Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Právne informácie

Podmienky používania internetových stránok Správy slovenských jaskýň
Upozornenie

Vážený návštevník, vstupom na webovú stránku Správy slovenských jaskýň (ďalej SSJ), jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať. SSJ môže podmienky kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tohto oznámenia. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.

Používanie stránok

SSJ umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že budú zachované neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Kopírovanie, distribúcia, akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na internetových stránkach SSJ je možná iba s predchádzajúcim písomným súhlasom SSJ v súlade s platným Autorským zákonom na území SR a za predpokladu, že žiadny z dokumentov nebude nijako upravovaný. Používanie na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané zákonom.

Bez výslovného súhlasu SSJ nie je povolené z internetovej stránky SSJ kopírovať, napodobovať, ani prenášať žiadne texty, logá, grafické prvky, ochranné známky, zvuk ani obraz, ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie materiálov na webových stránkach SSJ je porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok a možností kopírovania a ďalšieho šírenia týchto materiálov konzultujte s Úsekom prevádzky jaskýň a marketingu.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje SSJ a ich účelom je informovať najmä o ponuke produktov SSJ, ako aj aktivitách SSJ. Informácie publikované v prostredí internetu na webovej stránke SSJ majú informatívny charakter.Správa slovenských jaskýň vyvíja maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na internetovej stránke SSJ boli korektné a platné v momente ich uvedenia na tejto stránke. Napriek tomu SSJ ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tejto webovej stránky. SSJ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonať modifikácie, opravy a aktualizácie, ďalej si vyhradzuje právo webovú stránku alebo informácie na nej zverejnené úplne alebo čiastočne zrušiť.
Dokumenty a súvisiaca grafika, publikované na týchto stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. SSJ nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky na tejto webovej stránke. Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách webovej stránky SSJ patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa. SSJ taktiež nezodpovedá za žiadne škody ani žiadne ujmy, ktoré by vznikli použitím týchto informácií.

Príspevky používateľov

Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na stránky akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne, pornografické alebo iné materiály.

Prepojenie s webovou stránkou SSJ

SSJ umožňuje vytvárať prepojenia na svoju webovú stránku z iných stránok, ale iba na základe písomného súhlasu organizácie, v súlade s nasledujúcimi Pravidlami prepájania s webovou stránkou SSJ a v súlade s platnými právnymi predpismi. Záujemcovia o prepojenie s webovou stránkou SSJ sú povinní dodržiavať tieto Pravidlá a všetky platné zákony.

Pravidlá prepájania s webovou stránkou SSJ

Stránka, ktorá je prepojená s webovou stránkou SSJ:

  • môže byť prepojená s obsahom SSJ, ale nesmie ho kopírovať,
  • nemôže vytvárať prostredie prehľadávača alebo okraja okolo obsahu SSJ,
  • nemôže naznačovať, že SSJ schvaľuje príslušnú spoločnosť alebo jej produkty,
  • nemôže nesprávne vykladať svoj vzťah s SSJ,
  • nemôže predkladať nepravdivé informácie o produktoch a službách SSJ,
  • nemôže používať logo SSJ bez povolenia zodpovedných zamestnancov SSJ,
  • nemôže ponúkať obsah, ktorý by sa mohol posudzovať ako nepríjemný, urážajúci alebo kontroverzný.

Informácie o autorských právach

Copyright © 2006-2013 Správa slovenských jaskýň. Všetky práva vyhradené.

Aktuality

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Sprístupnené jaskyne zatvorené

23.04.2021 Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že stále sú všetky sprístupnené jaskyne zatvorené. Dátumy uvedené na stránkach jednotlivých jaskýň sú len odhadované. O otvorení jaskýň budete vopred v predstihu informovaní, akonáhle o ňom bude rozhodnuté. Ďakujeme za pochopenie.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Upozornenie pre návštevníkov v súvislosti s koronavírusom COVID-19

Návštevníci jaskyne sú povinní pri prehliadke jaskyne mať rúška (prípadne inak prekryté dýchacie cesty) nakoľko ide o vnútorné priestory s kumuláciou veľkého množstva osôb. Dôvodom sú sprísnené bezpečnostné opatrenia, pri ktorých okrem iného pri prehliadke jaskyne nie je možné dodržiavať dvojmetrové odstupy.
Osoby ktoré zo zdravotného hľadiska nemusia mať rúško (Vyhlásenie ÚVZ SR zo 14. 7. 2020), žiaľ v súčasnosti nemôžu absolvovať prehliadku jaskyne. Veríme, že situácia sa v čo najkratšom čase upokojí a aj títo návštevníci budú môcť jaskyne navštíviť.

Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo