Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne

Operačný program: Životné prostredie         
Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Opatrenie: 5.1. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Kód výzvy: OPŽP-P05-12-1
Obdobie realizácie projektu: 09/2013 - 12/2015
Kód projektu: 24150120046
Stav: realizované
Celkový rozpočet: 352 100,51 €
Zdroj: Projekt je spolufinancovaný z ERDF/ŠR                                   
Anotácia: Projekt rieši vypracovanie programov starostlivosti pre 5 jaskýň sprevádzané viacerými odbornými výskumami ako geologický a mineralogický výskum, hydrologický výskum, hydrometrovanie, stopovacie skúšky, chemické analýzy, klimatologický a rádiologický zber dát, biospeleologický výskum jaskynnej fauny (bezstavovcov), výskum netopierov, mikrobiologického výskumu a geoekologická dokumentácie antropických vplyvov na jaskynné prostredie.
Vyhodnotenie

V projekte Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne boli splnené všetky činnosti v rámci hlavnej aktivity projektu č. 1. Vypracovaných bolo päť programov starostlivosti pre jaskyne PP Oravecká vyvieračka, NPP Jasovská jaskyňa, NPP jaskyňa Zápoľná, NPP Važecká jaskyňa a NPP Demänovské jaskyne. V rámci činností projektu boli uskutočnené mapovacie speleologické práce a tvorba speleologických máp v Jasovskej jaskyni a v Jaskyni Zápoľná. V hydrologických výskumoch boli uskutočňované stopovacie skúšky vo Važeckom krase a v Ponickom krase a bola uskutočnená fágová suspenzia a analýza hydrologických vzoriek a hydrochemický výskum jaskýň. V geologickom výskume jaskýň boli uskutočnené špeciálne geologické analýzy, výskumné laboratórne práce na odobraných horninových vzorkách a geologické analytické služby vo vybraných jaskyniach. V mikroklimatickom výskume bol uskutočňovaný mikroklimatický monitoring Važeckej jaskyne. V biospeleologických výskumoch bol uskutočnený monitoring chiropterologických spoločenstiev jaskýň a monitoring bezstavovcových spoločenstiev v piatich jaskyniach Slovenska. Pracovníkmi Správy slovenských jaskýň boli vykonané speleologické výskumy v časti Demänovského jaskynného systému. Podporné služby k speleologickému výskumu boli uskutočnené v jaskyni Zápoľná. Vlastnými pracovníkmi a novoprijatým pracovníkom, speleologickým meračom a mapovačom boli uskutočnené speleologické mapovacie práce v nezameraných častiach Demänovských jaskýň a vypracovaná speleologická mapa zmapovaných častí Demänovského jaskynného systému. Zhotovené speleologické mapy jaskýň poskytujú základný mapový podklad pre uskutočnené odborné speleologické výskumy a monitoringy, geoekologické mapovanie prírodných prvkov jaskyne a mapovanie antropických zásahov do prírodných prvkov Demänovských jaskýň. Vlastná realizácia hlavnej aktivity projektu číslo 1. bola ukončená podľa upravenej časovej realizácie projektu v období 12/2015.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Jasovská jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie prehliadkovej trasy bude Jasovská jaskyňa od 5. 9. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 3. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Jasovska Cave will be closed from 5th September  2022 due to reconstruction of tourist path. We suppose reopening after the 3st October 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo