Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 19/1-2

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17 058 520

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš;  e-mail: pavel.bella@ssj.sk, jan.zelinka@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: RNDr. Ján Zuskin

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: RNDr. Ján Zelinka

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák

Tlač: SLOVENSK, s.r.o., Bratislava

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves 

 • P. Bella – Ľ. Gaál: Jaskyne v magnezitoch: súčasné poznatky a problematika výskumu / Caves in magnesite: current knowledge and research problematics
 • P. Orvoš: Vývoj jaskyne Starý hrad a jeho ekvivalentov v krase Munții Apuseni, Rumunsko / Evolution of the Starý hrad Cave and its equivalents in the karst of Munții Apuseni, Romania 
 • D. Haviarová: Smery prúdenia ponorných autochtónnych vôd z bočných krasových doliniek na pravej strane Demänovskej doliny / Flow directions of sink autochthonous waters from right side karst valleys of the Demänovská Valley
 • M. Lalkovič: Z histórie jaskyne Okno v Demänovskej doline / From the history of Okno Cave in the Demänovská Valley
 • P. Bella: Gravitačné blokové pohyby a rozsadlinové jaskyne na vápencovom pobreží zálivu Mellieha, Malta / Gravitational block movements and crevice caves in the limestone coast of the Mellieha Bay, Malta

Dokumentácia, ochrana a využívanie jaskýň / Documentation, protection and utilization of caves

 • Ľ. Gaál: Cezhraničné projekty s Maďarskom v rokoch 2013 a 2014 / Cross-border projects with Hungary in 2013 and 2014
 • I. Balciar – P. Staník: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2013 / Practical care of caves in Slovakia during 2013
 • Ľ. Nudziková: Vývoj návštevnosti sprístupnených jaskýň na Slovensku od roku 2009 / Course of show caves attendance in Slovakia since 2009

Správy a aktuality / Reports and news

 • V. Papáč: 22. medzinárodná konferencia o subteránnej biológii v Mexiku / 22nd International Conference on Subterranean Biology in Mexico 
 • J. Zelinka: 150 rokov od objavenia Chýnovskej jaskyne /150 years since the discovery of the Chýnovská Cave
 • S. Pavlarčík: Odhalenie pamätnej tabule spoluobjaviteľovi Belianskej jaskyne Augustovi Kaltsteinovi v Spišskej Belej / Unveiling a memorial board of co-discoverer of the Belianska Cave August Kaltstein in Spišská Belá town
 • P. Bella: Prezentácie krasu a jaskýň na 8. vedeckej konferencii Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV / Presentations of karst and caves at the 8th scientific conference of the Association of Slovak Geomorphologists
 • Ľ. Nudziková – I. Balciar: Návštevnosť sprístupnených jaskýň na Slovensku v roku 2013 / Show caves attendance in Slovakia in 2013
 • D. Bílková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň Českej republiky v roku 2013 / Show caves attendance in the Czech Republic in 2013

Karsologická a speleologická literatúra/ Karstological and speleological literature

 • P. Bella: A. Klimchouk – I. Sasowsky – J. Mylroie – S. A. Engel – A. S. Engel (Eds.): Hypogene Cave Morphologies
 • P. Bella: A. Ros – J. L. Llamusí – J. Sánchez (Eds.): Cuevas hipogénicas en la Región de Murcia – España, vol. I / Hypogenic caves in the Murcia Region – Spain, vol. I  
 • Z. Višňovská: M. Anděra: Naši netopýři / Czech bats
 • S. Kalúz: Ľ. Kováč – D. Elhottová – A. Mock – A. Nováková – V. Krištůfek – A. Chroňáková – A. Lukešová – J. Mulec – V. Košel – V. Papáč – P. Ľuptáčik – M. Uhrin – Z. Višňovská – I. Hudec – Ľ. Gaál – P. Bella: The Cave Biota of Slovakia
 • J. Zelinka: J. Zimeľc – V. Snigur: Pečera Mlinki, Pečera Ugriňska / Mlinki Cave, Ugriňska Cave

Spoločenské správy / Social reports

 • P. Bella – Ľ. Gaál: Životné jubileum Ing. Marcela Lalkoviča, CSc. / Life jubilee of Ing. Marcel Lalkovič, CSc.
 • J. Obrcian: Michal Bacúrik, objaviteľ Harmaneckej jaskyne – spomienka na 100. výročie jeho narodenia / Michal Bacúrik, discoverer of the Harmanecká Cave – the memory of the 100th anniversary of his birth

  

Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo