Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Jaskyňa zlomísk

Jaskyňa je situovaná východne od Liptovského Mikuláša, v Národnej prírodnej rezervácii Jánska dolina.

Nachádza sa v strednej časti jej krasového úseku na jej západnom svahu. Jej dva doteraz známe otvory sú lokalizované povyše tiesňavy nad vyvieraním Štiavnice v Hlbokom v nadmorských výškach 809 m a 854 m, približne 19 m a 64 m nad dnešným tokom Štiavnice. Horný vchod je dobre prístupný a  pravdepodobne od nepamäti známy miestnym pastierom a drevorubačom. Druhý vchod bol umelo prerazený z dôvodu ľahšej prístupnosti do jaskynných priestorov. V súčasnosti dosahuje dĺžka jaskynných priestorov 10 688 m s vertikálnym rozpätím 147 m, čo Jaskyňu zlomísk zaraďuje medzi najdlhšie a najvýznamnejšie jaskyne na Slovensku.

Jaskyňa zlomísk predstavuje rozsiahly a zložitý priestorový jaskynný systém vytvorený v tmavosivých žilkovaných strednotriasových gutensteinských vápencoch patriacich bielovážskej sérii chočského príkrovu. Jednotlivé časti jaskyne majú rôznu genézu a priestorovú dispozíciu. Jaskynné úrovne nie sú vyvinuté vo svojej typickej forme, sú medzi sebou poprepájané vertikálnymi časťami, komínmi vzniknutými následnou činnosťou autochtónnych, ale aj alochtónnych vôd. Rozmerné horizontálne chodby boli vytvorené ponornými vodami pochádzajúcimi z nekrasového žulového jadra Nízkych Tatier. Šikmé chodby vznikli činnosťou autochtónnych vôd pochádzajúcich z vyššie situovaného krasového masívu.

Na genéze jaskynných priestorov sa podieľali aj ďalšie činitele, ako korózia atmosférických vôd po tektonických puklinách, gravitačné procesy spojené s periglaciálnym premŕzaním, čo spôsobovalo závaly na viacerých miestach jaskyne. V súčasnom štádiu vývoja je väčšina chodieb fosílna a dochádza k ďalším rútivým procesom a nárastu sintrovej výplne. K aktívnemu vývoju jaskyne v súčasnosti dochádza v jej najnižších častiach, vo freatických podmienkach a v priestoroch s prítokom povrchových zrážkových vôd.

Prevažnú časť jaskynných sedimentov tvorí alochtónny materiál pochádzajúci z nekrasového kryštalického masívu Nízkych Tatier. Ide o piesčité a hlinité sedimenty bez výraznejšieho zastúpenia väčších okruhliakov.

V jaskyni sú zastúpené rôzne formy sintrovej výplne. Vcelku len na niektorých miestach sa vyskytujú bohatšie akumulácie sintrových útvarov, najmä vo forme brčiek a palicovitých stalagmitov vyrastajúcich z piesčitých sedimentov. Plastické sintre sú dobre vyvinuté na miestach komunikujúcich s povrchom.

V jaskyni zimujú 4 druhy netopierov. Početnejší z nich je len netopier obyčajný (Myotis myotis). Fauna bezstavovcov nebola doposiaľ skúmaná. Z podzemného jazierka sa uvádza možný výskyt vzácneho jaskynného kôrovca z rodu Bathynella.

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody otvorená od 3.10.2023

Oznamujeme návštevníkom, že Demänovská jaskyňa slobody bude po rekonštrukcii elektroinštácie znovu otvorená od 3.10. 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be opened again from 3rd October 2023 after electric installation reconstruction. We are looking forward to your visit.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovky 0 € "Demänovská jaskyňa slobody"

Začiatok predaja vydania suvenírovej nulovej bankovky „Demänovská jaskyňa slobody“ bude 3. 5. 2022.

Náklad:10 000 ks

Suvenírovú nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Demänovskej jaskyni slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni a Bystrianskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo