Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Podbanište

Jaskyňa Podbanište sa nachádza v okrese Rimavská Sobota v katastri obce Slizké. Je najdlhšou a najviac preskúmanou jaskyňou Drienčanského krasu s mimoriadnymi geomorfologickými, hydrogeologickými a zoologickými hodnotami.

Podľa geomorfologického členenia Slovenska patrí do oblasti Slovenské rudohorie, do celku Revúcka vrchovina a do podcelku Železnícke predhorie.

Priepasťovitý otvor s rozmermi 1 x 3 m je na dne 18 m hlbokej lievikovitej jamy, ktorá sa nachádza na konci slepej doliny severozápadne od obce Slizké. Horný okraj krasovej jamy je v nadmorskej výške cca 370 m (vchod vo výške 352 m.n.m.). Otvor jaskyne Podbanište poznali miestni obyvatelia oddávna. Na dne 14 m hlbokej studne sa na jar dlho udrží sneh, a preto ju využívali aj na skladovanie mäsa. Rimavskosobotskí jaskyniari postupne objavovali podzemné chodby v dĺžke niekoľko sto metrov, v roku 1991 objavili jaskyňu Nad Kadlubom a nakoniec spojili obe jaskyne v celkovej dĺžke 1570 m. Prevýšenie medzi otvorom jaskyne Podbanište a najnižšie položeným miestom pod vstupnou studňou Nad Kadlubom je 26 m.

V súčasnosti je jaskyňa prístupná dvoma studňovitými vchodmi (Podbanište a Nad Kadlubom). V jaskyni sa nachádza sintrová výplň, ktorú reprezentujú okrem sintrových kôr a menších nátekov, vyskytujúcich sa sporadicky v celej jaskyni, najviac rozšírené stalaktity s dĺžkou až 1,5 m a náteky. Ďalej zaujímavý je aj výskyt neveľkých brčiek a tiež exentrické bočné výrastky na priehľadných stalaktitoch do dĺžky až 10 cm. V jaskyni sa nachádzajú aj sintrové záclony a pôsobivé kopy, často s mikrokaskádami, ktoré vytvára podlahový sinter na viacerých častiach hlavného riečišťa. Farba sintrovej výzdoby jaskynného systému je v prevažnej miere biela, len miestami prechádza do hnedastej, zriedkavejšie do červenkastej.

Mechanická výplň je v celom jaskynnom systéme zastúpená najmä jemnozrnnými štrkmi, ktoré vypĺňajú prevažnú časť riečnych chodieb. Sú zložené prevažne z mierne zaoblených obliakov andezitov, plochých opracovaných úlomkov piesčitých a ílovitých bridlíc a ojedinele aj obliakov vápencov a sintrov. V riečisku je hojne rozšírená piesčitá frakcia, menej sa vyskytuje hlinitá zložka výplne.

Z genetického hľadiska jaskynný systém reprezentuje fluviokrasovú jaskyňu, vytvorenú rozpúšťacou a eróznou činnosťou tečúcich vôd, pochádzajúcich z viacerých zdrojov. Tento systém je vytvorený v útesovej fácii vrchnotriasových wettersteinských vápencov.

Teplota v jaskyni Podbanište je po začiatok riečišťa značne ovplyvnená vonkajšími klimatickými podmienkami. Vo vzdialenejších častiach jaskyne sa teplota vzduchu pohybuje v rozmedzí 8,0 až 9,5 °C, vodný tok dosahuje teplotu od 7,0 po 9,0 °C, ojedinele až 9,5 °C.

Jaskyňu Podbanište, najmä jej predné priestory vyhľadávajú netopiere v druhovo bohatom zložení. Zo 6 druhov netopierov je najpočetnejší podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). O hromadnom výskyte netopierov v minulosti svedčia akumulácie guána. Najvýznamnejšia je 80 cm vysoká kopa so spodným priemerom 95 cm a ďalšie menšie. Z týchto lokalít bol röntgenovou difrakčnou analýzou identifikovaný minerál brushit.

Z bezstavovcov je tu prítomná vzácna endemická forma jaskynného chrobáka Duvalius bokori goemoeriensis, vyskytujúca sa len v Drienčanskom krase Revúckej vrchoviny. V podzemnom toku žijú zástupcovia slepých kôrovcov Synurella intermedia a Niphargus tatrensis, patriacich do skupiny rôznonožcov (Amphipoda). Terestrické kôrovce zastupuje žižiavka jaskynná (Mesoniscus graniger). Na stenách vo vchodových partiách jaskyne sa pravidelne vyskytuje pavúk Meta menardi.

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody otvorená od 3.10.2023

Oznamujeme návštevníkom, že Demänovská jaskyňa slobody bude po rekonštrukcii elektroinštácie znovu otvorená od 3.10. 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be opened again from 3rd October 2023 after electric installation reconstruction. We are looking forward to your visit.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovky 0 € "Demänovská jaskyňa slobody"

Začiatok predaja vydania suvenírovej nulovej bankovky „Demänovská jaskyňa slobody“ bude 3. 5. 2022.

Náklad:10 000 ks

Suvenírovú nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Demänovskej jaskyni slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni a Bystrianskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo