Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 24/1

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B,     974 01 Banská Bystrica, IČO 17 058 520

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11,  031 01  Liptovský Mikuláš;  e-mail: pavel.bella@ssj.sk,

Zodpovedný redaktor: RNDr. Ján Zuskin

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Miloš Melega

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. Ján Kasák

Tlač: Ekonoprint družstvo, Martin

Obsah / Contents

Obálka v PDF

Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of Karst and Caves

 • Š. Ratkovský – Z. Višňovská –  D. Haviarová – P. Bella – P. Gažík – L. Vlček – J. Zelinka: Geoekologické mapovanie riečneho úseku Drienovskej jaskyne a priestorové rozloženie fauny / Geoecological mapping of the river section of Drienovská jaskyňa Cave and the spatial distribution of fauna
 • P. Bella – Ľ. Gaál: Zlejkova diera – syngenetická vulkanická jaskyňa na juhozápadnom okraji Štiavnických vrchov / Zlejkova diera – syngenetic volcanic cave in the south-western edge of Štiavnické vrchy Mountains, central Slovakia
 • V. Papáč – T. Jászay – P. Ľuptáčik – A. Mock: Spoločenstvá terestrických bezstavovcov (Evertebrata) Moldavskej jaskyne (Medzevská pahorkatina) / Terrestrial invertebrate assemblage of the Moldavská jaskyňa Cave (Medzevská pahorkatina Hilly Land)

Dokumentácia, ochrana a využívanie jaskýň / Documentation, Protection and Use of Caves

 • P. Herich: Nové zameranie Gombaseckej jaskyne / New surveying of the Gombasecká jaskyňa Cave
 • I. Balciar – P. Staník: Starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2018 / Cave care in Slovakia during 2018

Správy a aktuality / Reports and news

 • P. Gažík – P. Bella: 8. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň / 8th Congress of the International Show Cave Association
 • P. Gažík – M. Kudla: EuroSpeleo Forum 2018
 • M. Kudla: Environmentálna výchova v roku 2018 / Environmental education in 2018
 • Ľ. Nudziková – A. Laurincová: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2018 / Show caves attendance in 2018
 • J. Littva: Prezentácia speleologických výskumov na vedeckej konferencii ESSEWECA / Presentation of speleological researches at the scientic conference ESSEWECA

Karsologická a speleologická literatúra/ Karstological and speleological literature

 • P. Bella: František Krejča (Ed.): 150 let Chýnovské jeskyně / 150 years of Chýnovská jeskyňe Cave

Aktuality

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

14. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"

Konanie: 6.-8. september 2022. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo