaskýň v Aténach (T. Gall)
 • Mučínska jaskyňa – nová náučná lokalita v Cerovej vrchovine (Ľ. Gaál)
 • Predstavitelia Austrálskej asociácie manažmentu jaskýň a krasu na Slovensku (P. Bella)
 • Navštívili sme jaskyne Skalky skřítků v Doupovských horách (Ľ. Gaál)
 • Pamätná tabuľa Ing. Svätoplukovi Kámenovi v Tisovci (Ľ. Gaál)
 • 11. Kvartér 2005 (J. Psotka)

Karsologická a speleologická literatúra

 • J. Galvánek: J. Jakál a kol.: Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku
 • P. Bella: D. C. Culvier – W. B. White, Eds. Encyclopedia of Caves
 • A. Mock: H. Wilkens – D. C. Culver – W. F. Humphreys, Eds. Ecosystems of the World 30. Subterranean ecosystems
 • P. Gažík: K. S. Woo: Caves – A Wonderful Underground
 • J. Zelinka: V. N. Dubljanskij a kol.: Kungurskaja ledjanaja peščera: opyt režimnych nabljudenij
 • J. Psotka: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 4 – zborník referátov z vedeckej konferencie
 • Ľ. Gaál: J. Stankovič – P. Horváth: Jaskyne Slovenského krasu v živote Viliama Rozložníka
 • P. Bella: Udin boršt
 • J. Psotka: Speleofórum 25
 • Ľ. Gaál: Príspevky o krase a jaskyniach v časopise Geomorphologia Slovaca, roč. 1 – 5
 • Ľ. Gaál: P. Michal: Drienocká vrchovina ako krasová krajina
 • L. Vlček: Z. Nišponský: V zaplavených hlbinách pod Tisovským a Muránskym hradom
 • Ľ. Gaál: Jaskyniarske články v časopise Reussia

Spoločenské správy

 • J. Zelinka: Dr. Jacek Piasecki šesťdesiatnikom
 • J. Zelinka: Jiří Hebelka päťdesiatnikom
 • Ľ. Gaál: RNDr. Ján Mello, CSc., šesťdesiatpäťročný
 • Ľ. Nudzíková: Vstúpil do radov päťdesiatnikov
 • L. Vlček: Bibliografia časopisu Aragonit č. 1 – 10
Aktuality

Jaskyne opäť otvorené

Vážení návštevníci, naše sprístupnené jaskyne sú opätovne otvorené od 15.5.2021. Vzhľadom k stálej hrozbe nakazenia vírusom COVID-19 Vás žiadame o dodržanie a rešpektovanie obmedzení uvedených v aktuálne platných predpisoch, ktoré v prípade jaskýň upresňujeme v prepojení (Viac...) na konci tohto textu. V stručnosti uvádzame nasledovné povinnosti:
prekrytie dýchacích ciest podľa označenia na príslušnej jaskyni, dezinfekcia rúk pred vstupom do jaskyne a dodržiavanie predpísaného rozostupu v jaskyni najmä pri podávaní sprievodného slova a pred kúpou vstupeniek. Počet ľudí na jeden vstup je uvedený v areáli jaskyne. Podrobnejšia informácia je uvedená ďalej...

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature.
The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding.
We wish you a pleasant visit!

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo