Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 6

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2001 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Obálka v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Jaskyne vlastníctvom Slovenskej republiky

Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Nudzíková: 10. medzinárodná výstava Regiontour 2001
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2000
 • V. Janíček: Príprava a začatie dostavby vstupného areálu Demänovskej jaskyne slobody
 • J. Paulus: Rekonštrukcia vstupného chodníka do Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • M. Peško: Úprava prehliadkového chodníka v Ochtinskej aragonitovej jaskyni

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • F. Bernadovič: Študijná cesta po sprístupnených jaskyniach Nemecka
 • P. Bella: Sprístupnené jaskyne Yaolin a Chuiyun v Číne
 • J. Hlaváč: Jaskyňa Batu Caves v Malajzii
 • A. Szynkiewicz: Nezabudnuteľné jaskyne Jenolan v Novom Južnom Walese v Austrálii
 • B. Lehotská: Jaskyne Schulerloch v Nemecku
 • M. Uhrin: Jaskyňa Algar do Pena v Prírodnom parku Serra de Aire e Candeeiros v Portugalsku

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: Medzinárodné sympózium „Ochrana a obnova sprístupnených jaskýň“ v Číne
 • P. Bella: Medzinárodná konferencia „Climate Changes – Karst Record II“ v Poľsku
 • J. Zelinka – A. Tyc: XX. speleologická škola
 • J. Zelinka: Medzinárodná konferencia o jaskynnom osvetlení v Maďarsku
 • M. Peško – Pavel Bella: 3. medzinárodné vedecké sympózium „Jaskyne a človek“
 • P. Bella: Slávnostné podujatie k 50. výročiu objavenia Koněpruských jaskýň
 • P. Bella: 6. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • B. Kortman: Sprístupnené jaskyne – Slovensko
 • M. Peško: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, zborník referátov z 2. vedeckej konferencie
 • P. Bella: Proceedings of the 3rd Congress of the International Show Caves Association
 • P. Bella: Proceedings of International Symposium of Show Caves Protection and Restoration
 • R. Lehotský: F. Bernadovič: Netopiere – tajomní obyvatelia jaskýň
 • J. Hlaváč: L. Kaboš: Tajomná krása ticha
 • J. Zelinka: Dobšinská ľadová jaskyňa
 • M. Peško: Belianska jaskyňa
 • D. Mičuch: J.-M. Chauvet – E. B. Deschamps – Ch. Hillaire: La Grotte Chauvet
 • J. Zelinka: Sloupsko-šošůvské jeskyně

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Jubilant Ing. Anton Lucinkiewicz
 • P. Bella: RNDr. Anton Droppa, CSc., 80-ročný
 • D. Macko: Jubilant Zoltán Lipták
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo