Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 18/2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17 058 520

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš;  e-mail: bella@ssj.sk, zelinka@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: RNDr. Ján Zuskin

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: RNDr. Ján Zelinka

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: SLOVENSK, s.r.o., Bratislava

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves

 • P. Malík – D. Haviarová – M. Gregor – J. Švasta – F. Bottlik – R. Černák – S. Mikita – A. Pažická – A. Auxt: Demänovská dolina: vzťah povrchových a podzemných vôd / Demänovská Valley: surface water / groundwater interaction
 • P. Bella: Korózne šikmé facety v jaskyniach a ich morfogenetické znaky – príklady z vybraných jaskýň na Slovensku / Solution inward-inclined facets and their morphogenetic features – examples from selected caves in Slovakia
 • P. Bella – P. Bosák: Stropná erózia v jaskyniach: počiatky skúmania a Zdeněk Roth ako autor konceptu / Ceiling erosion in caves: early studies and Zdeněk Roth as author of the concept
 • I. Smetanová – K. Holý – J. Zelinka – J. Omelka: Objemová aktivita radónu vo Važeckej jaskyni / Radon activity concentration in the atmosphere of the Važecká Cave
 • V. Papáč – A. Mock – Ľ. Kováč – K. Tajovský: Objavy nových druhov jaskynných článkonožcov (Arthropoda) na Slovensku / Discoveries of new species of cave arthropods (Arthropoda) in Slovakia

Správy a aktuality / Reports and news

 • P. Labaška: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Demänovskej ľadovej jaskyni / Reconstruction of show path in the Demänovská Ice Cave 
 • P. Bella: 9. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ / 9th Scientific Conference „Research, Utilisation and Protection of Caves“
 • P. Bella – P. Gažík – J. Zelinka: Pokongresová exkurzia po sprístupnených jaskyniach na Slovensku / Post-congress excursion to show caves in Slovakia
 • J. Zelinka: 5. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach (IWIC-V), Barzio (LC), Valsassina, Grigna a Miláno, Taliansko, 16. – 21. septembra 2012 / 5th International Workshop on Ice Caves (IWIC-V), Barzio (LC), Valsassina, Grigna and Milan, Italy, September 16 – 21, 2012
 • J. Zelinka: Odborný seminár k 100. výročiu objavenia Zbrašovských aragonitových jaskýň / Seminar to the 100th anniversary of the Zbrašov Aragonite Caves discovery
 • P. Bella: Prezentácie krasu a jaskýň na 7. vedeckej konferencii Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV / Presentations of karst and caves at the 7th scientific conference of the Association of Slovak Geomorphologists

Karsologická a speleologická literatúra / Karstological and speleological literature

 • M. Soják: Valoch a kol. autorov: Kůlna – historie a význam jeskyně / Kůlna – history and significance of the cave 
 • P. Bella: I. J. Fairchild – A. Baker: Speleothem Science: From Process to Past Environments
 • Ľ. Gaál: B. Šimečková – M. Geršl (Eds.): Zbrašovské aragonitové jeskyně – 100. výročí objevení / Zbrašov Aragonite Caves – 100th anniversary of discovery

Spoločenské správy / Social reports

 • J. Hlaváč: RNDr. Jaroslav Hromas sedemdesiatnikom / RNDr. Jaroslav Hromas 70 years old
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo