Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Medvedia jaskyňa

Jaskyňa bola objavená 27. októbra 1952 a predstavuje jednu z našich najvýznamnejších a najbohatších paleontologických lokalít.

Medvedia jaskyňa sa nachádza na JV okraji planiny Glac, približne 300 m nad súčasnou úrovňou Bieleho potoka, niekoľko desiatok metrov pod hranou plošiny. Jej vchod leží v nadmorskej výške 905 m. Doteraz bolo objavených a zdokumentovaných 497 m jaskynných priestorov s vertikálnym rozpätím 30 m.

Jaskyňu charakterizujú v prevažnej miere horizontálne chodby pomerne značných rozmerov, široké až 14 m s výškou od 2,5 m do 17 m. V jaskynných priestoroch sa nachádza dobre vyvinutá podlahová sintrová výplň, tvoriaca kaskádovité hrádzové jazierka, a tiež náteky na stenách chodieb. V najväčšej miere sú zastúpené palicovité stalagmity dosahujúce výšku až 3 m, s priemerom od 5 do 12 cm, a tiež brčká rôznych dĺžok. Farebné spektrum jaskynnej výplne je veľmi rozmanité, od bielej farby cez žltastú a svetlohnedú, ktoré sú dominantné pre najmladšie útvary. Staršie útvary majú červenohnedú farbu. Rovnako pestré je aj zloženie jaskynných sedimentov. Ide o sedimenty sintrového charakteru s fragmentami svetlookrového jemnozrnitého pieskovca s ojedinelými časťami konkrécií limonitu. Pod nimi sa nachádza vrstva tvorená hnedastočerveným, tuhoplastickým prachovcovým ílom s nepatrnými náznakmi laminácie. Značne sú rozšírené aj fluviálne sedimenty zložené so štrkov, hlín, pieskov s ílovitou prímesou a piesčitých ílov. Svoje zastúpenie majú aj obliaky paleogénnych pieskovcov, ale hlavný podiel tvoria zaoblené úlomky reziduálnych železitých rúd, ako limonitu a goethitu. Tieto sedimenty sú alochtónneho pôvodu.

V jaskyni sa bohato vyskytujú kostrové pozostatky jaskynného medveďa Ursus spelaeus, ktoré sa nachádzajú v hlinitých sedimentoch takmer vo všetkých podzemných priestoroch. Zastúpené sú kosti mladých aj starších jedincov. Ich vek bol stanovený na viac ako 15 000 rokov. Podľa morfologických znakov charakteristických pre riečne chodby a sedimentárnej výplne je zrejmé, že hlavným činiteľom vytvárania jaskynných priestorov Medvedej jaskyne bol podzemný krasový vodný tok pritekajúci od ZJZ v hĺbke 40 až 80 m pod úrovňou plošiny.

V jaskyni zimuje 9 druhov netopierov, z ktorých najpočetnejšie sú netopier obyčajný (Myotis myotis) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), výraznejšie zastúpenie má aj netopier brvitý (Myotis emarginatus). Kôrovce sú zastúpené troglofilnou rovnakonôžkou (Isopoda) Mesoniscus graniger. Najpočetnejšie zastúpenie v jaskyni majú roztoče (Acarina). Početné populácie tvoria troglofilné roztoče Parasitus loricatus a Gemmazetes cavatica. Vo vstupnej chodbe jaskyne sa bežne zdržiava troglofilný pavúk Meta menardi. Žije tu aj troglofilná mnohonôžka Allorhiscosoma sphinx a vzácny bystruškovitý chrobák Duvalius bokori. Z tejto jaskyne bol prvýkrát na Slovensku opísaný troglobiontný chvostoskok Arrhopalites aggtelekiensis a drobný depigmentovaný pavúk Porrhomma campbeli. Jaskyňa je v jarnom a letnom období vyhľadávaným útočiskom pre chladnomilné druhy múch a komárov, v zimnom období tu pravidelne zimujú aj motýle Scoliopteryx libatrix a Triphosa dubiata.

Aktuality

Jasovská jaskyňa opäť otvorená

Oznamujeme návštevníkom, že Jasovská jaskyňa po rekonštrukcii prehliadkovej trasy bude od 4.10.2022 pre verejnosť opäť otvorená. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo