Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 22/2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17 058 520

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš;  e-mail: pavel.bella@ssj.sk,

Zodpovedný redaktor: RNDr. Ján Zuskin

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Miroslav Kudla

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák

Tlač: Ekonoprint družstvo, Martin

Obsah / Contents

Obálka v PDF

Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of Karst and Caves

 • P. Bella: Morfologické odlišnosti fluviálne modelovaných jaskynných úrovní v centrálnej, prechodnej a krajovej časti Západných Karpát / Morphological differences of fluvially modelled cave levels in the central, transitional and marginal parts of the Western Carpathians
 • P. Bella – D. Haviarová: Typy jaskynných jazier na Slovensku podľa geologických a geomorfologických podmienok a procesov ich vzniku / Types of cave lakes in Slovakia according to geological and geomorphological conditions and processes of their origin
 • P. Bella – P. Bosák: Sulfurické jaskyne vytvorené v dôsledku oxidácie pyritu – špecifický typ hypogénnej speleogenézy / Sulphuric caves originated due to pyrite oxidation – a specific type of hypogene speleogenesis

Správy a aktuality / Reports and news

 • M. Kudla: Reinštalácia panelovej expozície vo vstupnom areáli Jasovskej jaskyne / Reinstallation of panel exposition in the entrance area of Jasovská Cave
 • Ľ. Gaál: Otvorili sme náučný chodník v Gombaseku / We have opened the educational trail in Gombasek
 • Ľ. Gaál: Čistenie ponorov v Slovenskom krase / Cleaning of sinks in the Slovak Karst
 • Ľ. Nudzíková – A. Laurincová: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2016 / Show caves attendance in 2016
 • J. Vajs: Jaskyňa Cueva del Viento, Kanárske ostrovy / Cueva del Viento Cave, Canary Islands

Karsologická a speleologická literatúra/ Karstological and speleological literature

 • P. Bella: T. Slabe: Jamske skalne oblike, sled razvoja slovenskih kraških jam
 • Desať vedeckých konferencií „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ v rokoch 1997 – 2015 / Ten scientific conferences „Research, Use and Protection of Caves“ in 1997 – 2015

Abstrakty / Abstracts

 • 11. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ / 11th scientific conference “Research, Use and Protection of Caves”
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo