Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 23/1-2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B,     974 01 Banská Bystrica, IČO 17 058 520

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11,  031 01  Liptovský Mikuláš;  e-mail: pavel.bella@ssj.sk,

Zodpovedný redaktor: RNDr. Ján Zuskin

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: PhDr. Miroslav Kudla

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. Ján Kasák

Tlač: Ekonoprint družstvo, Martin

Obsah / Contents

Obálka v PDF

Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of Karst and Caves

 • D. Haviarová: Stopovacie skúšky v okolí Ponickej jaskyne (Zvolenská pahorkatina, Ponický kras) / Tracing tests in the surroundings of the Ponická Cave (Zvolenská Hilly Land, Poniky Karst)
 • R. Ogórek – Z. Višňovská: Prehľad nálezov mikroskopických húb v štyroch sprístupnených jaskyniach na Slovensku / Overview of the findings of microscopic fungi in four show caves in Slovakia
 • L. Kunáková: Vplyv návštevnosti na zmenu teploty vzduchu v Brestovskej jaskyni / Impact of visiting on air temperature changes in the Brestovská Cave
 • P. Bella – P. Bosák: Zarovnané skalné podlahy v jaskyniach / Flat solution bedrock floors in caves
 • M. Kudla: Liptovské jaskyne v ľudovej slovesnosti / Liptov caves in folk rhetoric

Dokumentácia, ochrana a využívanie jaskýň / Documentation, Protection and Use of Caves

 • Ľ. Gaál: Dionýz Štúr a Demänovská dolina – 150 rokov geologického výskumu Demänovskej doliny / Dionýz Štúr and Demänovská Valley – 150 years of the geological research of  Demänovská Valley
 • Ľ. Gaál – S. Pavlarčík – P. Herich: Preskúmali sme Zbojnícku džuru pri Sulíne / We have surveyed Zbojnícka džura Cave near Sulín Village
 • P. Herich: Nové zameranie jaskyne Beníková / New surveying of the Beníková Cave
 • P. Herich: Dve rozsadlinové jaskyne v Spismichalovej doline / Two crevice caves in the Spismichalova Valley
 • P. Staník – I. Balciar: Uzatváranie a čistenie jaskýň v rokoch 2016 a 2017 / Gating and cleaning of caves in Slovakia during 2016 and 2017

Správy a aktuality / Reports and news

 • P. Bella: 11. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ / 11th Scientific Conference “Research, Use and Protection of Caves”
 • M. Rendoš – Z. Višňovská: 23. medzinárodné sympózium o jaskynných medveďoch / 23th International Cave Bear Symposium
 • P. Gažík: Workshop „Nová éra osvetlenia jaskýň“ v Belgicku / Workshop “A New Era of Cave Illumination” in Belgium
 • P. Bella: Exkurzia poľského speleologického sympózia v jaskyniach Západných Tatier / Excursion of the Polish speleological sympozium in the caves of Západné Tatry Mts.
 • D. Haviarová: Prezentácia Brestovskej jaskyne a okolitých krasových javov na 4. terénnom hydrogeologickom seminári (Oravice – Vitanová) / Presentation of the Brestovská Cave and surrounding karst phenomena on the 4th field hydrogeological seminar (Oravice – Vitanová)
 • P. Herich: Konferencia Underground-i-Expo / Conference Underground-i-Expo
 • M. Kudla: Environmentálna výchova v roku 2017 / Environmental education in 2017
 • Ľ. Nudzíková – A. Laurincová: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2017 / Show caves attendance in 2017

Karsologická a speleologická literatúra/ Karstological and speleological literature

 • P. Bella: T. Chavez – P. Reehling (Eds.): Proceedings of DeepKarst 2016: Origins, Resources, and Management of Hypogene Karst

Spoločenské správy / Social reports

 • Ľ. Gaál: Zomrel RNDr. Vlastimil Konečný, CSc. / RNDr. Vlastimil Konečný, CSc., passed away
 • Blahoželali sme Paľkovi Staníkovi / We congratulated Pavol Staník
Aktuality

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

14. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"

Konanie: 6.-8. september 2022. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo