Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 2

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško, RNDr. Ján Zuskin

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1997 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

 • S. Klaučo – J. Filová – J. Zelinka: Speleoklimatický monitoring Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • J. Tulis: Pohyb ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • J. Géczy – Ľ. Kucharič: Geofyzikálny prieskum ponornej oblasti jaskyne Domica
 • E. Müncner: Seizmické merania v Gombaseckej jaskyni
 • P. Bella: Názory na genézu Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • J. Sýkora: Meračská dokumentácia sprístupnených jaskýň v kontexte Bezpečnostného predpisu pre jaskyne
 • M. Kurka: Objav Vianočnej priepasti v Harmaneckej jaskyni
 • J. Zelinka: Uzatváranie vchodov do jaskýň
 • M. Peško: Úprava odtoku prívalových vôd v Gombaseckej jaskyni

Jaskyne a verejnosť

 • M. Fillo: Nová elektroinštalácia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1996
 • J. Paulus: Rekonštrukcia dolnej časti prehliadkovej trasy v Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • F. Bernadovič: Náučný chodník k Belianskej jaskyni
 • V. Janíček: Vstupný areál Belianskej jaskyne útulnejší
 • P. Bella: Stála výstava vo vstupnom areáli Jasovskej jaskyne
 • J. Bachleda – S. Pavlarčík: Hudobné koncerty v Belianskej jaskyni
 • P. Bella: Domica a Ochtinská aragonitová jaskyňa na poštových známkach
 • Z histórie / From history
 • M. Orfánus: 75. výročie objavenia Važeckej jaskyne
 • J. Ujházy: 25 rokov sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • D. Mičuch: Študijná cesta – Francúzsko 1996
 • P. Bella: Poznatky zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach Francúzska
 • I. Račko: Študijná cesta –Taliansko 1996
 • A. Lucinkiewicz: Niektoré poznatky zo študijnej cesty v Taliansku
 • J. Zelinka: Sprístupnené jaskyne pri Castletone vo Veľkej Británii
 • F. Bernadovič: Mininetopier z jaskýň Say Yoka v Thajsku

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • J. Hlaváč: Vyhlásenie jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu za svetové dedičstvo
 • P. Bella: Odborný seminár „Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana, využívanie“
 • J. Zelinka: Medzinárodný míting sprístupnených jaskýň, Budapešť – Aggtelek 1996
 • J. Hlaváč: Dohoda o spolupráci medzi Správou slovenských jaskýň a Agentúrou ochrany prírody a krajiny Českej republiky
 • D. Macko: Ulica a pamätná tabuľa Jána Majku v Dolnej Strede
 • D. Mičuch: Premiéri vlád Slovenska a Litvy v Demänovskej jaskyni slobody
 • P. Bella: Poslanci v Ochtinskej aragonitovej jaskyni
 • P. Bella: 2. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • J. Jakál: Slovensko – Sprístupnené jaskyne
 • M. Peško: Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana a využívanie
 • P. Bella: Show Caves and Environmental Monitoring
 • F. Bernadovič: Netopiere 1/1995
 • P. Bella: Martin Knez: Vpliv lezik na razvoj kraških jam (primer Velike doline, Škocjanske jame)
 • P. Bella: Škocjanske jame: A Contribution to Bibliography
 • P. Bella – P. Holúbek: Z bibliografie slovenských sprístupnených jaskýň, II. časť

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Životné jubileum Doc. RNDr. Jozefa Jakála, DrSc.
 • J. Paulus: Martin Fillo 55-ročný
 • M. Fillo: Ján Farkaš 50-ročný
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo