Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 18/2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17 058 520

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš;  e-mail: bella@ssj.sk, zelinka@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: RNDr. Ján Zuskin

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: RNDr. Ján Zelinka

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: SLOVENSK, s.r.o., Bratislava

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves

 • P. Malík – D. Haviarová – M. Gregor – J. Švasta – F. Bottlik – R. Černák – S. Mikita – A. Pažická – A. Auxt: Demänovská dolina: vzťah povrchových a podzemných vôd / Demänovská Valley: surface water / groundwater interaction
 • P. Bella: Korózne šikmé facety v jaskyniach a ich morfogenetické znaky – príklady z vybraných jaskýň na Slovensku / Solution inward-inclined facets and their morphogenetic features – examples from selected caves in Slovakia
 • P. Bella – P. Bosák: Stropná erózia v jaskyniach: počiatky skúmania a Zdeněk Roth ako autor konceptu / Ceiling erosion in caves: early studies and Zdeněk Roth as author of the concept
 • I. Smetanová – K. Holý – J. Zelinka – J. Omelka: Objemová aktivita radónu vo Važeckej jaskyni / Radon activity concentration in the atmosphere of the Važecká Cave
 • V. Papáč – A. Mock – Ľ. Kováč – K. Tajovský: Objavy nových druhov jaskynných článkonožcov (Arthropoda) na Slovensku / Discoveries of new species of cave arthropods (Arthropoda) in Slovakia

Správy a aktuality / Reports and news

 • P. Labaška: Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Demänovskej ľadovej jaskyni / Reconstruction of show path in the Demänovská Ice Cave 
 • P. Bella: 9. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ / 9th Scientific Conference „Research, Utilisation and Protection of Caves“
 • P. Bella – P. Gažík – J. Zelinka: Pokongresová exkurzia po sprístupnených jaskyniach na Slovensku / Post-congress excursion to show caves in Slovakia
 • J. Zelinka: 5. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach (IWIC-V), Barzio (LC), Valsassina, Grigna a Miláno, Taliansko, 16. – 21. septembra 2012 / 5th International Workshop on Ice Caves (IWIC-V), Barzio (LC), Valsassina, Grigna and Milan, Italy, September 16 – 21, 2012
 • J. Zelinka: Odborný seminár k 100. výročiu objavenia Zbrašovských aragonitových jaskýň / Seminar to the 100th anniversary of the Zbrašov Aragonite Caves discovery
 • P. Bella: Prezentácie krasu a jaskýň na 7. vedeckej konferencii Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV / Presentations of karst and caves at the 7th scientific conference of the Association of Slovak Geomorphologists

Karsologická a speleologická literatúra / Karstological and speleological literature

 • M. Soják: Valoch a kol. autorov: Kůlna – historie a význam jeskyně / Kůlna – history and significance of the cave 
 • P. Bella: I. J. Fairchild – A. Baker: Speleothem Science: From Process to Past Environments
 • Ľ. Gaál: B. Šimečková – M. Geršl (Eds.): Zbrašovské aragonitové jeskyně – 100. výročí objevení / Zbrašov Aragonite Caves – 100th anniversary of discovery

Spoločenské správy / Social reports

 • J. Hlaváč: RNDr. Jaroslav Hromas sedemdesiatnikom / RNDr. Jaroslav Hromas 70 years old
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo