Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Ramsarská lokalita Domica

V rámci napĺňania záväzkov Ramsarského dohovoru o mokradiach (prijatý 2. februára 1971 v iránskom meste Ramsar), ku ktorému pristúpila Slovenská republika v roku 1990, bolo postupne 13 najvýznamnejších mokraďových lokalít na Slovensku zapísaných do Zoznamu mokradí medzinárodného významu. Jednou z nich je Ramsarská lokalita Domica, ktorá bola zapísaná do zoznamu 2. februára 2001 ako 12. ramsarská lokalita na Slovensku (v celosvetovom zozname má pridelené číslo 1051). Na príprave a spracovaní podkladov na jej vyhlásenie sa podieľalo Ministerstvo životného prostredia SR, Správa slovenských jaskýň a Štátna ochrany prírody SR.

V rámci Klasifikačného systému typov mokradí reprezentuje kategóriu „Podzemné krasové a jaskynné hydrologické systémy vnútrozemské“, v rámci ktorej bola vyhlásená ako druhá v poradí po Škocjanskych jaskyniach v Slovinsku. Na jej povrchovej časti územia sa miestami vyskytujú aj občasné zamokrené terénne depresie vyplnené vodou zaradené v rámci klasifikačného systému medzi „Sezónne/dočasné sladkovodné močiare/kaluže“ (plochá depresia Smradľavého jazierka, plytké zamokrené depresie na vrcholovom povrchu Bodvianskej pahorkatiny).

Lokalita bola zaradená medzi medzinárodne významné mokrade na základe dvoch základných kritérií. Jej územie predstavuje zriedkavý, reprezentatívny a jedinečný príklad prírodného typu podzemnej mokrade v rámci celej Európy. V špecifických podmienkach podzemného krasového systému a jeho podzemných vôd nachádza vhodné miesto pre život mnoho vzácnych, zraniteľných a ohrozených druhov terestrických a akvatických jaskynných živočíchov (šťúrovka Eukoenenia spelaea, chrobák Duvalius hungaricus, rôznonožec Niphargus tatrensis a iné).

Ramsarská lokalita Domica s celkovou plochou 621,76 ha zahŕňa slovenskú časť jaskynného systému Domica – Baradla s jeho vodozbernou oblasťou. Celková dĺžka tohto cezhraničného slovensko-maďarského jaskynného systému je 25 km (súčasť svetového prírodného dedičstva UNESCO). Zameraná dĺžka systému Čertova diera – Domica na území Slovenskej republiky je 5358 m. Národná prírodná pamiatka jaskyňa Domica sa nachádza na juhozápadnom okraji Silickej planiny, na území Národného parku Biosférickej rezervácie Slovenský kras, v katastrálnom území obce Kečovo a Dlhá Ves.

Územie sa vyznačuje osobitými hydrologickými pomermi na styku krasového (Silická planina) a nekrasového územia (Bodvianska pahorkatina). Povrchovú riečnu sieť tvoria iba občasné potôčiky po intenzívnejších zrážkach a topení snehu. Zrážková voda sa niekoľkými ponormi dostáva do podzemných priestorov, kde sa vytvárajú občasné podzemné vodné toky (Styx a Domický potok). Ich koróznou a eróznou činnosťou pozdĺž tektonických porúch vo vápencoch sa postupne vytvoril celý jaskynný systém. Jeho časť je sprístupnená pre širokú verejnosť. Jaskyňa je známa bohatou sintrovou výzdobou, ako aj významnými archeologickými nálezmi bukovohorskej kultúry z neolitu (4000 rokov pred n. l.).

Ochrana lokality vzhľadom na jednotný genetický jaskynný systém Domica – Baradla, je dôležitá z hľadiska zachovania, prípadne zlepšenia podmienok životaschopnosti významných populácií živočíchov vyskytujúcich sa nielen v rámci slovenskej, ale aj maďarskej časti tohto cezhraničného podzemného hydrologického systému. Maďarská časť je samostatnou lokalitou Ramsarského dohovoru priamo nadväzujúcou na Ramsarskú lokalitu Domica.

Starostlivosť o lokalitu spočíva v jej efektívnej ochrane cielenej k eliminácii negatívnych faktorov ohrozujúcich jej prírodné hodnoty. Ide predovšetkým o zlepšenie jej hydrologických pomerov a zabráneniu zhoršenia kvality jej vôd, najmä následkom antropogénnej činnosti na povrchu. Súčasťou starostlivosti sú výskumné a monitorovacie práce a výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré napomáhajú k jej optimálnemu využívaniu a ochrane.

Aktuality

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby. Ďakujeme za pochopenie.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovky 0€ "Bystrianska jaskyňa"

Podmienky predaja nulovej bankovky 

Bystrianska jaskyňa - náklad: 10000 ks

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky bude 5. 10. 2023 o 9:40 v okienku bufetu Bystrianskej jaskyne.

Limity:

Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja budú umiestnené bankovky od čísla 101 v matematickej postupnosti; predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo