Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa

Operačný program: KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA     
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita: 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000
Schéma štátnej pomoci: neuplatňuje sa
Fond: Kohézny fond
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22
Obdobie realizácie projektu: 01/2018 - 12/2020
Kód projektu: 310011K653
Stav: v realizácii
Celkový rozpočet: 7 289 543,16 €
Anotácia:

Projekt bude realizovaný v jaskyniach Demänovskej doliny a Zápoľnej s cieľom zlepšiť alebo udržať súčasný stav podzemných biotopov. V rámci sprístupnených častí jaskýň NPP Demänovské jaskyne plánujeme  maximálne možné zníženie antropogénnych vplyvov na podzemné priestory prostredníctvom kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácií a súvisiacich technológií znižujúcich najmä emisie tepla v podzemných biotopoch. V Demänovskej jaskyni mieru sa jedná aj o obnovu narušených častí a minimalizáciu negatívnych zásahov z minulého sprístupnenia. Súčasťou bude rekonštrukcia prehliadkovej trasy, aby mohla slúžiť na monitoring a nekomerčné environmentálne aktivity. Výskumné a monitorovacie aktivity sú zamerané na zabezpečenie lepšej ochrany jaskynných biotopov – plánované sú hydrologické stopovacie skúšky, monitoring jaskynnej fauny, klimatologický monitoring a ďalšie druhy výskumov. V nesprístupnených častiach jaskynného systému a v jaskyni Zápoľná budú realizované práce na uzáveroch vchodov a čistení podzemných priestorov a zaistení technického vybavenia pre bezpečnejší prístup pri vykonávaní odborných činností. Súčasťou projektu bude aj  mapovanie a dokumentácia jaskýň, doplnenie prístrojového vybavenia a vydanie publikácií o lokalite projektu.

Vyhodnotenie

Na začiatku realizácie

 

 

Aktuality

Jasovská jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie prehliadkovej trasy bude Jasovská jaskyňa od 5. 9. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 3. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Jasovska Cave will be closed from 5th September  2022 due to reconstruction of tourist path. We suppose reopening after the 3st October 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo