Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 22/2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17 058 520

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš;  e-mail: pavel.bella@ssj.sk,

Zodpovedný redaktor: RNDr. Ján Zuskin

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Miroslav Kudla

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák

Tlač: Ekonoprint družstvo, Martin

Obsah / Contents

Obálka v PDF

Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of Karst and Caves

 • P. Bella: Morfologické odlišnosti fluviálne modelovaných jaskynných úrovní v centrálnej, prechodnej a krajovej časti Západných Karpát / Morphological differences of fluvially modelled cave levels in the central, transitional and marginal parts of the Western Carpathians
 • P. Bella – D. Haviarová: Typy jaskynných jazier na Slovensku podľa geologických a geomorfologických podmienok a procesov ich vzniku / Types of cave lakes in Slovakia according to geological and geomorphological conditions and processes of their origin
 • P. Bella – P. Bosák: Sulfurické jaskyne vytvorené v dôsledku oxidácie pyritu – špecifický typ hypogénnej speleogenézy / Sulphuric caves originated due to pyrite oxidation – a specific type of hypogene speleogenesis

Správy a aktuality / Reports and news

 • M. Kudla: Reinštalácia panelovej expozície vo vstupnom areáli Jasovskej jaskyne / Reinstallation of panel exposition in the entrance area of Jasovská Cave
 • Ľ. Gaál: Otvorili sme náučný chodník v Gombaseku / We have opened the educational trail in Gombasek
 • Ľ. Gaál: Čistenie ponorov v Slovenskom krase / Cleaning of sinks in the Slovak Karst
 • Ľ. Nudzíková – A. Laurincová: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2016 / Show caves attendance in 2016
 • J. Vajs: Jaskyňa Cueva del Viento, Kanárske ostrovy / Cueva del Viento Cave, Canary Islands

Karsologická a speleologická literatúra/ Karstological and speleological literature

 • P. Bella: T. Slabe: Jamske skalne oblike, sled razvoja slovenskih kraških jam
 • Desať vedeckých konferencií „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ v rokoch 1997 – 2015 / Ten scientific conferences „Research, Use and Protection of Caves“ in 1997 – 2015

Abstrakty / Abstracts

 • 11. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ / 11th scientific conference “Research, Use and Protection of Caves”
Aktuality

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

14. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"

Konanie: 6.-8. september 2022. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo