Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 3

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško, RNDr. Ján Zuskin

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1998 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

 • P. Bella: Morfologické a genetické znaky Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • V. Cílek - P. Bosák - K. Melka - K. Žák - A. Langrová - A. Osborne: Mineralogické výzkumy v Ochtinské aragonitové jeskyni
 • J. Géczy – Ľ. Kucharič: Geofyzikálny prieskum jaskyne Domica (okolie Čertovej diery – Suchá chodba)
 • M. Bobro - J. Zelinka: Charakteristika speleoaerosólu Bystrianskej a Belianskej jaskyne
 • M. Uhrin: Prehľad poznatkov o netopieroch (Mammalia: Chiroptera) systému Dobšinská ľadová jaskyňa – Stratenská jaskyňa
 • M. Fulín: Výskyt netopierov počas roka v podzemných priestoroch Jasovskej skaly
 • M. Peško: Hydrologické problémy Čarovného jazierka v Demänovskej jaskyni slobody

Jaskyne a verejnosť

 • V. Janíček: Nový vstupný areál Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • A. Lucinkiewicz: Náučný chodník k Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • P. Bella: Stála výstava vo vstupnom areáli Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1997
 • J. Knap: Sprístupnené jaskyne – ich prevádzky a návštevníci
 • V. Janíček: Nákladná lanová dráha k Harmaneckej jaskyni
 • A. Lucinkiewicz: Náučný chodník k Demänovskej ľadovej jaskyni
 • Z histórie / From history
 • M. Lalkovič: Na okraj 75. výročia Bystrianskej jaskyne

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Bella: Poznatky zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach Švajčiarska
 • I. Račko – A. Lucinkiewicz: Aké sú sprístupnené jaskyne Rakúska?
 • J. Hlaváč: Zákon o Regionálnom parku Škocjanske jaskyne
 • P. Bella: Turistické jaskyne v Slovinsku
 • P. Bella – P. Gažík: Fantastické jaskyne v Missouri (USA)
 • P. Bella: Ochrana jaskýň v Národnom parku Bukové hory v Maďarsku
 • F. Bernadovič: Najfarebnejšie jaskyne na svete

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: Vedecká konferencia „Výskum, ochrana a využívanie jaskýň“
 • J. Zelinka: 2. vedecké sympózium „Jaskyne a človek“
 • A. Lucinkiewicz: Vedecká konferencia „Ochrana a medicínske využitie krasových oblastí“
 • J. Hlaváč: 12. medzinárodný speleologický kongres
 • M. Peško: 5. medzinárodná karsologická škola „Klasický kras“
 • A. Lucinkiewicz: Odborný seminár v Moravskom krase – Češkovice 1997
 • A. Lucinkiewicz: Seminár „Ochrana krasových javov a krasových území“

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • P. Bella: Actas II. International Show Caves Association Congress
 • P. Bella: Proceedings of the International Meeting on Show Caves, Aggtelek 1996
 • A. Lucinkiewicz: Protection and Medical Utilization of Karst Environment
 • J. Zelinka: Metodické listy č. 10 „Ochrana jaskýň“
 • P. Bella: Županova jama 70 let
 • J. Zelinka: Příroda, Sborník prací z ochrany přírody, 9, 1997
 • F. Bernadovič: Zur Situation der Hufeisennasen in Europa
 • P. Bella: The Show Caves of Hungary

Spoločenské správy

 • D. Mičuch: Vladimír Dida 70-ročný
 • J. Paulus: Životné jubileum Vladimíra Janíčka
 • M. Fillo: Magdaléna Kostolná 50-ročná
 • J. Bachleda: Zomrel Štefan Slodičák
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo