Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 20/2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17 058 520

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš;  e-mail: pavel.bella@ssj.sk, jan.zelinka@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: RNDr. Ján Zuskin

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: RNDr. Ján Zelinka

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák

Tlač: SLOVENSK, s.r.o., Bratislava

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of Karst and Caves

 • Ľ. Gaál: Jaskyne Divínskeho hradného vrchu / Caves of Divín Castle Hil
 • D. Haviarová – R. Fľaková – B. Gavuliaková – Z. Ženišová: Formovanie chemického zloženia krasových vôd v Krásnohorskej jaskyni (Silická planina, Slovenský kras) / Formation of chemical composition of karst water in the Krásnohorská Cave (Silická Plateau, Slovak Karst)
 • P. Bella – M. Veselský: Jaskynné úrovne a ich morfogenetické varianty / Cave levels and their morphogenetic variants
 • M. Seman – A. Dršková: Mikrobiálne komunity jaskýň / Microbial communities of caves
 • V. Papáč – Z. Višňovská – A. Gresch:  Poznatky o výskyte bezstavovcov a netopierov v Malužinskej jaskyni (Nízke Tatry) / Present knowledge on the occurrence of invertebrates and bats in the Malužinská Cave (Nízke Tatry Mts.)

Dokumentácia, ochrana a využívanie jaskýň / Documentation, Protection and Utilization of Caves

 • P. Herich: Nové zameranie prehliadkového okruhu Demänovskej jaskyne mieru a nadväzujúcej časti Demänovskej jaskyne slobody / New survey of the visitors’ trail of the Demänovská Cave of Peace and the adjoining part of the Demänovská Cave of Liberty
 • I. Balciar – P. Staník: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v rokoch 2014 a 2015 / Practical care of caves in Slovakia during 2014 and 2015

Správy a aktuality / Reports and news

 • Ľ. Gaál: Ako sme v Domici privítali prezidentov / How we welcomed presidents in the Domica Cave
 • P. Bella: 10. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ / 10th Scientific Conference „Research, Utilisation and Protection of Caves“
 • Ľ. Nudzíková – A. Laurincová: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2014 / Show caves attendance in 2014
 • Ľ. Gaál – I. Balciar: Pseudokrasové symposium v Kunčiciach / Pseudokarst symposium in Kunčice, Czech Republic
 • M. Kudla: Výstava o Jánovi Majkovi, objaviteľovi jaskyne Domica / Exihibition on Ján Majko, discoverer of the Domica Cave

Karsologická a speleologická literatúra/ Karstological and speleological literature

 • J. Littva: S. Shanov – K. Kostov: Dynamic Tectonics and Karst
 • P. Bella: D. W. Kirkland: Role of hydrogen sulfide in the formation of cave and karst phenomena in the Guadalupe Mountains and Western Delaware Basin, New Mexico and Texas
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo