Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Medvedia jaskyňa

Jaskyňa bola objavená 27. októbra 1952 a predstavuje jednu z našich najvýznamnejších a najbohatších paleontologických lokalít.

Medvedia jaskyňa sa nachádza na JV okraji planiny Glac, približne 300 m nad súčasnou úrovňou Bieleho potoka, niekoľko desiatok metrov pod hranou plošiny. Jej vchod leží v nadmorskej výške 905 m. Doteraz bolo objavených a zdokumentovaných 497 m jaskynných priestorov s vertikálnym rozpätím 30 m.

Jaskyňu charakterizujú v prevažnej miere horizontálne chodby pomerne značných rozmerov, široké až 14 m s výškou od 2,5 m do 17 m. V jaskynných priestoroch sa nachádza dobre vyvinutá podlahová sintrová výplň, tvoriaca kaskádovité hrádzové jazierka, a tiež náteky na stenách chodieb. V najväčšej miere sú zastúpené palicovité stalagmity dosahujúce výšku až 3 m, s priemerom od 5 do 12 cm, a tiež brčká rôznych dĺžok. Farebné spektrum jaskynnej výplne je veľmi rozmanité, od bielej farby cez žltastú a svetlohnedú, ktoré sú dominantné pre najmladšie útvary. Staršie útvary majú červenohnedú farbu. Rovnako pestré je aj zloženie jaskynných sedimentov. Ide o sedimenty sintrového charakteru s fragmentami svetlookrového jemnozrnitého pieskovca s ojedinelými časťami konkrécií limonitu. Pod nimi sa nachádza vrstva tvorená hnedastočerveným, tuhoplastickým prachovcovým ílom s nepatrnými náznakmi laminácie. Značne sú rozšírené aj fluviálne sedimenty zložené so štrkov, hlín, pieskov s ílovitou prímesou a piesčitých ílov. Svoje zastúpenie majú aj obliaky paleogénnych pieskovcov, ale hlavný podiel tvoria zaoblené úlomky reziduálnych železitých rúd, ako limonitu a goethitu. Tieto sedimenty sú alochtónneho pôvodu.

V jaskyni sa bohato vyskytujú kostrové pozostatky jaskynného medveďa Ursus spelaeus, ktoré sa nachádzajú v hlinitých sedimentoch takmer vo všetkých podzemných priestoroch. Zastúpené sú kosti mladých aj starších jedincov. Ich vek bol stanovený na viac ako 15 000 rokov. Podľa morfologických znakov charakteristických pre riečne chodby a sedimentárnej výplne je zrejmé, že hlavným činiteľom vytvárania jaskynných priestorov Medvedej jaskyne bol podzemný krasový vodný tok pritekajúci od ZJZ v hĺbke 40 až 80 m pod úrovňou plošiny.

V jaskyni zimuje 9 druhov netopierov, z ktorých najpočetnejšie sú netopier obyčajný (Myotis myotis) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), výraznejšie zastúpenie má aj netopier brvitý (Myotis emarginatus). Kôrovce sú zastúpené troglofilnou rovnakonôžkou (Isopoda) Mesoniscus graniger. Najpočetnejšie zastúpenie v jaskyni majú roztoče (Acarina). Početné populácie tvoria troglofilné roztoče Parasitus loricatus a Gemmazetes cavatica. Vo vstupnej chodbe jaskyne sa bežne zdržiava troglofilný pavúk Meta menardi. Žije tu aj troglofilná mnohonôžka Allorhiscosoma sphinx a vzácny bystruškovitý chrobák Duvalius bokori. Z tejto jaskyne bol prvýkrát na Slovensku opísaný troglobiontný chvostoskok Arrhopalites aggtelekiensis a drobný depigmentovaný pavúk Porrhomma campbeli. Jaskyňa je v jarnom a letnom období vyhľadávaným útočiskom pre chladnomilné druhy múch a komárov, v zimnom období tu pravidelne zimujú aj motýle Scoliopteryx libatrix a Triphosa dubiata.

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody - veľký okruh mimo prevádzky / long tour closed

Vážení návštevníci, 

prevádzkovanie veľkého okruhu v Demänovskej jaskyni slobody je dočasne pozastavené kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na priľahlých úsekoch jaskyne. Predpokladané znovuotvorenie je v druhej polovici roka 2024. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Dear visitors,

operation of the long tour in the Demänovska Cave of Liberty is temporarily suspended due to ongoing reconstruction work in adjacent cave parts. We assume reopening in the second half of the year 2024. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby. Ďakujeme za pochopenie.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovky 0€ "Bystrianska jaskyňa"

Podmienky predaja nulovej bankovky 

Bystrianska jaskyňa - náklad: 10000 ks

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky bude 5. 10. 2023 o 9:40 v okienku bufetu Bystrianskej jaskyne.

Limity:

Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja budú umiestnené bankovky od čísla 101 v matematickej postupnosti; predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo