Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 20/2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17 058 520

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš;  e-mail: pavel.bella@ssj.sk, jan.zelinka@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: RNDr. Ján Zuskin

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: RNDr. Ján Zelinka

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák

Tlač: SLOVENSK, s.r.o., Bratislava

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of Karst and Caves

 • Ľ. Gaál: Jaskyne Divínskeho hradného vrchu / Caves of Divín Castle Hil
 • D. Haviarová – R. Fľaková – B. Gavuliaková – Z. Ženišová: Formovanie chemického zloženia krasových vôd v Krásnohorskej jaskyni (Silická planina, Slovenský kras) / Formation of chemical composition of karst water in the Krásnohorská Cave (Silická Plateau, Slovak Karst)
 • P. Bella – M. Veselský: Jaskynné úrovne a ich morfogenetické varianty / Cave levels and their morphogenetic variants
 • M. Seman – A. Dršková: Mikrobiálne komunity jaskýň / Microbial communities of caves
 • V. Papáč – Z. Višňovská – A. Gresch:  Poznatky o výskyte bezstavovcov a netopierov v Malužinskej jaskyni (Nízke Tatry) / Present knowledge on the occurrence of invertebrates and bats in the Malužinská Cave (Nízke Tatry Mts.)

Dokumentácia, ochrana a využívanie jaskýň / Documentation, Protection and Utilization of Caves

 • P. Herich: Nové zameranie prehliadkového okruhu Demänovskej jaskyne mieru a nadväzujúcej časti Demänovskej jaskyne slobody / New survey of the visitors’ trail of the Demänovská Cave of Peace and the adjoining part of the Demänovská Cave of Liberty
 • I. Balciar – P. Staník: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v rokoch 2014 a 2015 / Practical care of caves in Slovakia during 2014 and 2015

Správy a aktuality / Reports and news

 • Ľ. Gaál: Ako sme v Domici privítali prezidentov / How we welcomed presidents in the Domica Cave
 • P. Bella: 10. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ / 10th Scientific Conference „Research, Utilisation and Protection of Caves“
 • Ľ. Nudzíková – A. Laurincová: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2014 / Show caves attendance in 2014
 • Ľ. Gaál – I. Balciar: Pseudokrasové symposium v Kunčiciach / Pseudokarst symposium in Kunčice, Czech Republic
 • M. Kudla: Výstava o Jánovi Majkovi, objaviteľovi jaskyne Domica / Exihibition on Ján Majko, discoverer of the Domica Cave

Karsologická a speleologická literatúra/ Karstological and speleological literature

 • J. Littva: S. Shanov – K. Kostov: Dynamic Tectonics and Karst
 • P. Bella: D. W. Kirkland: Role of hydrogen sulfide in the formation of cave and karst phenomena in the Guadalupe Mountains and Western Delaware Basin, New Mexico and Texas
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo