Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 21/1-2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17 058 520

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš;  e-mail: pavel.bella@ssj.sk, jan.zelinka@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: RNDr. Ján Zuskin

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Miroslav Kudla

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák

Tlač: SLOVENSK, s.r.o., Bratislava

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Brestovská jaskyňa

 • P. Bella – D. Haviarová – Z. Višňovská – L. Kunáková – J. Zelinka – M. Kudla – P. Labaška: Brestovská jaskyňa – ďalšia sprístupnená jaskyňa na Slovensku / Brestovská Cave – another show cave in Slovakia

Výskum krasu a jaskýň / Research of Karst and Caves

 • P. Bella: Problematika výskumu jaskynných úrovní na Slovensku / Problematics of the research of cave levels in Slovakia
 • D. Haviarová: Výsledky nových stopovacích skúšok na lokalite Priepadlá (Važecký kras) / Results of new tracing test in Priepadlá (Važec Karst)

Dokumentácia, ochrana a využívanie jaskýň / Documentation, Protection and Utilization of Caves

 • P. Herich – Z. Valenta: Nové meračské a prieskumné práce v Majkovej jaskyni a jej okolí / New measuring and exploration work in the Majko´s Cave and its surroundings
 • Ľ. Gaál – P. Nociar – I. Balciar: Obručianska rozsadlina – nová jaskyňa v Cerovej vrchovine / Obručianska rozsadlina (Obručianska Crevice) – a new cave in the Cerová Highlands
 • Ľ. Gaál – P. Gažík – F. Ondruš: Realizácia projektu starostlivosti o Morské oko v Tornali / Realization of the management project of the Morské oko Abyss in Tornaľa
 • P. Gažík: Nová elektroinštalácia v Belianskej jaskyni / New electrical installation in the Belianska Cave
 • P. Labaška: Rekonštrukcia zábradlia na prehliadkových trasách sprístupnených jaskýň / Reconstruction of handrails along the tourist trails of show caves

Správy a aktuality / Reports and news

 • P. Gažík – P. Bella: Konferencia Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň v Ománe / Conference of the International Show Caves Association in Oman
 • M. Kudla: Environmentálna výchova v roku 2016 / Environmental education in 2016
 • Ľ. Nudzíková – A. Laurincová: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2015 / Show caves attendance in 2015
 • P. Bella: Prezentácie krasu a jaskýň na 9. vedeckej konferencii Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV / Presentations of karst and caves at the 9th scientific conference of the Association of Slovak Geomorphologists
 • P. Gažík: Svetový pohár FIS sa ako pokračovanie Veľkej ceny Demänovských jaskýň vrátil do Jasnej po 32 rokoch / FIS World Cup as a continuation of the Demänová Caves Grand Prix back in Jasná after 32 years
 • M. Rendoš – Z. Višňovská: Stretnutie riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity členských štátov Európskej únie / Meeting of the European Union nature and biodiversity directors

Karsologická a speleologická literatúra/ Karstological and speleological literature

 • P. Herich: P. Zajíček: Jeskyně České republiky na historických mapách / Caves of the Czech Republic on historical maps
 • Ľ. Gaál: V. Stockmann: Dejiny ochrany prírody na Slovensku / History of nature protection in Slovakia

Spoločenské správy / Social reports

 • P. Bella – Ľ. Gaál: Spomienka na Ing. Marcela Lalkoviča, CSc. / Memory of Ing. Marcel Lalkovič, CSc.
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo