Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne

Operačný program: Životné prostredie         
Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Opatrenie: 5.1. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Kód výzvy: OPŽP-P05-12-1
Obdobie realizácie projektu: 09/2013 - 12/2015
Kód projektu: 24150120046
Stav: realizované
Celkový rozpočet: 352 100,51 €
Zdroj: Projekt je spolufinancovaný z ERDF/ŠR                                   
Anotácia: Projekt rieši vypracovanie programov starostlivosti pre 5 jaskýň sprevádzané viacerými odbornými výskumami ako geologický a mineralogický výskum, hydrologický výskum, hydrometrovanie, stopovacie skúšky, chemické analýzy, klimatologický a rádiologický zber dát, biospeleologický výskum jaskynnej fauny (bezstavovcov), výskum netopierov, mikrobiologického výskumu a geoekologická dokumentácie antropických vplyvov na jaskynné prostredie.
Vyhodnotenie

V projekte Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne boli splnené všetky činnosti v rámci hlavnej aktivity projektu č. 1. Vypracovaných bolo päť programov starostlivosti pre jaskyne PP Oravecká vyvieračka, NPP Jasovská jaskyňa, NPP jaskyňa Zápoľná, NPP Važecká jaskyňa a NPP Demänovské jaskyne. V rámci činností projektu boli uskutočnené mapovacie speleologické práce a tvorba speleologických máp v Jasovskej jaskyni a v Jaskyni Zápoľná. V hydrologických výskumoch boli uskutočňované stopovacie skúšky vo Važeckom krase a v Ponickom krase a bola uskutočnená fágová suspenzia a analýza hydrologických vzoriek a hydrochemický výskum jaskýň. V geologickom výskume jaskýň boli uskutočnené špeciálne geologické analýzy, výskumné laboratórne práce na odobraných horninových vzorkách a geologické analytické služby vo vybraných jaskyniach. V mikroklimatickom výskume bol uskutočňovaný mikroklimatický monitoring Važeckej jaskyne. V biospeleologických výskumoch bol uskutočnený monitoring chiropterologických spoločenstiev jaskýň a monitoring bezstavovcových spoločenstiev v piatich jaskyniach Slovenska. Pracovníkmi Správy slovenských jaskýň boli vykonané speleologické výskumy v časti Demänovského jaskynného systému. Podporné služby k speleologickému výskumu boli uskutočnené v jaskyni Zápoľná. Vlastnými pracovníkmi a novoprijatým pracovníkom, speleologickým meračom a mapovačom boli uskutočnené speleologické mapovacie práce v nezameraných častiach Demänovských jaskýň a vypracovaná speleologická mapa zmapovaných častí Demänovského jaskynného systému. Zhotovené speleologické mapy jaskýň poskytujú základný mapový podklad pre uskutočnené odborné speleologické výskumy a monitoringy, geoekologické mapovanie prírodných prvkov jaskyne a mapovanie antropických zásahov do prírodných prvkov Demänovských jaskýň. Vlastná realizácia hlavnej aktivity projektu číslo 1. bola ukončená podľa upravenej časovej realizácie projektu v období 12/2015.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo