Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 1

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko,Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško, RNDr. Ján Zuskin

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1996 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

 • J. Hlaváč – P. Bella: Jaskyne Slovenského a Aggtelekského vo svetovom prírodnom dedičstve
 • J. Zelinka: Skúsenosti z likvidácie nežiadúcej vegetácie v sprístupnených jaskyniach Slovenska
 • S. Klaučo: Projekt PHARE „Ochrana prírodných zdrojov v krase“ – charakteristika a výsledky podporného programu
 • P. Bella – P. Holúbek: Ponory v Priepadlách a problémy ochrany Važeckého krasu
 • P. Zvonár: Objav Sládkovej chodby v jaskyni Driny
 • M. Peško – J. Ambrúž: Hydrologický režim a občasné záplavy v Gombaseckej jaskyni
 • J. Zelinka: Rekonštrukcia vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • A. Lucinkiewicz: Ochrana sintrovej výplne vo Važeckej jaskyni
 • D. Mičuch: Diaľkový dohľad v podzemí Demänovskej jaskyne slobody
 • J. Hlaváč: Nový štatút Správy slovenských jaskýň


Jaskyne a verejnosť

 • V. Janíček: Nový vstupný areál Jasovskej jaskyne
 • A. Lucinkiewicz: Speleoklimatické pobyty v Jasovskej jaskyni
 • Ľ. Očkaik: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1995
 • P. Bella: Nová výstava vo vstupnom areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • F. Bernadovič: Náučné panely pri sprístupnených jaskyniach
 • V. Janíček: Údržba vstupných areálov jaskyne Domica a Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • M. Fillo: Elektrická prípojka Belianskej jaskyne


Z histórie / From history

 • J. Jakál: Správa slovenských jaskýň – integrujúci prvok slovenského jaskyniarstva, 25 rokov od jej vzniku
 • F. Bernadovič: 60 rokov od sprístupnenia jaskyne Driny
 • M. Peško: K 150. výročiu sprístupnenia Jasovskej jaskyne
 • D. Mičuch: 75. výročie objavenia Demänovskej jaskyne slobody zaväzuje
 • D. Macko: 70. výročie objavenia jaskyne Domica


Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • I. Račko: Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň
 • A. Lucinkiewicz: Generálna rekonštrukcia Punkevných jaskýň
 • F. Bernadovič: Zo sveta jaskynnej fauny
 • Jaskyniarske podujatia a udalosti
 • P. Bella: Dobšinská ľadová jaskyňa opäť v odbornej pozornosti
 • A. Lucinkiewicz: Zasadnutie Komisie pre speleoterapiu UIS – Sežana, 1995
 • F. Bernadovič: 20 rokov Bezpečnostného predpisu pre jaskyne č. 3000/1975 SBÚ
 • P. Bella: Odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň


Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • M. Peško: Ochrana ľadových jaskýň
 • P. Bella: Ľadový klenot Európy
 • M. Uhrin: F. Bernadovič, Netopiere
 • P. Bella: International Journal of Speleology, 23 (1994) – Proceedings of the 1st Congress of the International Show Cave Association
 • P. Bella – P. Holúbek: Z bibliografie sprístupnených jaskýň Slovenska, I. časť


Spoločenské správy

 • M. Kostolná: Ján Paulus 55-ročný
 • D. Macko: Životné jubiluem Zoltána Liptáka
 • J. Hlaváč: Za Bohumilom Šrolom
 • D. Macko: Zomrel Ondrej Šeďo
Aktuality

Jaskyne opäť otvorené

Vážení návštevníci, naše sprístupnené jaskyne sú opätovne otvorené od 15.5.2021. Vzhľadom k stálej hrozbe nakazenia vírusom COVID-19 Vás žiadame o dodržanie a rešpektovanie obmedzení uvedených v aktuálne platných predpisoch, ktoré v prípade jaskýň upresňujeme v prepojení (Viac...) na konci tohto textu. V stručnosti uvádzame nasledovné povinnosti:
prekrytie dýchacích ciest podľa označenia na príslušnej jaskyni, dezinfekcia rúk pred vstupom do jaskyne a dodržiavanie predpísaného rozostupu v jaskyni najmä pri podávaní sprievodného slova a pred kúpou vstupeniek. Počet ľudí na jeden vstup je uvedený v areáli jaskyne. Podrobnejšia informácia je uvedená ďalej...

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature.
The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding.
We wish you a pleasant visit!

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo